Mataotao fakaʻilekitulonika PCB fakatahaʻanga

ʻI heʻene hoko ko ha mataotao fakaʻilekitulonika ʻi he fakatahaʻanga PCB, Ko e MOKO ko hoʻo fili ia ʻoku ne ʻomi ha PCBAs lelei ʻi he totongi feʻauʻauhi.

Ko e ha ʻoku fili ai ʻa e MOKO ki he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB fakatahaʻanga

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

ʻI heʻene hoko ko ha mataotao ʻi he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB, ʻOku fai maʻu pe ʻe he MOKO ʻa e ngaahi tuʻutuʻuni fakangaue mo stringently puleʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika takitaha PCBA. ʻOku fakamoʻoniʻi kitautolu ki he ngaahi certifications ngaue kau ai ʻa ISO 9001, ISO 14001, mo e ngaahi tuʻunga moʻui ʻo e UL.

Turnkey PCBA Services

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ʻetau kau kasitomaa ʻaki ʻa e turnkey ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB, kamata mei hono faʻufaʻu ʻo e PCB, mo ngaohi ʻaki, ki he fakatahaʻahí, fai hono siví, pea mo e ngāue he māketí.

Timi Fakapalofesinale

Ko e MOKO ko ha kautaha PCB taki ia ʻi Siaina, ʻoku ʻi ai haʻatau timi fakapalofesinale ʻoku nau kau ki he ʻenisiniá, ngaohi ʻaki, mo e ngaahi fakatau te ne ʻomí 24/7 ngāue tokoni ke poupouʻi ʻetau kau fakataú, fakapapauʻi ʻe lava ke fakaleleiʻi kotoa e ngaahi palopalemá ʻaki e fiemālié.

ʻAve Taimi Totonu

ʻOku mau fakaʻaongaʻi e meʻangāue faka-siteiti-ʻo e-art, ʻoku ʻi ai 5 SMT mo e 3 UNu ʻa e ngaahi laine faiva ʻi he MOKO. Mei he prototypes, mo e fanga kiʻi kulupu iiki ki he fakatahaʻanga leʻolahi, mo e meʻa kotoa pē ʻi he vahaʻa ʻo e, ʻoku tau lava ʻo ʻave ha ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCBAs taimi totonu.

Taʻofi ʻe taha ʻa e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB

ʻaikoni fokotuʻutuʻu ʻo e PCB

Ting ʻetau taukei mo e ngaahi meʻa fakaʻenisinia maʻongoʻonga, te tau lava ʻo tokoni ki heʻetau kau kasitomaá ke nau fokotuʻutuʻu ha ngaahi PCBs kehekehe. ʻE ngaue vaofi ʻemau kau ʻenisinia mo kimoutolu ke mahino lelei kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fie maʻu ki hoʻomou ngaue pea ʻoatu ʻa e founga lelei taha ke fakaleleiʻi ʻaki.

Ngaahi Kongokonga ʻo e Kau Sió

Te tau lava ʻo fakatau mai ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau mei hoʻomou ngaahi kautaha hu koloa mai pe ko ʻemau ngaahi kautaha hu koloa mai. ʻOku ʻi ai haʻatau netiueka lelei ʻoku fakatau mai ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke maʻu ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau ʻoku ʻota ʻi ha totongi maʻulalo ange lolotonga hono tauhi ha tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻAikoni ki hono ngaohi ʻo e PCB

Te tau lava ʻo fabricate ha ngaahi PCBs kehekehe, kau ai ʻa e HDI PCBs, PCBs feliliuaki, tuʻumaʻu-feliliuaki PCBs, mo e ala meʻa pehee. Tatau ai pe pe ko ha foʻi kuta pe ʻe taha, kuta ʻe ua, pe PCB fakavahaʻa-taʻu, te tau lava ʻo ʻomai ia ki he tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻaikoni fakatahaʻanga pcb

ʻOku feliliuaki ʻe MOKO ʻa e ngaahi meʻa ʻoku malava ʻe he fakatahaʻanga PCB, te tau lava ʻo fakakakato ʻa e fakatahaʻanga PCB ʻaki ha lavameʻa maʻolunga. ʻOku mau fai ha ngaahi fakatahaʻanga kehekehe kau ai ʻa e:

• Fakatahaʻanga SMT
• Fakatahaʻanga ʻi loto-luo
• Fakatahaʻanga BGA PCB
• Sipinga ʻo e fakatahaʻanga PCB

Siviʻi ʻo e fakatahaʻanga PCB

Kimuʻa pea ʻomi, te mau fakaʻaongaʻi ha ngaahi sivi hokohoko ke vakaiʻi ʻaki e tuʻunga lelei mo e ngaue ʻa PCBA, ʻoku kau ʻi he ngaahi founga siviʻí ʻa hono siviʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻi he vahaʻa taimi 100% siviʻi ʻoku lele leleí. ʻOku mau fakahoko ha sivi ki he sió, sivi fakakomipiuta, mo e sivi fakakomipiuta X-lei.

Ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB ʻoku malava ʻe he fakatahaʻanga ʻi he MOKO

Faʻahinga ʻo e PCB
Tuʻumaʻu, Feliliuaki, mo Tuʻumaʻu-Faofao PCBs. MCPCBs, Taila maka PCBs, mo Rogers PCBs.
Lau ʻo e Kuta
Te tau lava ʻo fakatahataha mai 1 ke 40 kuta. (Pe fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e client)
Fakasanisani ki he Laa
Plated koula, Taki pe taki taʻetotongi, OSP, etc.
Ngaahi Meʻa ke Fili ai ʻi he Fakatahaʻang
Te ke lava ʻo kole ki he Faiako Fakaʻapí, SMT, hybrid pe fakatouʻosi. Tānaki Atu Ki Ai, te ke lava ʻo ʻalu mo e feituʻu ʻoku tuʻo taha mo fakatafaʻaki ua.
Repair & Rework
Ko ha ngaue faingataʻa ʻaupito hono fakaleleiʻi mo ngaue. Te ke kei lava pe ʻo fetuʻutaki ki heʻemau timi ki ha founga lelei ange.
Meʻa ʻe Malava ke Fakatahatahaʻi ʻo e SMT
ʻOku tau malava ke fakatupu 10 miliona ʻoku nau toli he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo 5 Ngaahi laine SMT. Pea, 8 miliona he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo e 0402 mo e 0201.
Tuʻunu ʻa e Tuʻunga Hono Ngaohi ʻo e Unu
ʻE lava ke ʻomi ʻe he kautaha 1.2 ngaahi PC ʻe miliona he ʻaho maʻá e 3 Ngaahi Laine Ki Hono Fokotuʻutuʻú.
Fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu fakataha mo ia
3 Ngaahi Laine Faiva ki he fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu he ʻū nā(ʻOku ʻi he laine takitaha ʻa e 15 ngaahi fakatahaʻahí mo e 2 kau ʻenisinia ʻoku nau puleʻi e tuʻ)
Fakatahaʻanga lelei
hifo ki he 01005, 0201 lahí
Maʻolunga e feituʻu ʻoku ʻi ai e feituʻu
hifo ki he 4mil(0.1MM) ngaahi meʻangāue ʻoku tuʻ

Ko ʻetau ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCBA ngaahi meʻa

Keychain maama kamo
Keychain maama kamo
BLE Gateway
BLE Gateway
Smart pokoʻi
Smart pokoʻi

Fakanonga vaʻinga
Fakanonga vaʻinga
Smart Watch
Smart Watch
Bluetooth Headphones
Bluetooth Headphones

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hoʻo ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika PCB ngaue fakatahaʻanga

Scroll ki ʻolunga