Ngāue Tokoni ki hono Teuteuʻi ʻo ha Meʻ

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ha ngaahi founga fakaleleiʻi ʻe taha ki heʻetau kau fakatau ʻoku ne ʻufiʻufi kakato ʻa e konga kakato ʻo e siakale ʻo e moʻui koloa.

Ko e Hā ʻa e Sīpinga Kuo Fakamālohi?

Ke mahino ʻa e fehuʻi ko ʻení, ʻoku fie maʻu ke tau ʻuluaki ʻiloʻi ʻa e ʻuhinga ʻo ha polokalama kuo tohitongi.

ʻOku ʻuhinga ʻa e polokalama kuo fakahū maí ki ha polokalama komipiuta ʻoku makatuʻunga ʻi ha microprocessor mo ha polokalama fakakomipiuta naʻe fakataumuʻa ke ne aʻusia ha ngaahi ngāue makehe, ʻa ia ʻoku ʻi ai hono fatongia ko ha founga tauʻataina pe ko ha konga ʻo e polokalama. Hange ko ʻeni, ko ha mīsini foo, ko ha smartphone, pe ko ha founga hu ki he maluʻi ʻe lava ke tohitongi kotoa e ngaahi system.

Fekauʻaki mo e sipinga ʻo e ngaahi system kuo tohitongi, ko ha founga ia ʻokú ne fakatahaʻi ʻa e ngaahi nāunau fakamāmá mo e ngaahi fokotuʻutuʻu mālohí ke langa ha polokalama pea aʻusia ha ngaahi ngāue pau. ʻOku kau ai ha ngaahi sitepu lahi kau ai ʻa e palani PCB, ngaahi fakafaʻahinga mo e fakapolokalama ki he microcontroller.

MOKO Ngaahi Tokoni ki hono Fokotuʻutuʻu ʻo e Ngaahi Nāunaú

ʻI he MOKO fakatekinolosia, ʻe lava ʻe heʻemau ngaahi fokotuʻutuʻu ngaue kuo tohitongi ʻo fokotuʻutuʻu ʻa e founga lelei taha ki he ngaahi fie maʻu hoʻo ngaue. Our engineers are experts in this area, pea te nau ngāue fakataha mo koe ʻi he kotoa ʻo e ngāué mei he faʻifaʻitakiʻangá ki hono ngaohi ʻo e polokalamá ke fakapapauʻi ʻe lava ʻe he founga kuo fokotuʻutuʻú ʻo feau hoʻo ngaahi fie maʻú pea ngāue lelei. Te tau lava ʻo tokoni ki he kau fakatau ke nau fakatupulaki mo fakahoko ha ngaahi founga ʻoku siʻisiʻi ange ai hono fakaʻaongaʻi ʻo e malohi pea ngaue ʻi he ngaahi tukunga tokakovi.

Ko e MOKO ko hoʻo kautaha ia ʻoku ne tohitongi ʻa e specializes ʻi he palani fakaʻilekitulonika mo e ngaahi tokoni ki hono ngaohi ʻo e koloa. Want to know more details? Fetuʻutaki mai he taimí ni pe telefoni mai kiate kimautolu ʻi he 86-75523573370 ke maʻu ha tali vave.

MOKO Ngaahi Tokoni ki hono Fokotuʻutuʻu ʻo e System

Ko e ha ʻoku maʻu ai ʻe he MOKO tekinolosia?

  • We are experts in the embedded system area. We have accumulated over 10 ngaahi taʻu lahi ʻo e taukeí ʻokú ne fakaʻatā kitautolu ke fai ha ngaahi ngāue kehekehe ʻi ha ngaahi ngāueʻanga kehekehe. Tuku muʻa ke mau tokoni atu ʻi he founga teuteu kuo tohitongi, lolotonga hoʻo tokanga taha ki he ngaahi tafaʻaki kehe ʻo hoʻo pisinisi.
  • ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ha ngaue tokoni ʻi ha kiʻi taimi nounou lolotonga guaranteeing hono feasibility ʻi he taimi tatau pe. Kapau ʻoku malu e fakahokohoko hoʻo ngaue, te mau lava ʻo fai ia pea ʻai ke hoko e ngāué he taimi pē ko iá.
  • Ngaahi meʻa fakapepa ʻo e ongó. The quality of documentation can decide if the designs can be understood by engineers, tauhi ʻe he kau poupou fakatekinikale mo repeatable ʻi ngaohi ʻaki. Ko ʻeni ʻi he MOKO, ʻoku tau maʻu ha ngaahi founga fakapepa ongo mo lelei, ko ia kapau ʻoku ke fie faʻu ha teniti ʻi hoʻo ngaahi fakakaukau mo e koloa, ko e fili lelei taha kimautolu.

