Vakaiʻi taʻetotongi ʻo e UEFM

Ko e meʻa ʻeni ʻe lava ke ʻoatu ʻe he tekinolosia MOKO ki hoʻo sieke taʻetotongi ʻi he UEFM!

1. Fakaʻilongaʻi mo tuifio e ngaahi sieke
2. Ngaahi sieke ki he malohi/kelekele
3. Ngaahi sieke ʻi he malaʻ
4. Solder fakapuliki ʻo e ngaahi sieke
5. Silkscreen sieke

Fakaʻilonga mo e ngaahi sieke ʻoku tuifio

Fakatonu ki he Ngaahi Meʻa Naʻe Tānaki Atu ki Heʻenau Fakamatalá:
Vahavaha:
Ke kamata ʻaki ʻa e, ʻOku ne lipooti ʻa e faʻahinga maumauʻi ʻe ala hoko ʻi he vahaʻa ʻo e ngaahi konga kehekehe hange ko e circuits mo e kupenga. Makehe mei he Vahavaha ʻi he vahaʻa ʻo e kupenga d pea aʻu ʻo fakaʻilongaʻi vaofi. Neongo ko e ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ke ongo ki ai koeʻuhi he ʻoku maʻu ʻe heʻetau sieke ʻi he UEFM ʻa e malava ko ʻeni.

Lahí:
Lipooti ʻa e lahi totonu te ke iku ki ai ʻo kapau ʻe ʻi ai ha ngaahi laine kuo tekefua, neckdowns, tekefua ʻa e CS, tekefua ʻa e CS, etc.

Ngaahi Konga ʻOku Ongo Kosí:
Lipooti ʻa e laine endpoints ʻoku ʻikai fehokotaki.

Sliver:
Lipooti kotoa e meʻa fakamoluu ki he meʻa fakamoluu mo e laine ki he meʻa fakamoluu slivers.

Malaʻe faiʻ:
ʻOku mole ʻa e ngaahi lipooti palakipoepepa tohi pea pehe ki hono maumauʻi ʻo e NPTHs/PTHs/Vias fakataha mo circuits, kopa, annular mama mo e palakipoepepa tohi.

Halanga:
Maumauʻi e mamaʻo ʻi he vahaʻa ʻo palakipoepepa tohi, circuits pea pehe ki he ngataʻanga ʻo e hala etcetera.

Ngaahi sieke ʻi he malaʻ

ʻOku kau ʻi he founga tatau ʻeni:

 • Lahi ʻo e luo
 • Mavahevahe ʻa e luo
 • ʻIkai ʻasi ha luo
 • Ngaahi luo kehe
 • malohi/talausese mutu kelekele
 • NPTH ki he hala
 • Taʻepau taʻepau c vias
 • Fehokotakiʻanga valaloto

Ngaahi sieke ki he kelekele malohi

Ko e meʻa tatau pe:

 1. Malaʻe faiʻ
 2. Sliver
 3. Halanga
 4. Valaloto
 5. NFP Vahavaha
 6. Vahavaha ʻo e vakapuna
 7. Vakapuna
 8. Tauhi pe tauhi e ngaahi feituʻu
Solder fakapuliki ʻo e ngaahi sieke

Kae tautautefito ki he ngaahi sieke ko ʻeni:

 • Vahavaha
 • Sliver
 • Halafakakavakava
 • ʻIkai ʻAsi
 • Palakipoepepa tohi
 • Malaʻe faiʻ
 • Anga Hono Fakamafola
Ngaahi sieke ʻi he screen silika

Fakafehoanaki ki he ngaahi meʻa kimuʻa, ʻoku sieke:

 1. Solder fakapuliki ʻo e fakapuli
 2. Fakaʻata mei he luo
 3. Fehulunaki e afo
 4. Laulahi ʻo e laine
 5. SMD fakaʻata
 6. Fakaʻata mei he meʻa fakamoluu
 7. Fakaʻata e hala
Ko e meʻa mahuʻinga taha ʻoku ke fekumi ki ha ngaahi founga fakaleleiʻi taʻetotongi ʻi he UEFM?

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO fakatekinolosia ha sieke maʻolunga ki he UEFM ke taʻetotongi!

Makehe mei ai, ʻOku mau ʻoatu ha sieke taʻetotongi ki he faile b, ʻa ia ʻoku ʻikai ngata pe ʻi hono ui ko e PB. UEFM ka ʻoku toe vakaiʻi foki mo e UEFM. Koeʻuhi ʻoku matuʻaki mahuʻinga ke maʻu ha PB. UEFM. Makehe mei ai, Koeʻuhi ko ʻetau ngaue taʻetotongi ʻi he FMOʻUA ko e lelei taha ia ʻi he maketi. Ko hono ola, ʻe hoko ʻeni ko ha maʻuʻanga totongi fakamole maʻau. Koeʻuhi ʻe lava ke taʻofi ʻa e ngaohiʻanga koloa ʻa e UEFM.

Ko ia ai ko e polokalama sieke taʻetotongi ʻa e tekinolosia ko ha lifesaver!

ʻIkai ngata ai, ʻE lava ke holoki ʻe he ngaahi palopalema ʻi he UEFM ʻa hoʻo totongi ki he PCB pea tuku hifo ʻa e taimi ke taki ai ʻa p. ʻI he fakakaukau ko ʻeni, ʻe hoko ʻetau founga vakaiʻi fakahangatonu ʻo e UEFM ko ha tokotaha fakatokanga mo ʻiloʻi e ngaahi meʻa ʻe malava ke ngaohi ʻaki e koloa (Ngaahi palopalema ʻi he UEFM). Koeʻuhi he te nau lava ʻo fakatupu ha ngaahi palopalema ʻamui ange.

Ngaahi meʻa ʻe niʻihi ʻoku lava ke fufuuʻi ʻi hoʻo pB. design
 1. ʻAsi tuʻo ua ha luo
 2. Mamaha vili
 3. Slivers ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe
 4. 2 vili ke maʻu ha laulahi feʻunga ʻo e kopa ʻi hona vahaʻa.
 5. ʻIkai ʻasi hono fakamahinoʻi
 6. ʻIkai fakamatalaʻi totonu e ngaahi laine
 7. Maumau fehokotakiʻanga thermal.

Ka neongo ia, ʻOku teʻeki ai ke ma vaku ʻaki e fukahi tahi!
Makehe mei he ngaahi, ʻoku lahi ange ʻa e ngaahi sieke ʻi heʻetau vakaiʻi taʻetotongi ʻi he UEFM!

Fakaʻosí, ʻOku ke ʻiloʻi he taimi ni ʻa e ʻuhinga ʻoku fie maʻu ai ke ke maʻu ʻa e MOKO sieke taʻetotongi ʻa e tekinolosia. Ko ia ai, te ne lava ʻo fakahaofi koe ʻi ha langa ʻulu lahi pea mole ha taimi ʻamui ange ʻi he!

Makehe mei ai, te mau ngaue mo koe ke fakaleleiʻi ha faʻahinga palopalema ʻi he taimi pe ʻoku ʻiloʻi ai ke fakapapauʻi ʻoku hamolemole e tuʻunga ʻo e ngaohiʻanga koloa.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga