ʻOku mau ʻoatu ʻa e ngaahi meʻalele falalaʻanga taha PCB ngaahi tokoni fakatahaʻanga

ʻOku tukupa ʻa e MOKO ke ʻomi ʻa e ngaahi meʻalele lelei taha PCB fakatahaʻanga mo PCBs ʻaki hono fakaʻaongaʻi lelei ʻetau taukei mo e taukei ʻi he ngaahi meʻalele.

Ko e ha ʻoku tau fili ai kitautolu ki he ngaahi meʻalele PCB fakatahaʻanga

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

As an expert in automotive PCB, ʻOku talangofua maʻu pe ʻa e MOKO ki he ngaahi tuʻutuʻuni fakangaue pea stringently puleʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e ngaahi meʻalele takitaha PCBA. ʻOku fakamoʻoniʻi kitautolu ki he ngaahi certifications ngaue kau ai ʻa ISO 9001, ISO 14001, mo e ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e UL.

Turnkey ngaahi meʻalele PCB ngaahi tokoni fakatahaʻanga

Turnkey PCB Ngaahi Tokoni ki he Fakatahaʻanga

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ʻetau kau kasitomaa mo turnkey ngaahi meʻalele PCB fakatahaʻanga, kamata mei hono faʻufaʻu ʻo e PCB, mo ngaohi ʻaki, ki he fakatahaʻahí, fai hono siví, pea mo e ngāue he māketí. ʻE lava ke toʻo ʻe he fengaueʻaki fakataha mo kitautolu ʻa e ngaahi faingataʻa ʻo e ngaue mo e ngaahi kautaha faʻu koloa mo e ngaahi kautaha hu koloa kehekehe ʻi ha ngaahi tuʻunga kehekehe.

Timi Fakapalofesinale

Timi Fakapalofesinale

Ko e MOKO ko ha kautaha PCB taki ia ʻi Siaina, pea mo 16 ngaahi taʻu ʻo e taukei ʻi hono foaki ʻo e ngaahi meʻalele PCB fakatahaʻanga ki he kau kasitomaa fakaemamani lahi. ʻOku ʻi ai haʻatau timi fakapalofesinale ʻoku nau ʻufiʻufi e ʻenisinia, ngaohi ʻaki, mo e ngaahi fakatau te ne ʻomí 24/7 ngāue tokoni ke poupouʻi ʻetau kau fakataú.

ʻAve Taimi Totonu

ʻAve Taimi Totonu

ʻOku mau fakaʻaongaʻi e meʻangāue faka-siteiti-ʻo e-art, ʻoku ʻi ai 5 SMT mo e 3 UNu ʻa e ngaahi laine faiva ʻi he MOKO, which allows us to assemble PCBs with high efficiency and accuracy. Mei he prototypes, mo e fanga kiʻi kulupu iiki ki he fakatahaʻanga leʻolahi, mo e meʻa kotoa pē ʻi he vahaʻa ʻo e, we can deliver PCBAs on time.

Totongi feʻauʻauhi

Totongi feʻauʻauhi

ʻOku hanga ʻe heʻetau ngaohiʻanga koloa mo e fakatahaʻanga ʻi he fale ʻo ʻai ke tau lava ʻo puleʻi fakatouʻosi ʻa e fakamole mo e tuʻunga lelei, ʻe lava ʻe heʻetau meʻangaue notch ʻi ʻolunga ʻo fakaleleiʻi ʻa e ola mo fakasiʻisiʻi ʻa e fakamole ki he ngaue, ko ia, te tau lava ʻo ʻoatu ʻa e totongi feʻauʻauhi taha ʻo e ngaahi meʻalele PCB ki heʻetau kau kasitomaa.

Netiueka ʻoku fakatau mei he fale tauhiʻanga ʻ

Netiueka ʻoku fakatau mei he fale tauhiʻanga ʻ

ʻOku ʻi ai haʻatau netiueka lelei mo kakato ʻoku fakatau, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke tau maʻu ha ngaahi naunau mo ha ngaahi konga maʻolunga ange ʻi he fakamole maʻulalo ange. ʻOku uesia lahi ʻa e ngaahi meʻalele koeʻuhi ko e siʻisiʻi ʻa e ngaahi konga mahuʻinga hange ko e toli, while our reliable suppliers ensure that we can get sufficient materials.

Turnkey PCB Ngaahi Tokoni ki he Fakatahaʻanga

ʻaikoni fokotuʻutuʻu ʻo e PCB

Ting ʻetau taukei mo e ngaahi meʻa fakaʻenisinia maʻongoʻonga, te tau lava ʻo tokoni ki heʻetau kau kasitomaá ke nau fokotuʻutuʻu ha ngaahi PCBs kehekehe. ʻE ngaue vaofi ʻemau kau ʻenisinia mo kimoutolu ke mahino lelei kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fie maʻu ki hoʻomou ngaue pea ʻoatu ʻa e founga lelei taha ke fakaleleiʻi ʻaki.