Founga Fokotuʻutuʻu Kuo Tohitongi ʻi he MOKO

ʻOku ʻikai ko ha ngāue faingofua hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi system kuo tā tohitongi ʻa ia ʻoku kau ki ai ha ngaahi sitepu lahi, ko ia ʻoku mahuʻinga ke faʻu ha palani pau. Kuo faʻu ʻe MOKO ha founga fokotuʻutuʻu kuo tohitongi ʻa ia ʻoku tokoni ke tau maumauʻi kotoa ʻa e siakale ʻo e sipinga ki ha ngaahi tuʻunga ʻoku lava ke mapuleʻi ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e lavameʻa.

Sitepu 1: Understanding Project Requirements

Ko e ʻuluaki sitepu ʻi hono fokotuʻutuʻu ʻo e ngaahi system ke mahino ʻa e ngaahi fie maʻu pau ʻo e ngaue ʻaki ʻene fetuʻutaki mo e kau fakatau pea fulihi ʻa e ngaahi fakakaukau ki ha ngaahi meʻa pau. ʻOku ʻikai fakangatangata pe ʻa e ngaahi meʻa pau ki he tokolahi ʻo e I/OS, ʻoku fie maʻu foki ke tau fakakaukauʻi ʻa e ngaahi tohi kole mo e ngaahi tuʻunga ʻo e ngaue ʻo hange ko e kehe ʻa e polokalama ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi fale mei he meʻa ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi tuʻa.

Sitepu 2: Building Schematic

ʻI he sitepu ko ʻeni, our hardware designers start to build the schematic. It involves the selection of microcontrollers and other components, which is a vital step since the microcontroller is the key to an embedded system. We would take full considerations including processing speed, ngaahi manatú, fakaʻauha ʻo e mālohí, and cost before we make correct options.

Sitepu 3: PB. Design

Once we finished the building of the schematic, we will move to the PCB design for the embedded system, which is a delicate and complex process that requires our designers to apply best practices for functionality, manufacturability, mo e ala falalaʻanga. As we all know that the PCB design can be difficult when working with a high-speed microcontroller and/or mixed-signal circuits. But do not worry, we have expertise in this area and we can handle complicated PCB design.

Sitepu 4: Prototype

In step 4, we would get the prototypes done if the PCB passes the test and works without errors. Then we will test the prototype to check the feasibility.

Sitepu 5: Fakalakalaka ʻo e Mālohí

Since now we have completed the design of the hardware of the embedded system, ʻoku fie maʻu ke tau fakaʻosi ha sitepu mahuʻinga ʻe taha: fakalakalaka ʻo e ngaahi meʻa ngāue mālo. ʻE hiki ʻe heʻemau kau fokotuʻutuʻu koloa ʻa e kouti ke ʻai ia ke ngaue. Ko e fakalakalaka ʻo e tuʻu maʻu ko ha founga ia ʻoku fie maʻu ki ai ha taimi ke ʻosi, even a tiny mistake can result in hours of debugging. Ko e meʻa malie, ʻoku ʻi ai haʻamau kau fokotuʻutuʻu fakapalofesinale mo taukei ke fakavaveʻi e founga ngāué.

Sitepu 6: Siviʻí mo Hono Talí

The last but not least step is to test the embedded system design before it is deployed. The test includes a wide range, he ʻikai ngata pe ʻi heʻetau siviʻi ʻene ngaue, ka te ne siviʻi foki ʻa e falalaʻanga ʻo e ngaahi vahaʻa taimi tautautefito ki he taimi ʻoku ngaue ofi ai ki hono ngaahi fakangatangata.

Ngaahi Meʻa ʻOku Fakaʻaongaʻi ʻi he

Ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika ki he ivi

Malohi ʻo e ivi meʻangaue fakaʻilekitulonika

ʻiuniti pule fakaʻilekitulōniká

ʻIuniti Pule Fakaʻilekitulōniká

telecom papa naʻe faʻu ʻe he faʻufaʻu

Telecom papa

ʻŪ Tā Fakatātā ʻo e Telefoní naʻe Fa

ʻEni ʻo e Telefoní

Misini kofi fakapotopoto naʻe faʻu ʻe he sipinga kuo tohitongi

Misini kofi poto

Koloa Smarthome naʻe fai ʻe he sipinga kuo tohitongi

Smart Home Products

Mateuteu ke Maʻu ha Kupuʻi Lea?

Fakaʻaongaʻi lelei ʻemau kulupu fengaueʻaki mo sio ki he meʻa ʻe lava ke fai ʻe he MOKO tekinolosia maʻau.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga