Ko e mahuʻinga ʻo e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika vela

ʻOku angamaheni ʻaki hono fokotuʻu ha nāunau fakaʻilekitulōnika vela ʻi he ngaahi ʻō, ngaahi falengaue mo e ngaahi fale fakapuleʻanga te nau lava ʻo fakatokanga ki he kakai ʻi he taimi ʻoku hoko ai ha afi. ʻI he taʻu kotoa pē, mate pe fakalaveaʻi ha kakai tokolahi ʻi he afí, ʻa ia ʻoku ne fakatupu foki ha maumau lahi ki he koloa. Ko hono moʻoni, kapau ʻe lava ke ʻiloʻi e afí kimuʻa, a lot of injuries and damages can be reduced and avoided even if it’s just a few seconds earlier. Early fire detection gives people enough time to take immediate action to escape or control the fire, and the property loss can be reduced as well. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, timely fire detection can shorten the business recovery time because less damage requires short downtime.
MOKO Technology always knows the importance of fire electronics, and we have already installed the fire alarm system in our factories and offices, fakapapauʻi ʻoku ngāue ʻetau kau ngāué ʻi ha ʻātakai ʻoku malú. Kae mahuʻinga ange, ʻoku tau ʻoatu ha ngaahi meʻangāue fakaʻilekitulōnika lelei mo falalaʻanga kuo fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi fonua lahi ke maluʻi e kakaí mei he afí.

MOKO ngaahi naunau fakaʻilekitulonika ʻo e afi

1. Ngaahi Meʻangāue Fakatokanga Vela

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1.1 ʻEa vela Detectors

ʻE fakatupu ʻe he detectors vela ʻa e fakatokanga ʻi he taimi ʻoku maʻolunga ange ai ʻa e mafana ʻi he tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga kimuʻa pe ʻoku vave ange ʻa e mafana ʻo e ʻea, ʻE lava foki ke fehokotaki ʻa e detectors mo e penolo control pea ʻave ʻa e fakaʻilonga ki ai ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke ʻi he tuʻunga angamaheni ai ʻa e mafana.

1.2 Kohu Detectors

ʻOku tau tokonaki 3 faʻahinga ʻo e ifi tapaka detectors ʻoku ionization e kohu detectors, fakamoveteveteʻi ʻo e mama mo e mama ʻoku ne fakapuliki ʻa e detectors. ʻOku nau maʻu ʻa e fatongia tatau, ka ʻoku kehe ʻenau ngaahi tefitoʻi moʻoni fakangāué. Hangē ko ʻení, ʻoku hanga ʻe he Ionization ʻohu afi detectors ʻo ʻai e fakatokanga ʻi he taimi ʻoku hu ai ʻa e kohu ki honau loki te ne lava ʻo fakatupu ʻa e tuluta ʻo e tafe lolotonga. Lolotonga hono fakamoveteveteʻi ʻe he mama ʻa e ʻohu afi detectors, te ne kamata ha fakatokanga ʻi he taimi ʻoku to ai ʻa e maama mei he maʻuʻanga fakamatala ʻi he photocell ʻoku fakatupu ʻe he kohu.

1.3 Kaponi Monoxide Detectors

ʻE lava ke ongoʻi ʻe he detectors pehee ʻa e kakano ʻo e kaponi kaponi ʻi he ʻea mo fakatokanga ki he kakai ʻo e afi ʻi he taimi ʻoku fuʻu maʻolunga ai ʻa e meʻa ʻi loto. Hange ko ia ʻoku tau ʻiloʻi kotoa ko e kaponi kaponi naʻe fakatupu ʻe he afi ʻoku fakatuʻutamaki ʻaupito ia ki he kakai pea mo e taimi ʻoku aʻu ai hono kanotohi ʻi he ʻea ki ha tokanga pau, ʻe fakatuʻutamaki. ʻOku ʻoatu ʻetau kaponi kaponi detectors ʻaki ha ongoʻingofua mo ha tali vave.

2. Ngaahi Poini ʻo e Tohi Lēsoni Uiuiʻí

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ko e ngaahi poini ʻo e tohi lesoni ko ha meʻangaue ia ʻoku ne fakaʻata ʻa e kakai ke nau fai ha fakatokanga ʻi he taimi ʻoku ʻi ai ha afi. ʻE faingofua pē hano fakatupu ʻaki haʻo lomiʻi ʻa e meʻa lomi ʻi he meʻangāué. ʻOku tokoni ia ke fakatokanga ki he kakai ko ia ʻoku ʻikai ke nau ʻiloʻi ʻa e hoko ʻa e afi ke fakahaofi ha moʻui ʻoku lahi ange.