Ngaahi Kongokonga ʻo e Kau Sió

Te tau lava ʻo fakatau mai ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau mei hoʻomou ngaahi kautaha hu koloa mai pe ko ʻemau ngaahi kautaha hu koloa mai. ʻOku ʻi ai haʻatau netiueka lelei ʻoku fakatau mai ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke maʻu ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau ʻoku ʻota ʻi ha totongi maʻulalo ange lolotonga hono tauhi ha tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻAikoni ki hono ngaohi ʻo e PCB

Te tau lava ʻo fabricate ha ngaahi PCBs kehekehe, kau ai ʻa e HDI PCBs, PCBs feliliuaki, tuʻumaʻu-feliliuaki PCBs, mo e ala meʻa pehee. Tatau ai pe pe ko ha foʻi kuta pe ʻe taha, kuta ʻe ua, pe PCB fakavahaʻa-taʻu, te tau lava ʻo ʻomai ia ki he tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻaikoni fakatahaʻanga pcb

ʻOku feliliuaki ʻe MOKO ʻa e ngaahi meʻa ʻoku malava ʻe he fakatahaʻanga PCB, te tau lava ʻo fakakakato ʻa e fakatahaʻanga PCB ʻaki ha lavameʻa maʻolunga. ʻOku mau fai ha ngaahi fakatahaʻanga kehekehe kau ai ʻa e:

• Fakatahaʻanga SMT
• Fakatahaʻanga ʻi loto-luo
• Fakatahaʻanga BGA PCB
• Sipinga ʻo e fakatahaʻanga PCB

Siviʻi ʻo e fakatahaʻanga PCB

Kimuʻa pea ʻomi, te mau fakaʻaongaʻi ha ngaahi sivi hokohoko ke vakaiʻi ʻaki e tuʻunga lelei mo e ngaue ʻa PCBA, ʻoku kau ʻi he ngaahi founga siviʻí ʻa hono siviʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻi he vahaʻa taimi 100% siviʻi ʻoku lele leleí. ʻOku mau fakahoko ha sivi ki he sió, sivi fakakomipiuta, mo e sivi fakakomipiuta X-lei.

Ngaahi meʻalele PCB fakatahaʻanga

Fakatahaʻanga meʻalele fakamokomoko meʻalele PCB
Meʻalele fakamokomoko meʻalele PCBA
Ngaahi meʻalele fakaʻaliʻali PCB fakatahaʻanga
Fakaʻaliʻali ʻo e ngaahi meʻalele PCBA
Fakatahaʻanga sensor resistance PCB
Ngaahi meʻalele Sensor Resistance PCBA

Taki ʻe he ngaahi meʻalele ʻa e fakatahaʻanga PCB
Taki ʻe he Ngaahi Meʻalelé ʻa e PCBA

Ngaahi meʻalele PCB fakatahaʻanga ʻi he MOKO

Faʻahinga ʻo e PCB
Tuʻumaʻu, Feliliuaki, mo Tuʻumaʻu-Faofao PCBs. MCPCBs, Taila maka PCBs, mo Rogers PCBs.
Lau ʻo e Kuta
Te tau lava ʻo fakatahataha mai 1 ke 40 kuta. (Pe fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e client)
Fakasanisani ki he Laa
Plated koula, Taki pe taki taʻetotongi, OSP, etc.
Ngaahi Meʻa ke Fili ai ʻi he Fakatahaʻang
Te ke lava ʻo kole ki he Faiako Fakaʻapí, SMT, hybrid pe fakatouʻosi. Tānaki Atu Ki Ai, te ke lava ʻo ʻalu mo e feituʻu ʻoku tuʻo taha mo fakatafaʻaki ua.
Repair & Rework
Ko ha ngaue faingataʻa ʻaupito hono fakaleleiʻi mo ngaue. Te ke kei lava pe ʻo fetuʻutaki ki heʻemau timi ki ha founga lelei ange.
Meʻa ʻe Malava ke Fakatahatahaʻi ʻo e SMT
ʻOku tau malava ke fakatupu 10 miliona ʻoku nau toli he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo 5 Ngaahi laine SMT. Pea, 8 miliona he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo e 0402 mo e 0201.
Tuʻunu ʻa e Tuʻunga Hono Ngaohi ʻo e Unu
ʻE lava ke ʻomi ʻe he kautaha 1.2 ngaahi PC ʻe miliona he ʻaho maʻá e 3 Ngaahi Laine Ki Hono Fokotuʻutuʻú.
Fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu fakataha mo ia
3 Ngaahi Laine Faiva ki he fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu he ʻū nā(ʻOku ʻi he laine takitaha ʻa e 15 ngaahi fakatahaʻahí mo e 2 kau ʻenisinia ʻoku nau puleʻi e tuʻ)
Fakatahaʻanga lelei
hifo ki he 01005, 0201 lahí
Maʻolunga e feituʻu ʻoku ʻi ai e feituʻu
hifo ki he 4mil(0.1MM) ngaahi meʻangāue ʻoku tuʻ

ʻOku fakaʻaongaʻi lahi ʻetau PCBs meʻalele

Taki ʻe he Ngaahi Meʻalelé ʻa e M
Taki ʻe he Ngaahi Meʻalelé ʻa e M
Fakaʻaliʻali Meʻalele Fakaʻilekit
Fakaʻaliʻali Meʻalele Fakaʻilekit
Polokalama sensor resistance ʻo e ngaahi meʻalele
Polokalama sensor resistance ʻo e ngaahi meʻalele

Polokalama GPS ʻo e ngaahi meʻalele
Polokalama GPS ʻo e ngaahi meʻalele
Founga Maluʻi ʻo e Ngaahi Meʻalelé
Founga Maluʻi ʻo e Ngaahi Meʻalelé
Polokalama ki he Ongó/Vitioó
Polokalama ki he Ongó/Vitioó

Ko e Founga ʻo e Ngāue mo Kitautolú

Upload ʻa e failé
1. ʻOmi kiate kimautolu ʻa e faile Gerber mo e BOM.
fakafuofuaʻi e ngaahi failé
2. ʻE fakafuofuaʻi ʻe heʻetau kau ʻenisinia ʻa e ngaahi faile ko ʻeni ke fakapapauʻi ʻa e feasibility ʻo e ngaue pea te tau fai leva ha lea feʻauʻauhi.
ngaahi ʻota ki he feituʻú
3. Fokotuʻu ʻa e ʻota pea tatali ke maʻu hoʻo ngaahi meʻalele PCBA taimi totonu.
Scroll ki ʻolunga