Fakatahaʻanga Keipolo mo e Uaea Leta

Cable & Wire Harness Assembly

Talateu: Te tau lava ʻo ʻoatu ha fakatahaʻanga maʻamaʻa mo faingofua ʻo e fakatahaʻanga kuo fakatahaʻi ʻaki, or custom wire harnesses assembly and cable assembly at shortest turnaround times.

Fakatahaʻanga Uaea Leti & Ngaahi Tokoni ki he Fakatahaʻanga Keipolo ʻa e Fakatahaʻangá

ʻI he MOKO, kuo tau ʻosi 15 ngaahi taʻu ʻo e taukei ʻoku ne ʻomi ʻa e keipolo tuʻunga lelei taha mo e fakatahaʻanga fakatahatahaʻi maʻolunga taha ki he kau kasitoma fakatekinikale maʻolunga ʻi he funga ʻo e mamani. ʻOku mau ʻoatu ha fakatahaʻanga keipolo kehekehe mo fakauaea ki ha ngaahi faʻahinga keipolo kehekehe, kau ai e loufau lafalafa, RF, ngaahi keipolo ʻo e tangata pesa fakavahaʻa-taʻu. ʻOku tau puleʻi ʻetau ngaahi founga kehekehe, hangē ko e ngaohiʻanga koloá, ultrasonic fakafehokotaki mo e huhu ʻumea, ke ʻoatu ha ngaahi koloa mo ha ngaahi tokoni maʻolunga ange.

ʻOku foaki kakato ʻe he MOKO ʻa e keipolo turnkey mo e uaea fakatahaʻanga ki he prototypes ʻi he leʻo Lotoloto. ʻAve ʻa e ʻaukaí, ngaahi kongokonga procurement, fakatahaʻaí, mo e 100% siviʻi ʻo e tuʻunga ʻoku.

ʻOku mau maʻu ʻa e timi lelei taha ke tokoniʻi kimoutolu ʻi he fetuʻutaki moʻoni mo lelei ke matuʻuaki ha faʻahinga kaungaʻapi ʻe ala hoko lolotonga ʻoku ʻi he fakatahaʻanga hoʻomou ngaahi uaea.

Fakakātoa ʻo e Meʻa ʻe Malava ke Ngaohi ʻaki e Turnkey

100% Sivi Lelei mo Hono Siviʻí

100% Sivi Lelei mo Hono Siviʻí

Lava ʻo Feliliuaki e Ngāué

Lava ʻo Feliliuaki e Ngāué

Tomuʻa Fakafoki e Tauʻanga Meʻalele

Tomuʻa Fakafoki e Tauʻanga Meʻalele

Fakatahaʻanga Iiki ʻo e Polokalamá

Fakatahaʻanga Iiki ʻo e Polokalamá

Fakatahaʻanga Uaea Leti

ʻE lava ke manufactured ʻetau fakatahaʻanga leta ʻaki ha ngaahi fotunga kehekehe, pea aʻusia ha ngaahi tuʻunga moʻui fakapisinisi kehekehe. ʻOku mau toe ʻoatu foki mo ha fakatahaʻanga ʻo e loki langa puha mo e loki maʻa (Kalasi 10,000) makehe mei hono siviʻi ke hokohoko atu mo ngāue. ʻOku tau toʻo fakamatoato ʻa e tuʻunga lelei, ko homau feituʻú ko e ISO 9001:2008 fakamoʻoniʻi; ʻoku tau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi sivi lahi mo e puleʻi lelei ke fakapapauʻi ʻoku aʻusia ʻe heʻetau koloa kotoa pe ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga tatau. Ke ʻilo lahi ange ki heʻetau ngaahi fakatahaʻanga keipolo angamahení mo e fakatahaʻangá, Kātaki ʻo fetuʻutaki hangatonu mai kiate kimautolu.

Ngaahi Faʻoʻanga Fakatahataha Fakamuimuitaha ʻo e Uaea Fakatahatahaʻangá

Fakatahaʻanga Uaea Keipolo (Cable Harness)

Puleʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi PCB poate, Poate Pule ki he Ngaahi Meʻa Fakapisinisi,Poate pule ki hono puleʻi ʻo e ngaahi meʻa fakap

Fakatahaʻanga Uaea Keipolo (Cable Harness)

Kautaha meʻangaue fakafaitoʻo PB. tokotaha ngaohi kapeti, Tokotaha ngaohi kapeti fakaʻilekitulonika fakafaitoʻo b

Fakatahaʻanga Uaea Keipolo (Cable Harness) (1)

Telecom fetuʻutaki PCB kautaha, Telecom fetuʻutaki PCB palakipoe

Scroll ki ʻolunga