Kopa matolu PB

ʻE lava pe ke manufactured ʻa e ngaahi papa mamafa ʻo e kopa PCB ʻe ha tefitoʻi founga ʻe ua plating mo etching ʻi hono fakatahaʻi. Fakatatau ki he PCBs kehé, ʻoku faʻu ʻa e vahaʻa taimi ko ʻení ʻaki ha laʻipepa foila manifi ʻo e kopá.

ʻOku fakamilemila ʻa e ʻu lauʻi peleti ʻo e kopa uniformly mo FR4 pe ngaahi meʻa kehe epoxy.
ʻE lava ke 4oz ʻa e ʻavalisi ʻo e mamafa ʻo e kopa matolu PCB (140īm), pea ʻoku lelei ange ʻa e fika ko ʻeni ʻi hono fakafehoanaki ki ha faʻahinga PCBs ʻe taha ʻoku faitatau ai ʻa e kopa. Tau vakaiʻi hono ngaahi lelei.

Ngaahi lelei ʻo e kopa mamafa PCB ngaohi ʻaki

Ko ha niʻihi ʻeni ʻo e ngaahi lelei ʻo e kopa mamafa PCB, tau muimui kiate kinautolu:
1. Ngaahi tukunga lelei ʻo e kopa mamafa PCB
2. Naʻe fakaʻata ʻe plating ʻi he kopa taulofuʻu ha plating mo ha ta tongitongi ʻa ia ʻoku ne fakatupu ʻa e sidewalls hangatonu mo immaterial undercut.
3. ʻOku fakatupu ʻe he kopa plating ʻa e circuits maʻolunga mo puleʻi circuits ʻoku ne tokangaʻi ʻa e faʻunga matolu mo fakahangatonu ʻo e whiskers.
4. ʻOku fakamalohia heni ʻa e palakipoe fabricator ke langa ʻa e meʻafua ʻo e kopa matolu ʻi plated fetoʻaki pea ʻi he founga sidewalls.
5. Ko hono fakatahaʻi ʻo e ngaahi ola lahi ʻo e kopa ʻi ha poate fakataʻelata ʻoku ui ko PowerLink.
6. ʻOku poupouʻi foki ʻe he kopa lahi ʻi he PCB ʻa e fekauʻaki mo e circuits angamaheni.
7. ʻOku fakasiʻisiʻi ʻe he meʻa ni tally, mapuleʻi siʻisiʻi ʻa e meʻa ʻokú ne fakahā maí, ngaahi ongo iiki angé, pea mo e paʻanga ʻe ala maʻu mei ai e fakamolé.
8. Ki he ngaahi taumuʻa fakalakalaka, ʻoku ne fakalahi ʻa e meʻafua ke mafana.
9. Kuo ne fakalahi ʻa e fakangatangata lolotonga ʻo e fakahaaʻi.
10. ʻOku ʻomi ʻe he plating kopa lahi ʻa e ʻau maʻolunga ange ʻi he palakipoe pea ʻunuakiʻi ʻa e mafana ki he ngoto ʻa e ʻea vela ʻi tuʻa

Fakaʻaongaʻi ʻo e poate kopa matolu PCB

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e kopa matolu PCBs ki ha ngaahi taumuʻa kehekehe, hangē ko ʻení, ʻi planar transformers, fakafuofuaʻi ʻo e thermal, fakamovetevete ʻo e mālohi māʻolungá, puleʻi ʻo e kau uluí, mo e ala meʻa pehee. ʻI he PC, ngaahi meʻalelé, ngāue fakakautaú mo hono puleʻi ʻo e meʻa, ʻoku tupulaki ʻa e tokanga ki he laʻipepa plated lomekina ʻo e kopa. ʻOku toe fakaʻaongaʻi foki mo ha ngaahi papa lahi ʻo e kopa kuo paaki:
1. Meʻakai maʻuʻanga ʻuhila, mapuleʻi ʻo e tokotaha uluí
2. Appropriation ʻo e mafai
3. Ngaahi meʻangāue pe meʻangāue ki hono fakatahaʻí
4. Ngaahi kautaha meʻalele
5. Kau pule ʻo e poate ʻa e ngaahi fetuʻu mo e ala meʻa pehee
Makatuʻunga ʻi he fie maʻu ʻo e palaní, ʻoku fakataungataʻa ange ʻa e kopa PCBs ke ʻave ʻi he tuʻunga angamaheni PCBs. ʻO fai atu mei heni, ko e lahi ange ʻene puputuʻu ʻi he faʻunga, ko e lahi ange ia ʻo e totongi ke ʻave ha kopa lomekina PCB. Ko ia, ʻi ha ngaahi lea faingofua, ʻe toe lahi ange ʻa e totongi ʻo e kopa matolu PCB ki hoʻo ngaue kapau ʻoku faingataʻa ʻa e ngaue. ʻIkai ngata ai, ʻoku ʻi ai mo ha ngaahi founga kehe ʻoku fakaʻaongaʻi ai ʻa e kopa matolu PCB ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi mo fakalotofonua.

