Ko ha fakahinohino nounou ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina

Ko ha fakahinohino nounou ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina
Ko ha fakahinohino nounou ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina

ʻI he ngaahi taʻu siʻi kuo hili, Kuo vave e tupulaki ʻa e ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻa Siaina, pea ko ʻeni kuo hoko ʻa Siaina ko e mālohi ʻo e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulōnika ʻa māmaní. Fakatatau ki he ngaahi lipōtí, ko e mahuʻinga ʻo e ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika ʻa Siaina ʻi he 2020 aʻu ki he meimei 350 Paʻanga ʻe piliona US, tauhitohi ki ha kuata ʻo e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e fakatahaʻanga fakamamani lahi ʻi he 2020. Koeʻuhi ʻoku tokolahi ange ʻa e ngaahi kulupu ʻi he funga ʻo e mamani ʻoku nau fili ke maʻu ha ngaahi tokoni ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ki Siaina, kau ai e ngaahi kautaha ʻiloa ʻi mamani hange ko ngaohi, Apple, mo e Volkswagen. Ka ʻokú ke ʻiloʻi hono ʻuhingá? Sai, ʻi he fakahinohino ko ʻení, te tau fakamatalaʻi ʻa e ngaahi lelei ʻo e ngaahi naunau fakaʻilekitulonika faka-Siaina mo e founga ke fili ai ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika lelei ʻi Siaina. ʻI he Taimi ni, tau vakaiʻi fakataha.

Ngaahi lelei ʻo e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina

ʻOku lahi ha ngaahi lelei ke outsourcing e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina, ka ʻi he fakamatala ko ʻení, te tau aleaʻi pē ʻa e ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻingá:

Totongi Maʻamaʻa

Ko e taha ʻo e ngaahi tefitoʻi lelei ʻo e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻa Siaina ko e totongi maʻulalo ange. ʻI he tafaʻaki ʻe taha, ʻOku maʻu ʻe Siaina ha ngaahi maʻuʻanga tokoni lahi ki he ngaue, ko ia ʻoku maʻulalo ange ʻa e fakamole ki he ngaue heni ʻi ʻIulope pe ʻAmelika Noate. Ko e ha mo ha toe meʻa, ʻOku akoʻi lelei ʻa e kau ngaue ʻa Siaina ke fakapapauʻi ʻe lava ke fabricated ʻa e koloa ʻaki ha tuʻunga maʻolunga, ʻa ia ko e ʻuhinga ia ʻoku tokolahi ai ha ngaahi kulupu ʻoku nau saiʻia ke fengaueʻaki fakataha mo e ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika faka-Siaina kae ʻikai kumi hoa ʻi he ngaahi fonua ʻEsia kehe. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻe he ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika faka-Siaina ʻa e ʻekonomika ʻo e meʻafua, ʻa ia te ne lava foki ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e fakamole ki hono ngaohi. ʻOku lahi ʻenau ʻota mo ha seini maʻuʻanga meʻakai lelei, ko ia ʻoku nau lava maʻu pe ʻo hu ki he ngaahi naunau ʻota ʻi he totongi maʻamaʻa taha, fakasiʻisiʻi ʻa e fakamole fakakātoa ki hono ngaohi ʻ.

Taimi nounou ki hono liliu

ʻOku ʻomi ʻe ha ngaahi kautaha faʻu koloa faka-Siaina lahi turnkey ngaahi tokoni ki hono ngaohi fakaʻilekitulonika, mei he fokotuʻutuʻu koloa ki he ngaohiʻanga koloa mo e fakatahaʻanga, ʻoku fakahoko kotoa e ngaahi founga ko ʻení ʻi ha ʻato pē ʻe taha, ʻa ia te ne lava ʻo fakavaveʻi ho taimi ki he maketi. Makehe mei ai, ko e lahi taha ʻo e ngaahi fale ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina ʻoku fakanaunau ia ʻaki ha ngaahi misini ʻoku ne tataki e ngaue ke fakahoko ʻaki e ngaohi ʻaki, ʻe lava ʻe heʻenau ngaahi founga fakakomipiuta ʻo fakaleleiʻi moʻoni ʻa e lavameʻa mo e ola ʻo e ngaue.