3. Pēnolo Ki Hono Puleʻi ʻo e Fakatokanga Fakatokanga

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ko e control panel ko e senita pule ia ʻo e polokalama fakatokanga vela, ʻa ia ʻoku fehokotaki mo ha ngaahi sensors mo e detectors kehekehe ke mapuleʻi honau tukunga mo ʻomi ha ngaahi fakaʻilonga ki he kakai.

4. Meʻaifi Hoane mo e Strobe vela

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fire Horn and Strobe is a device that can make a loud sound and strong lights when a fire occurs. ʻOku ʻi ai ha fatongia mahuʻinga ʻo e meʻangaue ko ʻeni ʻi he founga fakatokanga vela ʻoku angamaheni ʻaki hono fokotuʻu ʻi he holo ʻo ngaahi hotele, ngaahi falemahakí, mo e ngaahi fale fakapuleʻanga kehé. ʻOku emits ʻe he Meʻaifi Hoane ha ongo maʻolunga koeʻuhi ke lava ʻa e kakai tokolahi ʻo fanongo ki ai mo fai ha tali vave, neongo ʻe lava ʻe he strobe ʻo e ngaahi maama ʻo e MIT ke tokoniʻi ʻa e kakai ko ia ʻoku nau fanongo ki hono fakavaivaiʻi. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, te ne lava ʻo tataki ʻa e kakaí ki ha feituʻu malu ʻi he taimi ʻe uesia ai ʻe he ʻohu afí.

Ko e ha ʻoku fili ai MOKO ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika ʻa e afi?

Taukei ʻi he ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika vela

ʻOku ʻikai ko ha ngāue faingofua hono ngaohi ʻo e meʻangāue fakaʻilekitulōniká. ʻOku fie maʻu ʻa e kau faʻu koloa ke nau maʻu ha taukei ʻi he ngaue mo e ʻilo fakapalofesinale ki he ngaahi naunau maluʻi vela. Kapau ʻoku ke fekumi ki ha kautaha meʻangaue fakaʻilekitulonika kuo taukei, pea ʻokú ke ʻi he feituʻu totonú. Kuo ʻosi tanaki ʻa e MOKO ʻi he 10 ngaahi taʻu ʻo e taukei ʻi he tafaʻaki ko ʻeni talu mei hono fokotuʻu ʻi he 2006. ʻOku mau ʻoatu ha ngaahi meʻangāue angamaheni ki he ngaahi ngāue ki he velá, ʻoku mahino kiate kitautolu ʻa e tekinolosia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻi he meʻangāue takitah, ʻoku tau ʻoatu ha ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika ʻe taha mei he palani ki he ʻenisinia mo e ngaohi ʻaki.

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

Kuo pau ke lelei ʻaupito ʻa e ngaahi koloa fuhu koeʻuhi he ʻoku fekauʻaki ia mo e moʻui ʻa e kakai. ʻOku maʻu ʻe MOKO ʻa e ngaahi misini ʻoku nau tataki e ngaue mo e kau ngaue potoʻi ngaue ke fakapapauʻi ʻoku lelei ʻaupito ʻa e tuʻunga ʻo ʻetau koloa. Kuo mau maʻu ʻa e certifications ʻo ISO9001, ISO14001, ISO13485, ROHS, BSCI, mo e UL, fakapapauʻi ʻoku fakatatau ʻetau ngaahi falengaue mo e koloa ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakavahaʻapuleʻanga.

Ko e Timi ʻOku Fakataumuʻa ki he Client

MOKO is a professional and friendly team, we are client-oriented and aim to provide the best fire electronics manufacturing services to our clients. We listen and understand our customers, and we make quick a response within 24 houa ʻe 10 pea fai ha ngaahi koloa maʻolunga ʻaki ha kiʻi taimi nounou ki hono liliu.

Fetuʻutaki Mai Kiate Kimautol

ʻOku ʻi ai haʻo ngaahi ngaue ʻoku fie maʻu ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e sensors? Fetuʻutaki mai he taimí ni ke maʻu ha kupuʻi lea nounou!

Scroll ki ʻolunga