Ngaahi meʻa angamaheni ʻo e kopa mamafa PCB ngaohiʻanga koloa

Kapau te tau talanoa ki he ngaahi meʻa fekauʻaki mo e kopa mamafa PCB, ʻoku ʻi ai foki mo ha ngaahi meʻa ʻe lava ke fakaleleiʻi. ʻOku peheni ʻa e ngaahi meʻa angamahení:
1. Fiekaia Thermals
ʻOku hoko ʻa e fiekaia thermals ʻi he taimi ʻoku ʻikai fekauʻaki lelei ai ʻa e meʻa fakamoluu mo e vakapuna kopa ʻoku fekauʻaki mo ia koeʻuhi ko e thermal fakafiemalie. Toutou fakahoko maʻu pē, ʻe lavaʻi ʻe he vahevahe ʻi he vahaʻa ʻo e vias ha sieke mahuʻinga ki he faʻunga, ka ʻe toe toloi ʻa e ngaahi vela ʻoku fekauʻaki mo ia pea ʻe taʻofi taʻetotonu ʻa e ngaahi meʻa ʻoku uesia mei he lingi ʻa e kopa kuo fili. ʻOku meimei ke faʻa fakatokangaʻi ʻa e makasini ko ʻení ʻi he taimi ʻoku vāofi ai ha niʻihi tokolahi.
ʻOku tokolahi ha kakai masiva PCBs ʻoku ʻi ai ʻenau ngaahi fehokotakiʻanga pea ʻoku ʻikai ke fuoloa ʻenau tuʻuloa. ʻE lava ke fakatupu heni ha faingataʻa lahi pea ʻoku totonu ke ke fakaʻaongaʻi maʻu pe ha PCB lelei ʻaki ha ngaahi fehokotakiʻanga totonu.
2. Ngaahi Tauhele ʻĒsití
ʻOku malava pe ʻi he taimi ʻoku fakatahaʻi ai ha ʻo ʻe ua ʻi ha ngataʻanga lahi ʻaupito, ʻoku lava pe ke pehe ʻe maʻu ʻe he fokotuʻutuʻu ta tongitongi ʻoku fakaʻaongaʻi ke tuli ʻa e kopa mei he palakipoe mahino “maʻu” ʻi he ngaahi afe ko ʻeni. ʻOku angamaheni ʻaki pe ʻa e lau ʻa e tauhele ko ʻeni ko ha tauhele fakatuʻutamaki. ʻE lava ke hoko atu e ngaahi tauhele fakatuʻutamaki mei heʻenau doled e kupenga pea tuku e ngaahi meʻa ni circuited. Kuo holoa e ngaahi tauhele ʻo e ʻesiti ʻi he konga kimui ʻo fabricators liliu ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi fokotuʻutuʻu ta tongitongi. ʻI he foungá ni, neongo ʻoku kei hoko ko ha fakakaukau fakapotopoto ke fakapapauʻi ʻoku ʻikai ke aʻusia ʻe hoʻo ngaahi muimui ha ngaahi meʻa lahi; ko e meʻá ni ke siʻisiʻi ange ʻa e loto mafasiá ʻi he meʻa naʻe hoko ʻi muʻá.
ʻE lava ke hoko ʻa e ngaahi tauhele ʻesiti ko ha langa ʻulu kapau ʻoku ke fakavavevave. Ko e founga lelei taha ke fakaʻehiʻehi ai mei he ngaahi tauhele ʻesiti ko hono fakatau ha PCB ʻoku ʻikai ha ʻo kau ki ai ʻi he tuliki.
3. Silvers
ʻI he meʻa ko ia ʻoku fuʻu siʻisiʻi ʻaupito hono huaʻi mai ʻo ha kopa, ʻoku fekauʻaki ia mo ha ngaahi kongokonga lalahi ange ʻo ha kopa tatau ʻoku lilingi hifo ʻi ha muimui fakangatangata, ʻoku lava ke nau tuʻu taʻeʻaonga lolotonga hono faʻu, “matafanga” ki ha ngaahi konga kehekehe ʻo e palakipoe te ne ala fakatupu ha talausese mutu ʻoku ʻikai ha ʻuhinga. Ko ia, ʻa e ngaahi meʻa naʻe fakafeʻiloaki ʻe he silvers kuo holoa ʻi he konga kimui ʻo fabricators liliu ki hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi taa hano tekeʻi sisina fokotuʻutuʻu. Ko ia, neongo ʻoku kei tauhi pe silvers ha mamaʻo mei he ngaahi fale, ʻoku ʻikai ke fuʻu lahi ia ʻi ha meʻa ʻo hangē ko ia kimuʻá.
Kapau ʻoku ke fehangahangai mo e meʻa ʻoku ha ʻi ʻolunga pea te ke lava ʻo kumi ha PCB ʻe lava ʻo tokoni atu ke ke tauhi ʻa e mamaʻo mei he ngaahi fale. ʻOku maʻu ʻe ha PCB lelei ʻa e founga totonu pea ʻoku faingofua ange ke tauhi ʻa e mamaʻo ʻoku fie maʻu.
4. Foʻi mama Annular kovi
ʻOku faʻu ʻa e ngaahi hina ʻe palakipoepepa tohi ʻi he ongo tafaʻaki ʻo ha palakipoe pea plating ʻa e dividers ʻo e ngaahi fetoʻaki ko ʻeni ke interface ʻa e ngaahi tafaʻaki kehekehe ʻo e palakipoe. Kapau ʻoku fuʻu siʻisiʻi ʻa e lahi ʻo e meʻa fakamoluu ʻoku ui ʻi he fale, ʻi he founga ʻo e Falefaiva koeʻuhi ko e fuʻu lahi ʻa e vamamaʻo ʻoku ne toʻo hake ha konga ʻo e fakamoluu. Ko e lahi ʻo e foʻi mama annular ʻoku angamaheni ʻaki ko e konga ia ʻo e founga NGAUE ʻa DRC. ʻOku fakamatalaʻi heni ʻa e makasini ko ʻeni ko e ola ʻo e meʻa angamaheni ne hoko ʻi he laka ʻa e prototyping ʻe ala hoko ʻi he ngaahi laʻipepa prototyping.
ʻOku ʻi ai ha kopa mamafa ʻoku annular ʻa e ngaahi mama ʻoku ʻikai ke toe fetoʻaki ʻi he vahaʻa ʻo e palakipoepepa tohi. Ko ia, kapau te ke fili ha kopa mamafa lelei PCB pea te ne lava leva ʻo fakahaofi koe mei ha ngaahi faingataʻa lahi.
5. Luo ʻi palakipoepepa tohi
ʻOku malava pe ke fokotuʻutuʻu ʻa e PCB ʻi he tokoni ʻa palakipoepepa tohi. Neongo, ʻe lava ke faʻu ʻe he palakipoepepa tohi ha ngaahi palopalema ʻi he taimi ʻoku aʻu mai ai ʻa e faingamalie ke amassed ʻa e palakipoe. ʻE fakafou ʻi heʻene tohoakiʻi ʻa e ngaahi meʻa ke mavahe mei he meʻa fakamoluu pea fakatupu ʻa e konga ʻoku fehokotaki mo e meʻa fakamoluu ke kaka taʻetotonu. ʻOku ngaohi ʻe MOKO tekinolosia ha kopa mamafa PCBs ʻoku kaka lelei pea ʻoua naʻa tohoakiʻi ʻa e ngaahi meʻa ke mamaʻo.
ʻOku ʻi ai mo ha ngaahi meʻa kehe ʻoku:
● Ngaahi palopalema Fusing
● Kemikale (Lolo) Mama
● Konga ʻo e holisi Breakage
● Fehalaaki hono kumi ʻo e konga
● Tutu ngaahi meʻa kehe

Kopa matolu PCB ngaahi fakamatala pau
Kuta 1-50 kuta
Ngaahi Nāunaú FR-4, CEM-1, CEM-3, Hight TG,FR4 Halogen tauʻataina, FR-1, FR-2, ʻAlaminiume
Palakipoe matolu 0.2MM-7mm
Max.Lahi ʻo e poate kuo ʻosi 500MM * 500mm
Miniti ʻe Drilled e lahi ʻo e luo 0.25MM
Miniti ʻe 50. Maokupu ʻo e Lainé 0.075MM(3mmili)
Vahavaha ʻo e miniti ʻe 0.075MM(3mmili)
Fakasanisani/faitoʻo HALS/HALS taki taʻetotongi, NgeEesi kemikale, Kemikale koula, Fakauku ʻo e koula fakauku
Kopa matolu 0.5-4.0oz
Solder fakapuliki ʻo e lanu Lanu mata / ʻUliʻuli / Hinehina / Lanu kulokula / Lanu Puluú / Lanu Engeenga
Luo kataki PTH:±0.075, NTPH:±0.05

Te ke lava ʻo maʻu ʻi he MOKO tekinolosia ha lea vave ki he kopa lahi PCB ki ho ʻapi pe ʻofisi. Ko ia, ʻoku ʻikai fie maʻu ia ke ke maumauʻi ho taimí ʻi hoʻo fekumi ki he ngaahi ngāue tokoní koeʻuhí he ʻe faingofua pē haʻo aʻu mai kiate kimautolu ʻi ha faʻahinga fakakaukau pē.

ʻOku maʻu ʻe MOKO tekinolosia ha kakai mataotao ʻoku nau fakahoko ʻa e ngaahi tokoni lelei taha ki he totongi lelei taha. ʻIkai ngata ai, ʻe ʻoatu foki ʻe heʻemau timí ʻa e fakafuofua ki he ngaahi fakamole ki hoʻo ngāué. ʻOku makatuʻunga ʻa e ngaahi estimations ko ʻeni ʻi ha ngaahi moʻoniʻi meʻa lahi pea te ke lava ʻo fakafehoanaki ʻetau totongi mo e kau Tokonaki kehe ke sio ki he faikehekehe.

Scroll ki ʻolunga