High Level of Expertise

Kuo laui taʻu e kau ʻa Siaina ʻi he ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika pea kuo ne tanaki ha taukei lahi ʻi hono tokoniʻi ʻo e kau fakatau ʻi ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe hange ko e ngaahi meʻalele, meʻa fakafaito, aerospace, mo e maluʻí. Ko ia, kapau ʻoku ʻikai maʻu ʻe hoʻo kautaha ha taukei ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika, pea ʻoku totonu leva ke ke hoa mo ha kautaha meʻangaue faka-Siaina ke poupouʻi kakato ʻe he ngaahi maʻuʻanga tokoni mo e taukei ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika.

Founga ke fili ai ha kautaha fakaʻilekitulonika falalaʻanga ʻi Siaina?

Founga ke fili ai ha kautaha fakaʻilekitulonika falalaʻanga ʻi Siaina

Kapau te ke fili ke maʻu ha ngaahi tokoni ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi Siaina, ʻe lava pe ke faingataʻa hono fili ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika falalaʻanga ke ngaue mo. Kuo pau ke ke ʻiloʻi ʻoku ʻi ai ha ngaahi meʻa lahi ange ʻi he 30,000 ngaahi kautaha faʻu koloa fakaʻilekitulonika ʻoku hiki ʻi Alibaba toko taha pe, ko ia, ʻe anga fefe leva haʻo fili ha taha ʻoku ne fakatau mai ʻa ia ʻoku poto ki hoʻo ngaue? ʻOku tau hiki ʻi lalo ʻa e ngaahi tefitoʻi fakakaukau ʻi he taimi ʻoku tau fili ai ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika ʻi Siaina, tau aleaʻi tahataha kinautolu.

ʻUluaki Tuʻunga Leleí

ʻOku hoko maʻu pe ʻa e tuʻunga lelei ko e tefitoʻi fakakaukau ia ʻi he taimi ʻoku outsourcing ai ʻa e ngaohiʻanga naunau fakaʻilekitulonika ʻi Siaina. ʻI he taimi ʻoku fili ai ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika, ʻoku totonu ke ke vakaiʻi ʻenau founga puleʻi ʻo e tuʻunga leleí, ko e founga fakahangatonu taha ke vakaiʻi ʻenau certifications hange ko ISO 9001, RoHS, IPC, BSCI, mo e UL, ʻa ia ʻoku ne fakamoʻoniʻi ʻoku feau ʻe heʻenau ngaahi founga ngaohiʻanga koloa mo e koloa stringent ngaahi tuʻunga lelei mo e ngaahi tuʻutuʻuni. ʻI he taimi tatau, te ke lava ʻo fehuʻi ange ʻo kau ki he founga ʻo ʻenau siví, hangē ko e faʻahinga sivi ʻoku nau fai ke vakaiʻi e tuʻunga lelei ʻo e koloá.

Lahi ʻo e Ngāue Tokoní

ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika kehekehe ha ngaahi tokoni kehekehe, ko e niʻihi ʻoku nau ʻomi pē ʻa e ngaahi tokoni ki hono ngaohi ʻo e, pea ʻe lava ʻe ha niʻihi ʻo fai ha ngaahi ngāue ke taʻofi ʻaki ha taha. Ko ia, kimuʻa pea fai ha tuʻutuʻuni, ʻoku mahuʻinga ke fakapapauʻi mo kinautolu ʻa e faʻahinga ngāue ʻoku nau fai ke fakapapauʻi te nau lava ʻo fakakakato e ngaahi fie maʻu ki hoʻo ngāué. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻoku totonu foki ke ke tokanga ki heʻenau taukei, ʻoku ʻi ai ha ngaahi kautaha faʻu koloa ʻe niʻihi ʻoku nau ngaohi ha koloa ki he ngaahi meʻalelé pe meʻa fakafaitoʻó, lolotonga ʻoku ʻi ai ha ngaahi meʻa ʻe niʻihi ne nau aʻusia ʻi he ngaahi tafaʻaki kehé. ʻOku lelei ange ke ngaue mo ha kautaha fakaʻilekitulonika kuo ne aʻusia ha ngaahi ngaue tatau mo koe.

