Ko hoʻo VOLIUME falalaʻanga B
Ngaohiʻanga koloa & PB hoa fakatahaʻanga.

Hoa ngaue mo e tumuʻaki PB. fakatahaʻanga Tokotaha ngaohi kapeti ʻi Siaina

Voliume PB. services

ʻOku liliu vave ʻa e mamani ʻo e kautaha fakatahaʻanga ʻa pb. Ke lava ʻo fakahoko ha ngaahi tokoni maʻolunga ange, ʻoku tau fakapotoʻi ʻaupito kitautolu. ʻOku faʻa feau maʻu pe ʻe heʻetau ngaahi fakatahaʻanga ʻa e kautaha ʻa e kau kasitomaa pea mahulu hake ia ʻi he meʻa ʻoku ʻamanaki mai ki ai ʻetau kasitoma, totongi, mo hono ʻomai. ʻOku tukupa ʻa e MOKO ki he tupulaki mo e lavameʻa ʻa ʻetau kau fakatau. ʻOku mahulu atu ʻetau ngaue ʻi he ngaohiʻanga koloa mo e kau Tokonaki tokoni ki he fakatahaʻanga: ngaahi faingamalie lahi ange, ngaahi lelei lahi ange, ala falalaʻanga ange, mo fakahangatonu mei he fale ngaohiʻanga faka-Siaina ʻa e pcb.

Ngaahi tokoni ki he fakatahaʻanga fakaʻilekitulonika

 • Siʻisiʻi 0.2 MM tuʻuaki
 • Sivi X-Lei
 • Founga Fakaleleiʻi ʻo e Sitepu ʻ
 • Vakaiʻi taʻetotongi ʻo e UEFM
 • Maʻulalo hoʻo fakamole
 • Fakatahaʻanga ʻi he luo ʻoku ʻi ai e pb

 • 3 UNU e laine ʻo e fakatahaʻanga
 • 4 Ngaahi laine Soldering
 • Peketi ʻi he peketi
 • Ngaahi konga fekauʻaki mo e fakamoʻoniʻi
 • Tuʻunga maʻolunga, Totongi maʻulalo
 • SMT PB. fakatahaʻanga

 • 5 SMT laine fakatahaʻanga
 • 01005, 0201, 0402, 0805
 • AOI. X-Lei SPI, Sivi ʻo e ICT fiefia
 • 100% Siviʻi ʻo e-sivi ki he PCBA takitaha
 • Meʻa ʻe Malava: 100000+ p
 • TATAKI ʻa pb. fakatahaʻanga

 • 100% ʻUluaki taki ʻo e pinati
 • TATAKI ʻa e fakaʻuli PCBA
 • TATAKI ʻa e Control PCBA
 • Koloa tuʻumaʻu & Fimware
 • Meʻa ʻe Malava: 100000+ p
 • PB fokotuʻutuʻu ʻo e fokotuʻutuʻu & fokotuʻ

 • Faʻufaʻu Schematic
 • PB. fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi tokoni
 • Polokalama IC
 • Timi Pro R & D(70 Kau ʻEnisiniá)
 • Ngaahi tokoni fakaʻilekitulonika ki he ngaohiʻanga koloa

 • HDI, Tuʻumaʻu, Tuʻumaʻu-fakafefeka, & Fakafefeka
 • 1-50 Kuta
 • Fale ngaohiʻanga UL kuo fakamoʻoniʻi (E501497)
 • Kopa matolu: 0.5-5.0oz
 • PB. malava ke ngaohi e koloa

  Huluʻi e Vitioó
  FR4 PB
  FR4 PB
  Tuʻo lahi ʻa e pb
  Tuʻo lahi hono tuʻo lahi ʻa e PB
  Foila PB
  Foila PB
  Kopa mamafa PB
  Kopa matolu PB
  HDI PB
  HDI PB
  Tuʻumaʻu fakafefeka PB
  Tuʻumaʻu fakafefeka PB

  Voliume PB. manufacturing & PB ngaahi ngaue ki he fakatahaʻanga

  ʻIkai ke ʻi ai ha ngaohiʻanga koloa ʻa pb
  ʻIkai ke ʻi ai ha ngaohiʻanga koloa ʻa pb
  IoT Smart sensor resistance PB. fakatahaʻanga
  IoT Smart sensor resistance PB. fakatahaʻanga
  Meʻangaue maluʻi PCBA
  PcBA-device-meʻangaue
  Smart Home Devices PCBA
  Smart Home Devices PCBA
  Meʻangaue ʻi ʻapi pb. fakatahaʻanga
  Meʻangaue ʻi ʻapi pb. fakatahaʻanga
  LoRa fakatahaʻanga ʻo e koloa
  LoRa fakatahaʻanga ʻo e koloa
  Telecom PB. fakatahaʻanga
  Telecom PB. fakatahaʻanga
  Puleʻi ʻo e ngaahi meʻa fakamisini b. fakataha
  Puleʻi ʻo e ngaahi meʻa fakamisini b. fakataha
  Totongi naʻe & Naunau ki he ivi ʻo e ivi b
  Totongi naʻe & Naunau ki he ivi ʻo e ivi b
  BLE & WIFI Module PCBA
  BLE & WIFI Module PCBA
  Ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo PB. fakatahaʻanga
  Ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo PB. fakatahaʻanga
  Fakatahaʻanga Wearable devices
  Fakatahaʻanga Wearable devices

  Ko e ha ʻoku tau fili ai ʻa e MOKO FAKATEKINOLOSIA?

