MEʻA ʻOKU MALAVA

Kava Seting Service

Ko e hā ʻOku Fili ai ʻa e MOKO?

Fakamatala Nounou

ʻOmi pe hoʻo faile ʻa e CAD kiate kimautolu, te tau fai ha ngaahi tali vave fekauʻaki mo e totongi mo e manufacturability ʻi loto 24 ngaahi houa.

Mei he sipinga ki he lele ʻa e faiva

Fakamalo ki heʻemau meʻangaue mo e kau ngaue poto he ngaue, ʻoku tau lava ʻo ngaohi ha ngaahi konga 3H mei he prototypes ki ha ngaahi faiva lalahi ʻoku lele vave.

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

Tohi Fakamoʻoni mo e ISO9001, MOKO fabricates 3H ngaahi konga ʻe lava ke aʻu maʻu pe ki he tuʻunga moʻui fakavahaʻapuleʻanga pea fakapapauʻi ki heʻetau kau fakatau.

Kava Seti ʻi he Tekinolosia MOKO

Kava Seti ʻi he Tekinolosia MOKO

Kuo ʻoange ʻe MOKO tekinolosia ki heʻetau kau fakatau ha ngaahi tokoni fakaʻofoʻofa jetting ʻi ha ngaahi taʻu lahi talu mei hono fokotuʻu ʻi he 2006. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ha kau ta sipinga, kau ta sipinga ʻoku lele lelei pe laku ʻoneʻone, ʻe lava ʻe heʻetau ngaahi meʻangāue mo e kau ʻenisinia taukei fakangāué ʻo feau hoʻo fie maʻú ʻaki ha taimi vave ki hono liliu ʻo e ngaahi ngāué. Pea ʻoku mau ʻoatu ha ngaahi tokoni jetting kava ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻa ʻe taha, prototypes, ngaahi voliume maʻulalo mo e ngaahi tohi maʻolunga foki.
ʻOku poupouʻi ʻe heʻetau founga jetting kava ha ngaahi naunau kehekehe ʻo kau ai ʻa e ʻoneʻone silica, makaʻone lanu kakato, ukamea stainless, alloy ʻoku ʻikai fakaʻaongaʻi, tungsten carbide mo e ala meʻa pehee, ʻa ia ʻoku tokoni ke fakaleleiʻi ʻa e palani ʻoku lava ke feliliuaki. ʻE ʻomi ʻe heʻetau kau mataotao ha ngaahi founga fakapalofesinale mo mohu fakakaukau ke fakapapauʻi ʻe lava ke fakahoko lelei hoʻo ngaahi ngaue jetting kava. Makehe mei ai, ʻoku ʻi ai ʻetau founga puleʻi lelei ʻaupito, fakapapauʻi ʻoku lelei ʻaupito ʻa e koloa ʻoku maʻu ʻe heʻetau kau fakatau.

Ko ʻEtau Ngaahi Meʻa Seting Kava

MOKO Kava Seting ngaahi meʻa taha
MOKO Kava Seting ngaahi meʻa ʻe ua
MOKO Kava Seting ngaahi meʻa ʻe tolu

Ko e ha ʻa e Kava Seting?

Ko e jetting kava ko ha faʻahinga meʻa ia ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi ki hono paaki 3H ʻo e tekinolosia, ʻa ia ko ha founga additive ngaohi ʻaki. ʻOku ʻi ai ha nāunau ʻe ua ʻoku fie maʻu lolotonga hono ngaohi ʻo e koloá: ʻa e fakavaʻe ʻo e efuefu, pea mo e kava ʻe lava ke filifili pē ʻo tipōsiti ki he efu haʻi ʻo e efú. ʻE fakatahaʻi lelei ʻa e fanga kiʻi momoʻi efu ʻi he kuta, pea fakaʻosi ʻaki hano faʻu ha konga. ʻOkú ne fakaʻaongaʻi ha ngaahi nāunau kehekehe ke paaki ha ngaahi konga hangē ko e ukamea, ʻoneʻone, mo e taila maka.
Ko e jetting kava ko ha tekinolosia ʻoku matuʻaki mahuʻinga mo lelei, ʻa ia te ne lava ʻo ʻomi ha ngaahi konga ʻoku siʻisiʻi ange hono fakamole mo vave hono liliu ʻo e ngaahi meʻa ʻe lava ke vave ange ʻaki hano tanaki atu ʻa e lahi ʻo e ngaahi luo ʻo e ʻulu. ʻIkai ngata ai, ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke liliu ʻa e koloa ʻo e naunau pea mo e fika ʻo ha faʻahinga naunau ʻe ua ke liliu ʻa e ngaahi koloa ʻo e ngaahi konga fakaʻosi, ʻa ia ko hono ʻuhinga ʻoku ʻikai hano ngataʻanga ʻo e ngaahi faingamalie ke fai ha ngaahi meʻa foʻou ʻi he faʻahinga tekinolosia pehee. Ko ha founga ia ʻoku feʻunga lelei mo ha ngaahi koloa ʻoku ʻi ai ha ngaahi fie maʻu makehe ki he faʻunga ʻo e nāunau ʻi lotó.