Tokangaʻi ʻo e seini maʻuʻ

ʻE lava ʻe he ngaue mo e kau faʻu koloa fakaʻilekitulonika ʻoku ʻi ai haʻanau seini maʻuʻanga moʻui lelei ʻo fakahaofi hoʻo fakamole mo fakanounouʻi e taimi ki he maketi. ʻOku hanga ʻe heʻenau fetuʻutaki lelei mo e ngaahi kautaha hu koloa ʻo ʻai ke nau lava ʻo maʻu ha ngaahi naunau mo ha ngaahi konga ʻi he fakamole maʻulalo ange, ʻa ia te ne lava foki ʻo fakaʻehiʻehi mei hono fakatoloi ʻo e ngāué ʻoku fakatupu ʻe he nounou fakaemāmaní. ʻOku toe tokanga foki ʻa e kau faʻu meʻa fakaʻilekitulonika lelei ki hono tokangaʻi ʻo e seini mo hono tokangaʻi ʻo e ʻin, te nau lava ʻo fokotuʻutuʻu ha ʻinasi mo ha procurement feʻunga ʻo makatuʻunga ʻi he fakamatala fakamuimuitaha ʻo e maketi ʻoku nau maʻu mei he ngaahi kautaha hu koloa mai.

Ngaahi Nāunau FaleNgāué

ʻOku ʻaonga ʻa e ngaahi fale ngaohiʻanga koloa fakalakalaka ke fakaleleiʻi ʻa e lavameʻa ʻi hono ngaohi, he ko e lahi taha ʻo kinautolu ʻoku nau fakakomipiuta. Meimei pehe maʻu pe, ʻoku fakamamafaʻi lahi ʻe ha kautaha ngaohi meʻangāue fakaʻilekitulōnika lelei ʻa hono fakafeʻiloaki ʻo e ngaahi meʻangāue mo e, koeʻuhi ʻoku fakangatangata pe ʻa e ngaahi meʻa ʻe malava ʻe he ngaahi misini motuʻa ke ne uesia ʻa e vave ʻo e ngaohiʻanga koloa mo e tuʻunga lelei ʻo. Ko ia te ke lava ʻo ʻeke ki he kautaha ngaohi meʻangāué ki he lisi ʻo ʻenau meʻangāué, pe te ke lava ʻo ʻaʻahi hangatonu ki honau falengāué.

MOKO fakatekinolosia: Ko ho hoa ngaue fakaʻilekitulonika ʻoku ke fie maʻu

ʻI heʻene hoko ko ha kautaha fakaʻilekitulonika ʻi Siaina, MOKO has been engaged in electronic contract manufacturing services for 16 ngaahi taʻu, tokoniʻi ʻo e kau fakatau ʻo laka hake ʻi he 100 ngaahi fonua mo e ngaahi feituʻu he funga māmaní, ʻoku haʻu mei he ngaahi ngāueʻanga kehekehe hangē ko e meʻa fakafaitoʻ, ngaahi meʻalelé, ivi, mo e ala meʻa pehee. ʻOku potoʻi lelei ʻetau kau mataotao ʻi he tekinolosia kotoa pe ʻoku kau ki ai, mei he palani fakaʻilekitulonika mo e fakatahaʻanga fakaʻilekitulonika ki he PCB ngaohi ʻaki mo hono siviʻi, te mau lava ʻo fai e meʻa kotoa pē ki hoʻo ngāué.

Kapau ʻoku ke kumi ha hoa ngaue fakaʻilekitulonika falalaʻanga ʻi Siaina, ko e ʻuluaki fili pē kimautolu. Fetuʻutaki mai he ʻahó ni ke ʻilo lahi ange ki heʻemau ngāué!

VAHEVAHE ʻA E POST KO ʻENI

Scroll ki ʻolunga