  350+

  Kau ngaue fakapalofesinale

  14+

  Ngaahi taʻu ʻo e PB. manufacturing & PB. fakatahaʻanga

  4000+

  Fiemalie B2B kau fakatau ʻi he 100 Ngaahi Fonuá

  99%

  Vave ʻo e fiemalie ʻa e kasitoma

  NGAAHI FEITUʻU ʻOKU FAKALELE AI

  Certifications mo e teniti

  ʻOku ke feinga ke maʻu ha kautaha fakapalofesinale mo falalaʻanga b.? Ko e tekinolosia MOKO ko e fili lelei taha ia kiate koe. Ko e taha kinautolu ʻo e kau pule PCBA Siaina. ʻOku nau ʻomai ha ngaahi papa lelei ʻaupito ʻi he totongi maʻamaʻa taha ʻe lava.

  MoKO PB. fale ngaohiʻanga ʻo e fale ngaohiʻanga koloa mo e ngaohiʻanga koloa ʻa e ISO9001:2015, ISO14001:2015, ISO13485, BSCI, UL tohi fakamoʻoni. Naʻe fakalaka ʻenau koloa fakapatonu ʻi he UL, ETL, CE.BYU., FCC, BQB, Ala Ki Aí, MSDS, mo RoHS ngaahi tuʻunga moʻui maʻa ʻetau kau fakatau.

  NGAUE MAʻUʻANGA MOʻUI ʻI HE MOKO
  AʻU FAKATAHA KI HE TUʻUNGA MAʻOLUNGA ANGE

  Kuo tupu ʻa e MOKO ʻo hoko ko ha tokotaha ngaohi PCBA pe ʻe taha (kau ai ʻa e ngaohiʻanga koloa ʻa PB) ki hono fakakakato ʻo e ngaahi tokoni ki he fakatahaʻanga. ʻOku mau ngaue malohi ke hoko ko e kautaha tuʻukimuʻa ʻi he feituʻu ngaohiʻanga naunau fakaʻilekitulonika. ʻOku tau fokotuʻu fua ʻaki tataki ʻi he tekinolosia mo e ngaahi meEa ¡. ʻOku tau ueʻi fakalaumalie ʻetau kau fakatau mo ʻetau kau ngaue.

  Hangē ko ia ʻoku tau ʻiló, ʻOku faingataʻa ʻaupito ke fili ʻa e lelei taha ʻo e kautaha fakatahaʻanga lelei taha ki hoʻo koloa mahuʻinga. Koeʻuhi ko e foʻi moʻoni ko ia ko e PCBA ko e mafu ia ʻo e ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika, ʻe lava ʻe hoʻo fili hala fakataʻelata ʻo taki koe ki he mole lahi.

  ʻOku ʻi ai ha mataotao lahi ʻi he MOKO pea pehe ki he kau ngaue taukei ʻaupito. Ko ia te ke maʻu pcBA fakatupulaki ʻi he malumalu ʻo e kau ʻenisinia mataotao. Ko ia ʻoku nau ʻoatu ai ha fakahinohino mahuʻinga ki he kau fakatau pea tokoniʻi kinautolu ʻi hono fili ʻo e ngaahi papa totonu mo e fakatahaʻanga ʻo ʻenau ngaahi fie maʻu.

  PB blog

  Ko hono tataki ʻo e tekinolosia angamaheni PCB-MOKO

  Ko hono tataki ʻo e tekinolosia angamaheni PCB-MOKO

  Siaina ’ kautaha tuʻukimuʻa, tokotaha fakatahataha, mo e tokotaha fokotuʻutuʻu ʻo e Custom PCBs, ʻOku ʻomi ʻe MOKO tekinolosia ha 24 houa ʻe taha ʻo e ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e ngaahi founga ʻoku lahi mo siʻisiʻi. ʻOku comprises ʻe heʻetau ngaahi naunau fakaʻilekitulonika angamaheni ʻa e fanga kiʻi naunau fakaʻilekitulonika hange ko e resistors mo e diodes

  Lau ha» lahi ange
  Ko e ha ʻoku fie maʻu ai ʻa e siviʻi ʻo e pb

  Ko e ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ke siviʻi ʻa e PB

  Ko e ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ke siviʻi ʻa e PB. ko ha tefitoʻi fie maʻu ia ʻi he kautaha fakatahaʻanga ʻa e PB. ʻI he taimi ʻoku ʻikai ke ke siviʻi totonu ai, ʻOku ʻuhinga ia ʻoku hoko mai ʻa e poate kotoa kuo paki kiate koe ʻi ha ngaahi founga kehekehe. ʻIkai ke ʻi ai ha sivi

  Lau ha» lahi ange
  microwave pb

  16 Ngaahi sitepu ki he microwave PB. Design

  ʻOku ʻi ai ha ngaahi fakangatangata lahi ʻi he ngaahi papa kuo paki ʻoku vave ʻene toli mo microwave PB. ʻOku kehekehe ʻaupito ia mei he niʻihi ʻo e ngaahi anga-maheni, tuʻumaʻu mo feliliuaki ʻa e ngaahi papa kuo paki. ʻOku fakamatalaʻi atu ʻa e ngaahi faikehekehe ko ʻeni

  Lau ha» lahi ange

  FETUʻUTAKI HE TAIMI NI KE MAʻU HA LEA KI HOʻO PB. MANUFACTURING/NGAAHI NGAUE KI HE FAKATAHAʻANGA.

  Scroll ki ʻolunga