Ngaahi tokoni ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika

ʻOku fakafalala ʻetau moʻui ki he ngaahi misini mo e ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika. We are very lucky that we live in an era where all of these luxuries were possible through electronic manufacturing services. ʻOku lava heni ke tau ʻiloʻi ʻetau ngaahi fie maʻú mo e ngaahi ngāue angamahení. Koeʻuhi ke tau lava ʻo fokotuʻutuʻu mo faʻu ha ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika ke tokangaʻi he taimi pe ko ia ʻa e ngaahi fie maʻu mo e ngaahi ngaue ko ʻeni. Ko ia, ʻokú ne ʻai ke tau ʻai ke faingofua ange ʻetau moʻuí pea hoko hotau māmaní ko ha feituʻu lelei ange.

Role of Contract Electronic Manufacturing Services Companies

Electronic contract manufacturing services are the ones that we use for outsourcing our production load. ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi kulupu kehekehe ko ʻeni ha ngaahi tokoni kehekehe fekauʻaki mo hono faʻufaʻu, ko hono langa ʻo, tufaki ʻo e, mo hono fakaleleiʻi ʻo e ngaahi konga fakaʻilekitulonika. ʻOku fakafalala ʻa e tycoons fakaʻilekitulonika ʻiloa taha he ʻaho ni ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi he aleapau. Ka neongo ia, ʻOku ʻi ai ha industrialists ʻe niʻihi kuo nau mamaʻo ʻaupito ke lisi kotoa ʻenau ngaahi ngaue ki he ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika. ʻOku kau ʻi he niʻihi ʻo e ngaahi ouau ʻoku ʻomi ʻe he ngaahi kulupu ko ʻeni ka ʻoku ʻikai fakangatangata pe ki:

 • Prototyping
 • PB. fakatahaʻanga
 • Fakataha Electromechanical
 • Ko Hono Siviʻí
 • Aftermarket Services
 • Fakatahaʻanga keipolo
 • Faʻufaʻu ʻo e
 • 3-T motolo
 • Naunau tuʻumaʻu ʻi he uta
 • Fokotuʻutuʻu ʻo e
 • Potting mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ʻea vela
 • Siviʻi ʻoku lele lelei
 • Encapsulation
 • 3-T Kama d mo e faʻifaʻitakiʻanga fakatuʻasino
 • Fakatata ʻo e vahaʻa mo e optimization
 • Ngaahi polokalama mole
 • Toe vakaiʻi lelei
 • Fakaikiiki ʻoku lele lelei
 • Ako feasibility fakatekinikale

Ko e ha ʻoku totonu ai ke ke fengaueʻaki fakataha mo e ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika?

Ko ia ai kuo mahino kiate koe ʻa e aleapau fakaʻilekitulonika ʻoku fai ʻe he ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika. Ko ia, Mahalo te ke fifili pe ko e ha ʻoku industrialists fakahehema ai ke maʻu e tokoni ʻa e ngaahi kautaha ko ʻeni. ʻOku mahino mo faingofua ʻa e ngaahi ʻuhinga ke maʻu:

 • ʻOku fakaʻata koe ʻe hoʻo ngaue mo e ngaahi kautaha ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ke fakaleleiʻi hoʻo malava fakalukufua.
 • ʻOku ne fakaʻata ha kautaha ke feau e fie maʻu ʻa ʻene kau fakatau.
 • Ko ia, ʻOku lava lelei ange ke diversify ʻe he kautaha hono fakalele.
 • Tānaki Atu ki aí, ʻOku ne tufaki ʻa e ngaahi fakatuʻutamaki ʻo e ngaohiʻanga koloa ʻi ha ngaahi kautaha faʻu koloa kehekehe.
 • ʻOku tokoni ia ʻi hono fakaʻuli lahi hifo ʻi he ngaahi nunuʻa.
 • Ko ia, ʻOku maʻu ʻe ha kautaha ha faingamalie ke toe lelei ange ʻenau tokanga ki hono ngaahi maʻuʻanga tokoni.

