Fakaʻosi ʻo e Ngaahi Ngāué

ʻOku mahuʻinga ʻaupito ʻa e ngāué mo e ngāué ki ha koloa, ka kuó ke fakatokangaʻi nai ko hono fakaʻosí ko e kī ia kapau ʻokú ke fie maʻu ke fakaleleiʻi ʻa e feʻauʻauhi ʻo e koloá? Taumuʻa hono fakaʻosi ʻo e ngāue tokoní ke fakaleleiʻi ʻa e fōtunga ʻo e koloá, hangē ko hano fai ha coating, tā valivalí pe maʻu ʻe he niʻihi kehé ʻa e ngaahi me, ko ia ʻoku ha fakaʻofoʻofa ange mo mata. Fakakaukau ange ki hono fakahaaʻi ha sipinga ʻo e koloa ʻoku ngaue lahi mo fakaʻosi lelei ki hoʻo kau kasitomaa, ʻikai ʻe tupulaki ai ʻa e loto fiemalie ʻa e kau fakatau ke fakatau?

ʻOku lahi ʻa e faʻahinga ngāue fakaʻosiʻosi ʻoku lava ke maʻú, pea ʻoku mahuʻinga ke ke fili ʻa e tokotaha totonú. ʻOku ʻomi ʻe he MOKO tekinolosia ha ngaahi tokoni fakaʻosi kehekehe pea ʻoku ʻiloʻi ʻe heʻetau kau mataotao ʻa e founga ke fakahoko ai ha ngaue totonu ki hoʻo ngaue. Fetuʻutaki mai he taimí ni ke sio ki he fakaofo ʻo e ngāue tokoni ʻe lava ke mau fai atu kiate kimoutolú!

Why Choose MOKO Technology for Finishing Services?

Aʻusia Fakaʻofoʻofa

Kuo fokotuʻu ʻa e tekinolosia MOKO ʻi he 2006, ʻoku tau maʻu ha ʻilo fakapalofesinale mo ha taukei fakaʻofoʻofa ʻi he fakaʻosiʻosi ʻo e, ʻa ia ʻoku ne ʻai ke tau maʻu ha loto falala ke ʻoange ki heʻetau kau fakatau ʻa e ngaahi ngaue fakaʻosi lelei taha.

Liliu ʻO E ʻAUKAÍ

ʻOku ʻi ai ha ngaahi meʻa lahi ange ʻi he 350 kau ngaue ʻi MOKO tekinolosia ʻoku akoʻi fakapalofesinale kotoa, ʻoku nau ʻilo e founga ke ngāue lelei ai ʻi heʻenau ngāue taukei he mīsiní mo e fetuʻutaki lelei mo e kau kasitomaá, ke fakapapauʻi ʻoku liliu e taimi ʻaukaí.

Hoa falalaʻanga

Lolotonga Ngāue ʻAki, Kuo maʻu ʻe MOKO tekinolosia certifications kau ai ʻa ISO9001:2015, ISO14001, ISO13485, ROHS, BSCI, mo e UL, ʻoku feʻunga hotau falengaue mo e koloa ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakavahaʻapuleʻanga. ʻOku tau fakamuʻomuʻa ʻetau kau kasitomaa, fakapapauʻi ʻe lava ke feau ʻetau koloá mo e tokoní ʻo kapau he ʻikai lahi ange ʻi he meʻa ʻoku nau fie maʻú.

Ngāue Tokoni Fakaofo

ʻOku tukupa ʻa e MOKO tekinolosia ke foaki ʻa e ngaahi tokoni lelei taha ʻa e kasitomaa ki heʻetau kau kasitomaa, ko ʻetau timi tuʻuaki fakakaumeʻa mo fakapalofesinale ko e 24/7 ʻata ke ʻoatu ʻa e founga lelei taha mo e tali vave taha ki heʻetau kau fakatau.

Fakaʻosiʻosi ʻo e Ngaahi Ngāue Tokon

Fakaʻosi e koloa fakaʻilekitulōnika ʻo e

Fakaʻosi e koloa fakaʻilekitulōnika ʻo e

chromate ului coating

Chromate ului coating

Ngaahi konga Assorted

Ngaahi konga Assorted

Fakaʻosiʻosi ʻo e ngaahi tokoni ki he koloa ʻo e ʻimisi

Finishing services for metal parts

Fakaʻosiʻosi ʻo e ngaahi tokoni ki he PCb modplse

Finishing Services for PCB

Ngaahi Kongokonga Lalahi

Electroplating

The Benefits of Finishing Services

There are many benefits that finishing services can bring to you, lisi ʻi lalo ha ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga:

1. ʻE lava ke ngāue ʻaki ʻa e koloá ʻi ha taimi lōloa ange kapau ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi ngāue ki hono fakaʻosí. Koeʻuhi ʻe lava ʻe he ngaahi ngaue fakaʻosi hange ko e anodizing ʻo ʻai ke toe lahi ange ʻa e vala ʻoku ne matuʻuaki, ʻi he tafaʻaki ʻe taha, te ne lava ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e fekainaki ʻi he fukahi tahi, ko ia ʻoku loloa e lifespan ʻo e faʻahinga koloa pehee.

2. ʻE lava ke tanaki atu ʻe he ngaahi tokoni fakaʻosi ʻa e tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ʻo e maketi, ʻi heʻenau lava ʻo fakaʻofoʻofa ʻaki e ngaahi fakasanisani lelei. Kapau ʻoku tatau ʻa e ngāue ʻa e ngaahi koloá, pea ʻe toe feʻauʻauhi ange ʻa kinautolu ʻoku ʻi ai ha fotunga prettier ʻi he maketi, toʻomataʻú?

3. ʻE siʻisiʻi ange ʻa e fakamole ki hono tokangaʻi ʻo e koloá kapau ʻe fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi ngāue fakaʻosí, te nau lava ʻo tauhi ha koloa mei ha ʻātakai ʻoku ʻikai lelei hangē ko e hauhaú mo e ngaahi meʻa fakaʻohovale fakaesino kehé, ko ia ʻoku siʻisiʻi ange ai ʻa e malava ke tokangaʻí ʻo fakatatau ki ai.

Fakaʻosiʻosi ʻo e ngaahi ngaue ʻi he tekinolosia MOKO

1. Fakaʻauhá

Fakaʻaongaʻi lahi ki hono fakaʻosi ʻo e ukamea hange ko e ʻalaminiume fakaʻosi, ko e founga ko ʻeni ko ha founga electrochemical ia te ne lava ʻo fakaului ʻa e fukahi tahi ki ha fakasanisani ʻoku lahi ange hono matuʻuaki mo fakaʻofoʻofa, ʻoku lelei ki he ʻea vela ʻo e ʻea pea pehe ki he. So the anodized products support long-time use.‍

2. Fakaleleiʻí

ʻE lava ʻe he founga ko ʻeni ʻo faʻu ha meʻa hamolemole mo ngingila ʻi he fekainaki pe fakaʻaongaʻi e ngaahi founga kemikale ke ʻasi foʻou kotoa ai e koloa mo ala ki he lelei.

3. Electroplating

Te ne lava ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e ukamea cations ʻaki hono fakaʻaongaʻi e ʻuhila lolotonga, ko ia ʻe lava ke faʻu ha coating ukamea manifi ʻi ha electrode. ʻOku maʻu ʻe he ngaahi koloa electroplated ha malohi lahi ange pea ʻoku nau fakahoko lelei ʻa e fakafepaki thermal mo e kemikale. ʻOku ʻikai faingofua ke liliu ʻa e ngaahi lanu electroplated pea ʻe lava pe ke tolonga ʻi ha taimi loloa. ʻOku kehekehe ʻa e faʻahinga founga electroplating hange ko e electroplating lanu kehekehe mo e vekiume electroplating.

4. Pākí mo e Tā Tongitongi

Ko e pākí mo e tā tongitongí ko ha ngaahi founga kehekehe ia ke fakaʻilongaʻi ai ʻa e ngaahi konga ʻo e ngaahi nāunaú, ʻoku ʻai ʻe he tokotaha kimuʻá ʻa e fotunga ʻoku meimei lafalafa ʻa ia ʻoku ʻoatu ʻi he vave ʻo e ngāué pea lahi mo e ngaahi lanu ʻoku lava ke maʻú. Neongo ʻoku ʻikai ke ʻasi ʻa e fotunga tongitongi ʻi he vakapuna tatau mo e fukahi tahi, ʻoku pau pea faingataʻa ke tui mo haeʻi.

5. Vali Coating

Ko e tā valivalí ko ha founga angamaheni ia ke fakaʻosi ʻaki, it has the function to add products with more textures. And it can avoid rust problem from products and other problems caused by bad weather. But what we need to notice is that painting is not a permanent work, ʻe māmālie pē ʻene motuʻá ʻi he fakalau atu ʻa e taimí, so we need to do the painting every few years.

Fili Kimautolu ki ha Ngaahi Tokoni Lelei Ange Maʻu pē

We work closely with customers throughout the project to provide the best finishing solutions. Ke ʻilo ha fakaikiiki lahi ange, kātaki ʻo fetuʻutaki mai he taimí ni!

Scroll ki ʻolunga