Faqs ki

These might help you before you contact us

ʻOku mau tokanga taha ki he ngaohiʻanga koloa tuʻumaʻu FA-4 PCB, ʻOku ala fulifulihi holo ʻa pb, Tefitoʻi PCB ukamea, RF/microwave PCB pea pehe ki he fakatahaʻanga ʻa e PCB, tokanga taha pe ki he ngaohi ʻaki mo e ngaahi tokoni fakatahaʻanga ʻo e liliu vave PCB sipinga, siʻisiʻi ki hono ngaohi ʻo e PCB & Fakatahaʻanga PCB..

ʻOku hiki atu pe ʻa e poate manufactured kuo paki ki he ngaahi fonua muli, lolotonga, lahi hake ʻi he 95% ʻo ʻetau poate fakaʻilekitulonika ʻoku fakafolau atu ki ʻIulope, ʻAmelika Noate.

T/T, Feohi fakahihifo,ʻOku tali ʻa e paʻanga gram mo e L/C, ki ha ngaahi sipinga PayPal. FOB, CIF, Tali ʻa e DDU mo e Ex-work.

Lolotonga e ngaahi houa ngāue angamahení, ʻAho Monite-Falaite 8ko – 5pm, ʻoku tau angamaheni ʻaki hono ʻoatu ha ngaahi kupuʻi lea ʻi loto 5-45 miniti ʻe. Ka neongo ia, taimi ʻe niʻihi, kapau ʻoku fihi ʻa e palakipoe, ʻoku mau saiʻia ke ʻave ia ki heʻemau Potungaue CAM ke fakapapauʻi te mau lava ʻo langa totonu ʻa e palakipoe, ʻa ia ʻokú ne tānaki atu ha taimi ki he founga ngāué. Kapau ʻokú ke fakahū mai hoʻo fakamatalá hili ha ngaahi houa, ʻe ʻoatu ʻe ha taha ʻo ʻetau kau palofesinale tuʻuaki ha kupuʻi lea ʻi he ʻaho ngaue hono hoko.

  1. ʻOmi ʻa e PO ʻi ha kole (Fakapapauʻi e ngaahi faile fakaʻosi ʻo e ngāu) pea te tau fakapapauʻi ʻaki ʻa e PI.
  2. ʻE fakahu ʻa e ʻota ki heʻemau polokalama ʻota ʻi he ʻaho tatau pe.
  3. Tipōsiti pe kakato ʻa e fakamolé,pea toki fakapapauʻi mai ʻe heʻemau potungāue ʻoku nau tokangaʻí ʻa e ʻotá.
  4. ʻE fakahoko ʻa e ʻota ʻo fakatatau mo ʻemau founga fakatau.
  5. Sīpinga pe ngaahi tā ʻoku ʻomi ke fakangofua.
  6. Kakato hono fakapalanisi ʻo e fakamolé,ʻe ʻoatu ʻa e uta kuo fokotuʻutuʻu mo muimuiʻi ʻi he ʻimeili.

ʻOku ʻi ai haʻatau 24 taimi liliu houa ʻe niʻihi ki ha ngaahi fie maʻu PCB. Kataki ʻo fakahu mai hoʻo ngaahi faile Gerber pe fetuʻutaki mai kiate kimautolu ke ʻilo lahi ange fekauʻaki mo ʻemau expedited PCB Services.

Te ke lava ʻo fakaʻaongaʻi ha faʻahinga polokalama fakakomipiuta PCB ʻoku ke fie maʻu, ka neongo ia, ʻoku fie maʻu ke lava ʻo export Gerber RS-274X mo NC ngaahi faile drill. Kātaki ʻo .zip fakataha kotoa hoʻo ngaahi failé (fakakau ai ʻa e laukonga).

ʻIo, ʻoku tokolahi ha kau kasitoma mei he funga ʻo e mamani ʻoku nau fakafalala ki MOKO tekinolosia Ltd ke faʻu ʻenau PCBs.

ʻIo, te mau siviʻi ʻa e konga takitaha ʻo e koloa PCBA ʻi lalo ʻi hoʻo ngaahi founga sivi, ke fakapapauʻi ʻoku lelei mo ngāue lelei.

ʻI heʻetau PCB board Order Helper (http://erp.fastbom.com/)te ke lava ʻo ʻiloʻi ngofua ʻa e taimi ʻoku ʻalu ai hoʻo ʻota. Te tau fakatonutonu taimi totonu ʻaki ha ngaahi ta mahino mo ha ngaahi sipinga uta kapau ʻe kole. ʻE lava ke maʻu ʻe he kau kasitomaa ʻa e fakaikiiki ʻo e founga ngaue ʻaki ʻenau fakamatala ki heʻenau ʻakauni. ʻOku ʻi ai foki ha fakatau ʻa e Kasitoma takitaha ke fetuʻutaki atu kiate koe. MOKO houa ngaue: AM9:00-PM6:00(Taimi Peisingi) mei he Mōnité ki he Falaite. We will reply your email in 2 hours in our working time. And you also can contact with our sales’s cell phone if urgent.

Our company established in the year 2006,we’re focus on PCB and PCBA service with more than 10 ngaahi taʻu. The factory has gotten ISO9001:2008,ISO14001:2004 certificates.With 300 experienced staff in our factory.

ʻIo, we could provide Function Circuit Testing if you provide us the testing methods.

Scroll ki ʻolunga