Perks ʻo e aleapau faka-Siaina ngaahi tokoni ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika

ʻOku fokotuʻu mai ʻe ha lipooti naʻe pulusi ʻe ha kautaha fekumi ʻi he maketi fefakatauʻaki ʻoku fakafuofuaʻi ʻa e maketi ʻoku ne vahevahe ʻa e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻi he $417 piliona ʻi he USA toko taha pe. ʻOku toe fokotuʻu mai foki ʻe he lipooti ko ʻeni ʻe mamata ʻa e kautaha ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika Exponential proportional Correlation tupulaki ʻi ʻIulope, UK, ʻAositelēlia, mo ha ngaahi fonua kehe ne fakatupulaki ʻi he ngaahi taʻu ka hoko mai. ʻI he maama ʻo e ngaahi moʻoniʻi meʻa ko, ʻOku faingofua ʻaupito ke ʻiloʻi ʻoku fuʻu fie maʻu lahi ʻa e ngaahi tokoni ko ʻeni ki ha ʻuhinga lelei.

Ko e ngaahi fonua kuo fakatupulaki ʻoku fuʻu fakalakalaka ʻaupito ka ʻoku ʻikai ke nau maʻu e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakaetangata. Ko e ʻuhinga ia ʻoku nau fakahehema ai ke maʻu ha ngaahi ngaue angamaheni ki he ngaahi kautaha ʻoku koloaʻia ʻi he ngaahi maʻuʻanga tokoni ʻa e tangata. Ko ia, ʻi he taimi ʻoku ke kumi ai ke maʻu e aleapau ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika pea ko Siaina ʻa e kanititeiti lelei taha. ʻOku tupu ʻeni he ʻoku maʻu ʻe Siaina ʻa e maʻuʻanga tokoni fakaetangata lahi taha ʻi he mamani. Tānaki Atu ki aí, ʻOku nau maʻu ha vai lahi pea ʻikai ha nounou ʻo e kau ngaue taukei. Ko ia, Kapau ʻoku ke fie maʻu ke ʻomi ha aleapau ki he ngaohiʻanga MS pea ʻoku totonu leva ke ke ʻalu mo ha kautaha fakaʻilekitulonika faka-Siaina hange ko e MOKO fakatekinolosia. ʻE lava heni ke ke maʻu ʻa e nonga ʻo e ʻatamai ʻoku malu hoʻo koloa pea te ke maʻu ʻa e fakapapau lelei taha ʻe lava.

Domains ʻi he feituʻu ʻoku ngaue ai ʻa e ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika faka-Siain (EMS) fai ha ngaahi totongi feʻauʻauhi.

ʻOku fakafalala pe ʻa e totongi fakakatoa ki hono ngaohi ʻo e koloa b. ʻi he totongi procurement ʻo e ngaahi naunau ʻota. Ko e ʻuhinga ia ʻoku fakahehema ai ʻa e totongi fakakatoa ke holoki ʻi he taimi ʻoku ke fakatau ai ʻi he lahi ʻo e paʻanga. Ko ia, ʻOku faʻa ʻi ai maʻu pe ha faingamalie taʻe totonu ʻa e ngaahi kulupu lalahi ʻi he taimi ʻoku totongi ai. This is because large electronic companies incur smaller costs. Ko ia, te nau lava ʻo foaki ha totongi lelei ange ki heʻenau kau fakatau. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, fanga kiʻi kulupu fakaʻilekitulonika iiki ange ʻi he paʻanga ko ia ʻoku nau fakatupu ha fakamole lahi ange. Ko ia, ʻOku ʻikai lava ʻe he fanga kiʻi kulupu iiki ange ʻo ʻoange ha totongi lelei ange ki heʻenau kau fakatau. Ko ia, Kapau ʻoku ke ʻi ha tukunga tatau pea te ke lava ʻo fakasiʻisiʻi ho ngaahi tukunga ʻaki haʻo maʻu ha ngaahi tokoni fakaʻilekitulonika ki he ngaohiʻanga koloa. Kapau te ke fili ke totongi e ngaahi ngaue ngaohi ʻaki fakaʻilekitulonika faka-Siaina, pea te ne fakaʻata koe ke ke tuʻusi ʻa e fakamole ʻi ha ngaahi founga lahi. ʻOku kau he ngaahi founga ko ʻení ʻa e:

 • PTH/UNU e fakamole

Te nau lava ʻo ʻoatu ha ngaahi founga maʻamaʻa ange ki he PTH/UNU fakahu.

 • Fakamole ki he koloa

Maʻamaʻa ange naunau ʻota ʻi he lahi ʻo e paʻanga.

 • Fakamole ki hono siviʻi

Siviʻi lelei ʻo e ngaahi papa mo e ngaahi polokalama fakaʻilekitulonika. ʻE lava ke fakasiʻisiʻi ʻe he meʻa ni ʻa e fakamole ki hono fakalele tautautefito ki he taimi ʻoku ke ngaue ai mo ha ngaahi meʻangaue faingataʻa hange ko e smartphones.

 • Fakamole ki he fakatahaʻanga

ʻOku nau fakaʻata koe ke ke faʻu ha ngaahi fakataha fakaʻilekitulonika lelei ange ʻi he milemila mo e ngaahi puha ukamea.

 • Fakamole ki hono totongi

ʻOku ʻomi ʻe he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika fakapatonu ha ngaahi tokoni ki he naunau fakaʻilekitulonika. Ko ia, ʻOku ke fakatupu ha fanga kiʻi fakamole iiki ange.

 • Fokotuʻutuʻu e Ngaahi Faka

ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke ke fai ha fokotuʻutuʻu pe ʻaʻau. Ko ia, te ke lava ʻo fakahaofi ha kolomuʻa lahi ʻi he ngaahi tuʻunga ʻo e fokotuʻutuʻu ʻo e fakamole lolotonga ia ʻoku kei hokohoko atu pe hoʻo tupu.

 • Fakamole ki hono tufaki

ʻE lava ke fakahoko ʻe he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika faka-Siaina ha ngaahi seini maʻau. Ko ia, te ke fakahaofi ha meʻa lahi ʻi he ngaahi fakamole ki he tufakiʻanga naunau.

 • Fakaleleiʻi e Ngaahi Fakaʻ

ʻI ʻolunga he meʻa ko ia, te nau lava ʻo fakahoko ha ngaahi ngaue ki hono fakaleleiʻi maʻau. So you will save a lot of money in terms of repair costs, and your overall manufacturing costs and operational expenses will tend to decrease.

 • Ngaahi fakamole fakataki

Kapau ʻoku ke fie toʻo ha sitepu lahi ange, pea te ke lava leva ʻo maʻu ha maʻuʻanga tokoni ki hono tokangaʻi hoʻo kasitoma mo e ngaahi ngaue tokoni ʻa e kasitomaa kiate kinautolu. Ko ia, te ne fakahaofi hoʻo ngaahi fakamole fakataki mo e ngaahi fakamole fakamaketi foki.

 • Fakamole ki hono ngaohi ʻo e koloa

ʻOku nau ʻoatu ha founga lelei ange ki he founga angamaheni. Ko ia, ʻOku ke lava ʻo hu ki he ngaahi tekinolosia ʻo e ʻati. Ko ia, you can save a lot in terms of manufacturing costs and indulge in the efficient and economical manufacturing of electronic products.

Ngaahi tokoni fakaʻilekitulonika ki he ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika ʻoku ʻomi ʻe he MOKO fakatekinolosia

Ko ha paionia kitautolu ʻi he ngaahi founga ngaohiʻanga koloa fakaʻilekitulonika pea ʻoku ʻiloa kitautolu ʻi he ngaue lelei ʻi he ngaahi taʻu kuo hili. Ko ʻetau founga ko e taha ia ʻo e ngaahi meʻa lelei taha ʻi he faʻa ngaue. ʻOku tau laukau ʻaki ʻetau ngaue taukei lahi pea mo ʻetau ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga ʻo e R&D.

