Ngaahi Faʻufaʻu ʻo ha Faʻufaʻu Tānakiʻ

Custom molds is a process that can fabricate hollow and seamless parts. ʻOku ne fakafepakiʻi ʻa e ngaahi konga pea ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ia ʻi ha taimi loloa. ʻOku fie maʻu ke fakaʻaongaʻi ʻe ha ngaahi ngaueʻanga lahi ʻa e molds ki he ngaohiʻanga koloa lalahi, kau ai pē ʻa e ngaahi konga ʻo e ngaahi nāunau fakaʻilekitulōniká, ngaahi kongokonga ʻo e meʻalele, ngaahi konga ʻo e meʻangāue fakafaitoʻ, meʻavaʻinga, ngaahi ngeʻesi kane, mo e ala meʻa pehee. ʻI he ngaohiʻanga koloa lalahi, ko e ngaahi tefitoʻi naunau ʻoku fakaʻaongaʻi ke ngaohi ʻaki e ʻumea ko e pelesitiki mo e ukamea. ʻOku kehekehe pē hono fokotuʻutuʻu mo hono ʻai ke hangē ha ngaahi nāunau kehekehé ʻi he founga hono faʻú mo e ngaahi fie maʻu ki he founga ngāué. ʻI heʻene hoko ko ha kautaha molds taukei ʻi ha taʻu ʻe Hongofulu tupu, MOKO e tekinolosia specializes ʻi he ngaohiʻanga koloa mo hono faʻufaʻu ʻo e ukamea mo e pelesitiki molds ʻo e lalahi kehekehe, fakapapauʻi te tau lava maʻu pe ʻo feau kapau he ʻikai laka hake ʻi he ngaahi fie maʻu ʻa ʻetau kau kasitomaa.

Ko e ha MOKO tekinolosia?

Aʻusia Fakaʻofoʻofa

Kuo fokotuʻu ʻa e tekinolosia MOKO ʻi he 2006, ʻoku faʻu ʻa e faʻu ʻumea mo e potungaue ngaohiʻanga koloa ʻi he MOKO tekinolosia ʻe he kau ta fakatata taukei, kau ʻenisiniá, mo e kau ngāue taukei. ʻOku tau maʻu ʻa e ʻilo fakapalofesinale mo e taukei fakaʻofoʻofa ʻi he sipinga ʻo e ʻumea mo e ngaue ki he tekinolosia, ʻa ia ʻoku ne ʻai ke tau loto lahi ke ʻoange ki heʻetau kau fakatau ha ngaahi tuʻunga moʻui lelei maʻolunga taha.

Meʻangāue ʻa e Siteití-ʻo e-ʻātí

ʻI he ngaahi taʻu kuo hili, Kuo MOKO ha fakamole lahi ke fakatonutonu ʻaki e meʻangaue ke fakapapauʻi ʻoku aʻu ʻetau meʻangaue ki he tuʻunga ʻoku ne tataki e ngaue. ʻOku ʻi ai ha ngaue lelei ange ʻa ʻetau ngaahi misini fakalakalaka te ne lava foki ʻo fakapapauʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo ʻetau koloa.

Tuʻunga Maʻolunga

Kuo maʻu ʻe MOKO tekinolosia certifications kau ai ʻa ISO9001:2015, ISO14001, ISO13485, ROHS, BSCI, mo e UL, ʻoku feʻunga hotau falengaue mo e koloa ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakavahaʻapuleʻanga. Ko e ha mo ha toe meʻa, ʻoku puleʻi pau ʻe heʻetau Potungaue pule lelei ʻa e koloa takitaha ke fakapapauʻi ko e tuʻunga lelei ʻo e koloa ʻoku maʻu ʻe heʻetau kau fakatau ko e kalasi ʻuluaki.

Taimi Liliu ʻO E ʻAUKAÍ

ʻOku ʻi ai ha ngaahi meʻa lahi ange ʻi he 350 kau ngaue ʻi MOKO tekinolosia ʻoku akoʻi fakapalofesinale kotoa. The workers have accumulated many years of machine operation experience, ko ia ʻoku maʻolunga ʻaupito ʻetau lavameʻa. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, we can quickly understand customers’ needs, pea ʻe lava ʻe he fetuʻutaki leleí ʻo tuʻuaki moʻoni ʻa e fakalakalaka ʻo e ngāué pea faifai ʻo fakapapauʻi mai ʻa e taimi liliu ʻaukaí.

Ngāue Tokoni Fakaofo

ʻOku tukupa ʻa e MOKO tekinolosia ke foaki ʻa e ngaahi tokoni lelei taha ʻa e kasitomaa ki heʻetau kau kasitomaa, ko ʻetau timi tuʻuaki fakakaumeʻa mo fakapalofesinale ko e 24/7 ʻata ke ʻoatu ʻa e founga lelei taha mo e tali vave taha ki heʻetau kau fakatau.

Ngaahi Ngāue ʻOku Lava ʻo Liliu ʻaki e ʻ

Ngaahi ʻUlungāanga Fakatātā Tuʻuma

Ngaahi ʻUlungāanga Fakatātā Tuʻuma

Faʻufaʻu ʻo ha ʻUmea

Faʻufaʻu ʻo ha ʻUmea

tekaʻi ʻe he ume ʻa e moʻui fakasiʻiá

Roll over moldbase

tohí he hetikuota

Metal Molds

Huhu pelesitiki moulds cochineal

Huhu pelesitiki moulds cochineal

mug pelesitiki oʻi

Mug pelesitiki oʻi

Ngaahi Meʻa ke Fakakaukauʻi ʻi He Taimi ʻOku Faʻufaʻu ai ha ʻUmea

Mold design is quite important for custom fakafōtunga ʻo e ʻulung, te ne lava ʻo uesia hangatonu ʻa e ngāue mo hono fakafōtunga ʻo e ngaahi īfí, pea uesia leva ʻa e tuʻunga lelei hoʻo ngaahi naunau fakaʻosi. Koeʻuhí ko e palani ʻo e ʻīsí ko ha sitepu mahuʻinga ia ki hono ʻulungāanga fakafonuá, ko e hā ʻa e ngaahi meʻa ʻoku totonu ke tau fakakaukauʻi ʻi he taimi ʻoku tau faʻufaʻu ai ha ʻ? Sai, ʻoku ʻi lalo ha ngaahi fakakaukau mahuʻinga.

Ko e Fōtungá: The production time of a custom molds varies from different shapes. Hangē ko ʻení, kapau te ke faʻu ha ʻumea ʻoku ʻi ai ha ngaahi filo sikalu ʻoku loloto ange, pea ʻe lōloa ange leva ʻa e taimi ʻo e ʻōfisi ko ʻení ʻi he ngaahi filo sikalu māmá.

Ngaahi Mafihunga: You have to consider the angles when designing a mold, he te ne ala ʻomi ha faingataʻa ʻi he taimi ʻoku toʻo ai ha ngaahi kongokonga mei he ʻumea kapau ʻoku ʻikai tonu e tuliki.
Ko e Fukahi Tahi: ʻOku ke fie ʻai ke fakaʻofoʻofa ange ʻa e ʻumea? Sai, te ke lava leva ʻo fakakaukau ke faʻu ʻa e ʻumea ʻaki ʻa e ta tongitongi, embossing, mo e ngaahi fakasanisani kehé.
Cavities: ʻE ala uesia ʻe he palani ʻo e cavities ʻa hono fakahoko ʻo e molds, kapau ʻoku scientifically fokotuʻutuʻu ʻa e cavities, pea ʻe lava leva ke mokomoko ʻa e cavities ʻi loto mo tuʻa ʻi he ʻaho tatau lolotonga ʻa e founga hono ngaohi ʻo e ʻumea ke fakapapauʻi ʻoku tatau pe ʻa e fua ʻo e ʻumea.
Mamafa mo e Matolu: ʻI he taimi ʻoku faʻufaʻu ai ha ʻumea, ʻoku toe mahuʻinga foki mo e mamafa mo e matolu ʻo e ʻumea, ʻi heʻenau uesia ʻa e taimi siakalé.

Kamata Hoʻo Ngāué ʻaki ha Mataotao

ʻOku mau mateuteu ke aleaʻi hoʻomou ngāué he taimí ni, click below or call us at 86-75523573370 ʻaho ni!

Scroll ki ʻolunga