ʻOku Fēfē ʻEne Ngāué?

Founga Hono Filifili ʻo e Ngaue fakaʻuhinga leisa

ʻUluakí, ʻoku totonu ke tau ʻiloʻi ʻoku ngaue ʻa e jetting binder ʻo makatuʻunga ʻi he ngaahi faile ʻa e CAD, tatau pe mo e ngaahi founga ngaohiʻanga additive kehe, ko ia ko e ʻuluaki sitepu ke fokotuʻutuʻu ha sipinga 3H ʻe CAD pea fakapapauʻi ʻoku feasibility.
Pea, ʻoku fakaʻaongaʻi ʻa e muka kote ke fakaʻaongaʻi ki ai ha konga manifi ki hono langa ʻo e misini, pea ʻe fakaʻaongaʻi ʻa e ʻulu kuo pākí ke ne seti ʻa e fakafofonga kuo haʻi ki he efú ʻo filifili pē ʻo fakatatau ki he fika ʻo e ngaahi kongá.
Pea ko ʻene kakato pē ʻa e takafi ʻo e kava ki he kava mālohí, ʻe holoki hifo ʻa e tauʻanga lelue. Pea ʻe fakaʻaongaʻi leva ʻe he rocoater ha efu foʻou, pea ʻoku nonoʻo ia ʻe he ʻulu kuo pākí, ʻe toutou fakahoko ʻa e ngaahi sitepu ko ʻení kae ʻoua kuo ʻosi ʻa e konga fakaʻosí.
Fakaʻosí, ʻoku fie maʻu ke tau toʻo ʻa e konga mei he puha ʻo toʻo ʻa e ngaahi naunau ʻoku hulu.

Ko e Ngaahi Lelei ʻo e Kava Seting

Faʻufaʻu Versatility

Ko e jetting kava ko ha founga 3H ia ʻoku ʻoatu ʻaki ha palani maʻolunga versatility. ʻOku ʻi ai ha ngaahi nāunau kehekehe ʻoku lava ke maʻu ʻi he tekinolosia ko ʻení, ʻa ia ʻoku ne poupouʻi fabricating ngaahi konga ʻi he he fika faingataʻa mo e ngaahi lanu kehekehe.

Totongi Maʻulalo Ange

Ki he founga jetting kava, ʻoku ʻi ai ha ngaahi tafaʻaki pau ʻe niʻihi ʻe ngaohi ʻaki e ngaahi meʻa fakapipiki kuo fana. Ko ia, ʻe lava ke recycled mo fakaʻaongaʻi ha powders ukamea ʻe niʻihi ʻi ha ngaahi ngaue kehe, ʻa ia te ne lava ʻo seivi ʻa e fakamole ki he koloa. Makehe mei ai, ʻoku ʻikai fie maʻu ki ai ha meʻangāue pe nāunau ke tokoni ki hono langá, ʻo hange ko e lava ke fakahoko ʻe he efu ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha fatongia ke poupouʻi, ʻa ia ʻokú ne fakahaofi ʻa e fakamolé mo e taimí fakatouʻosi.

Tuʻunga Maʻolunga

ʻOku malava ke tau ʻai ha ngaahi konga pelepelengesi ʻoku siʻisiʻi ai ʻa e kātakí, pea ʻe lava ke ne fakatupu ha konga siʻisiʻi tatau mo 0.1 MM. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ko e ngaahi konga naʻe faʻu ʻe he kava ki he seting ʻoku lelei mo hamolemole, pea te tau lava foki ʻo ʻai ha fotunga mo e fotunga tuilalanga ʻi he fukahi konga.

Lavameʻa ʻi he Faiva Māʻolungá

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he seting kava ki hono paaki ʻo e ngaahi ʻeni, ʻa ia ʻoku vave ʻaupito hono ngaohi, ʻoku ʻikai foki ke ʻi ai ha sitepu ngaue faingataʻa ʻoku fie maʻu ke ne lava ʻo fakanounouʻi ʻa e taimi liliu ʻo e ngaohiʻanga koloa. Ko e lahi taha ʻo e ngaahi sitepu lolotonga hono ngaohi ʻaki ʻoku ʻotomētiki pē, ʻoku tokoni ia ke fakaleleiʻi ʻa e lavameʻa ʻo e pākí.

Tonu Maʻolunga

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e seting kava ki he ngaahi misini paaki fakalakalaka ʻa ia te ne lava ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e malava ke fehalaaki, pea ʻoku tonu ʻa e ʻulu kuo pākí, fakapapauʻi ko e lahi mo e fika ʻo e ngaahi konga fakaʻosí ko e meʻa tofu pē ia ʻokú ke fie maʻú.

Kamata Hoʻo 3H Ngaue ki hono Paaki ʻaki ha Mataotao

Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu turnkey ngaahi founga fakaleleiʻi pe liliu 3H ngaahi ngaue, ʻoku mau ʻi heni ke tokoni atu. Ongoʻi tauʻatāina ke ui kitautolu ʻi he 86-75523573370 ke aleaʻi hoʻo ngāué he ʻahó ni!

Scroll ki ʻolunga