 • Fakatahaʻanga SMT

ʻOku ʻi ai haʻamau fale fakatahaʻanga SMT fakalakalaka. ʻOku ʻomi ʻe he meʻa ni kiate kitautolu ʻa e malava ko ia ke faʻu ha ngaahi fotunga mo e lalahi kotoa pe. Ko ia, ʻe faingofua pe ke tau pehe ko ʻetau ngaahi fakatahaʻanga ko e lelei taha ia ʻi he ongo, ʻene ngāué, mo e repeatability. Ko hotau tuʻunga lelei soldering ko e lelei taha ia te ke maʻu. Tānaki Atu ki aí, te tau lava ʻo fakahoko ʻi he sivi fakakomipiuta ʻi he fale. Ko ia, te tau lava ʻo foaki ki heʻetau kau kasitomaa ʻa e fakapapau lelei taha ʻe lava.

ʻOku ʻi ai ha laine fakatahaʻanga SMT ʻe nima ʻo e tekinolosia. ʻOku fakanaunau lelei ʻa e ngaahi laine ko ʻeni ki hono ngaohi ʻo ha ngaahi PCBA kehekehe. ʻE lava ke liliu vave ʻetau ngaahi laine fakatahaʻanga ʻo hange ko e ngaahi fie maʻu. Ko ia, ʻOku ʻomi ʻe heʻetau ngaahi laine ha feliliuaki maʻolunga. ʻOku lava heni ke tau kau lelei ki he ngaahi kole kotoa ʻa ʻetau kasitoma. Ko ia, ʻOku tau faʻu maʻu pe mo ʻave ʻa e ngaahi naunau fakaʻilekitulonika ki muʻa ʻi he fakangatangata.

 • Fakataha fakauaea e fakatahatahaʻanga ʻo e fakatahatahaʻanga

MOKO kuo taʻu lahi e taukei ʻa e tekinolosia ʻi hono ʻoange ha ngaahi tokoni ki he fakatahaʻanga fakatahataha ki hono tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ko e kau fakatau. Ko ia, te tau lava ʻo ʻoatu ha ngaahi tokoni fakauaea kehekehe kiate koe ʻo hange ko hoʻo ngaahi fie maʻu. Ko ia, ʻOku kau heni ʻa e loufau lafalafa mo e RF. Ko ia, te tau lava ʻo puleʻi hotau ngaahi malohinga ʻi he tuʻunga ʻo e huhu ʻo e ʻEsiti, hono ngaohi e koloa, mo ultrasonic hokoʻanga ki hono fakahoko ha ngaahi tokoni lelei mo ha koloa ki heʻetau kau kasitomaa ʻoku fakamahuʻingaʻi.

Tānaki Atu ki aí, ʻOku mau toe ʻoatu foki turnkey ngaahi tokoni keipolo ke mou lava ʻo fakaʻaongaʻi kinautolu ki prototyping hoʻomou koloa ʻi he ngaahi tohi Lotoloto. ʻOku kau ʻi heʻetau ngaahi foaki makehé ʻa e vave hono ʻomi ʻo e, fakatahaʻanga lelei, tuʻunga angamaheni mo hono siviʻi maʻu pe, pea fie maʻu procurement. ʻOku makehe ʻaupito ʻetau timi ʻi hono tokoniʻi ʻetau kau kasitomaa ʻi he taimi moʻoni. Ko ia, te tau lava ʻo fai ha fetuʻutaki lelei ki hono tokangaʻi hoʻo ngaahi tuʻutuʻuni.

 • Consignment PB. fakatahaʻanga

ʻI he faʻahinga fakatahaʻanga ko ʻeni ʻo e PB, ʻOku ʻoatu ʻa e ngaahi konga mahuʻinga ʻe he client. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻOku tokangaʻi ʻe he tokotaha ngaohi kapeti ʻa e ngaohiʻanga koloa mo e ngaahi founga synthesis. ʻOku totonu ke ke fili ki he fili ko ʻeni ʻi he taimi ʻoku ke ngaue ai ki ha ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika mamafa ʻoku kau ai ha ngaahi meʻa fakaʻilekitulonika makehe. ʻE fakapapauʻi atu ʻe he meʻa ni he ʻikai lava ʻe ha taha ʻo ako hoʻo koloa pea ʻe kei maʻamaʻa pe hoʻo founga ngaohiʻanga koloa.

 • Langa ʻo e puha fakatahaʻanga

ʻOku tau laukau ʻaki ʻetau malava ko ia ke ʻoatu ha puha fakamisini mo fakaʻuhila kakato ki hono langa ʻo e ngaahi fakataha. Tānaki Atu ki aí, ʻOku fakapatonu ʻa e ngaahi fakataha ko ʻeni ʻi he ngaahi fie maʻu mo e ngaahi fie maʻu ʻa ʻetau kau kasitomaa. Ko ia, te nau malava ke fakahaofi ha paʻanga lahi mo ha taimi. ʻOku tau fai ha ngaahi tokoni makehe ʻe tokoni ki heʻetau kau kasitomaa ʻi configuring ngaahi koloa faingataʻa koeʻuhi ko e maluʻi, fakakomesiale, mo hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi.

ʻOku kau ʻi heʻetau ngaahi ngaue langa puha ʻa hono ngaohi ʻo e ngaahi laʻi penolo, fakataha keipolo, fakataha kapineti, mo e penolo fakauaea. ʻOku tau toe tokanga foki ki hono ngaohi ʻo e consignment Stock mo e laine hangatonu ʻo e fafanga. ʻOku lava heni ke fakahaofi ʻe heʻetau kau kasitomaa ʻenau ngaahi maʻuʻanga tokoni fakapaʻanga. ʻI ʻolunga he meʻa ko ia, ʻOku ne ʻoange kiate kinautolu ha ngataʻanga mahuʻinga ʻi he seini mo e tufakiʻanga naunau.

 • Tataki taʻetotongi ʻa pb. fakatahaʻanga

ʻOku ʻi ai ha ongoongo ʻo e taki ko ha ʻelemeniti matuʻaki kona. ʻOku fokotuʻu mai ʻe ha ngaahi lipooti lahi ʻoku ʻi ai hano ngaahi nunuʻa fakatuʻutamaki ki he moʻui lelei ʻa, moʻui monumanu, mo to ʻa e tupulaki. ʻI he kuohili, ko e lahi taha ʻo e ngaahi kautaha faʻu koloa ʻoku fakaʻaongaʻi ko ha konga mahuʻinga ia ʻi heʻenau ngaahi papa ms B.. Naʻe ʻikai ke nau ʻilo te ne lava ʻo hae ki he ʻatakai hili hono fakaʻauha ʻi he lingiʻanga veve. Ko ia, ʻOku fai ʻe he kau maʻu mafai ʻo e ʻatakai mo ha ngaahi puleʻanga lahi ha ngaahi ngaue ke taʻofi hono fakaʻaongaʻi ʻo e taki ʻi he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika. Ko ia, Ko e tokolahi taha ʻo e kau kasitomaa kuo pau ke nau talangofua ki he ngaahi tuʻutuʻuni ʻoku nau tuʻutuʻuni ke fakaʻehiʻehi mei hono ngaohi ʻo e ngaahi papa ʻa PB. Ko e TEKINOLOSIA MOKO ko ha paionia ia ʻi he tulifua ko ʻeni ʻi heʻetau laukau ʻaki ʻetau fai ha ngaahi tokoni taʻetotongi.

Scroll ki ʻolunga