Mataotao ʻi he fakatahaʻanga ʻa e PCB

ʻI heʻetau taukei fakaʻofoʻofa mo e taʻofi ʻe taha ʻa e ngaahi kautaha fakatahaʻanga PCB, ʻOku tokoni ʻa e MOKO fakatekinolosia ki he kau kasitomaa ke fakatupulaki ha ngaahi koloa falalaʻanga mo mohu fakakaukau ʻaki ha kiʻi taimi nounou.

Ko e ha ʻoku tau ngaue ai mo kimautolu ki he ngaahi ngaue ki he fakatahaʻanga ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi

Taukei

ʻOku tau maʻu ha taukei lahi ʻi hono foaki ʻo e ngaahi tokoni ki he fakatahaʻanga PCB, ʻoku fakaʻaongaʻi lahi ʻetau PCBAs lalahi ʻi ha ngaahi meʻangaue lalahi kehekehe kau ai ʻa e sensors, ivi ʻe taha ʻoku ʻi ai e ngaahi system ki he kapeti, founga vakaiʻi ʻo e ʻuhilá, puleʻi ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi, mo ha ngaahi meʻa lahi ange.

Mapuleʻi Lelei ʻo e Stringent

ʻOku ʻi ai ha ngaahi fie maʻu maʻolunga ki he falalaʻanga mo e totonu ʻa e ngaahi fakatahaʻanga lalahi koeʻuhi ko honau ngaahi ʻatakai ʻoku fakaʻaongaʻi fefeka. ʻOku mapuleʻi maʻu pe ʻe MOKO ʻa e tuʻunga lelei, ʻa e 100% fakapapauʻi ʻe he sivi ʻa e tuʻunga maʻolunga ʻo e PCBA lalahi kotoa pe, mo ʻetau ngaahi tohi fakamoʻoni hange ko e ISO 9001, ISO 14001, pea ʻoku fakahaaʻi foki ʻe UL ʻetau tukupa ki he tuʻunga lelei.

Fakatahaʻanga lalahi kehekehe ʻo e PCB

ʻOku lahi ha ngaahi PCBs ʻoku maʻu ʻi he MOKO, ʻe lava ke mau ʻoatu ha ngaahi fakatahaʻanga maʻá e PCBs ʻaki ha ngaahi nāunau mo e faʻahinga kehekehe ʻo makatuʻunga ʻi hoʻomou ngaahi ngāué. Mei tuʻumaʻu PCBs ke fakafefeka PCBs mo tuʻumaʻu-fakafefeka PCBs, mei he PCBs tautaha ke liunga ua- mo e NGAAHI PCBs fakavahaʻa-taʻu, ʻe lava ke feau maʻu pe ʻe heʻetau ngaahi kautaha ʻoku feliliuaki mo turnkey PCB ʻa hoʻo ngaahi fie maʻu.

Taimi Liliu Vave

ʻOku tau streamline ʻa e founga hono ngaohi ʻo e koloa pea fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakaʻaati ʻa e Siteiti ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e lavameʻa mo e tuʻunga lelei ʻo ʻetau ngaahi PCBAs lalahi. Mei he prototypes, mo e fanga kiʻi kulupu iiki ki he fakatahaʻanga leʻolahi, mo e meʻa kotoa pē ʻi he vahaʻa ʻo e, ʻoku tau lava ʻo ʻoatu PCBAs ʻaki ha ngaahi taimi liliu vave.

Ngaahi kautaha fakatahaʻanga ʻa e PCB lalahi ʻi he MOKO

ʻaikoni fokotuʻutuʻu ʻo e PCB

Ting ʻetau taukei mo e ngaahi meʻa fakaʻenisinia maʻongoʻonga, te tau lava ʻo tokoni ki heʻetau kau kasitomaá ke nau fokotuʻutuʻu ha ngaahi PCBs kehekehe. ʻE ngaue vaofi ʻemau kau ʻenisinia mo kimoutolu ke mahino lelei kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fie maʻu ki hoʻomou ngaue pea ʻoatu ʻa e founga lelei taha ke fakaleleiʻi ʻaki.

Ngaahi Kongokonga ʻo e Kau Sió

Te tau lava ʻo fakatau mai ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau mei hoʻomou ngaahi kautaha hu koloa mai pe ko ʻemau ngaahi kautaha hu koloa mai. ʻOku ʻi ai haʻatau netiueka lelei ʻoku fakatau mai ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke maʻu ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau ʻoku ʻota ʻi ha totongi maʻulalo ange lolotonga hono tauhi ha tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻAikoni ki hono ngaohi ʻo e PCB

ʻOku customizes ʻe heʻemau timi ʻenisinia fakapalofesinale ʻa e palani ʻo e sipinga ʻo e PCB ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ki he ngaue, ʻa ia ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻaupito ʻa e malava ke hoko ha ngaahi fehalaaki ʻi he konga kimui ʻo e siteisi. Ensure PCBA quality and speed up turnaround time with our PCB prototyping services.

ʻaikoni fakatahaʻanga pcb

ʻOku feliliuaki ʻe MOKO ʻa e ngaahi meʻa ʻoku malava ʻe he fakatahaʻanga PCB, te tau lava ʻo fakakakato ʻa e fakatahaʻanga PCB ʻaki ha lavameʻa maʻolunga. ʻOku mau fai ha ngaahi fakatahaʻanga kehekehe kau ai ʻa e:

• Fakatahaʻanga SMT
• Fakatahaʻanga ʻi loto-luo
• Fakatahaʻanga BGA PCB
• Sipinga ʻo e fakatahaʻanga PCB

Siviʻi ʻo e fakatahaʻanga PCB

Kimuʻa pea ʻomi, te mau fakaʻaongaʻi ha ngaahi sivi hokohoko ke vakaiʻi ʻaki e tuʻunga lelei mo e ngaue ʻa PCBA, ʻoku kau ʻi he ngaahi founga siviʻí ʻa hono siviʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻi he vahaʻa taimi 100% siviʻi ʻoku lele leleí. ʻOku mau fakahoko ha sivi ki he sió, sivi fakakomipiuta, mo e sivi fakakomipiuta X-lei.

Ngaahi meʻa ʻe malava ʻe he fakatahaʻanga ki he ngaahi meʻa fakapisinisi

Faʻahinga ʻo e PCB
Tuʻumaʻu, Feliliuaki, mo Tuʻumaʻu-Faofao PCBs. MCPCBs, Taila maka PCBs, mo Rogers PCBs.
Lau ʻo e Kuta
Te tau lava ʻo fakatahataha mai 1 ke 40 kuta. (Pe fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e client)
Fakasanisani ki he Laa
Plated koula, Taki pe taki taʻetotongi, OSP, etc.
Ngaahi Meʻa ke Fili ai ʻi he Fakatahaʻang
Te ke lava ʻo kole ki he Faiako Fakaʻapí, SMT, hybrid pe fakatouʻosi. Tānaki Atu Ki Ai, te ke lava ʻo ʻalu mo e feituʻu ʻoku tuʻo taha mo fakatafaʻaki ua.
Repair & Rework
Ko ha ngaue faingataʻa ʻaupito hono fakaleleiʻi mo ngaue. Te ke kei lava pe ʻo fetuʻutaki ki heʻemau timi ki ha founga lelei ange.
Meʻa ʻe Malava ke Fakatahatahaʻi ʻo e SMT
ʻOku tau malava ke fakatupu 10 miliona ʻoku nau toli he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo 5 Ngaahi laine SMT. Pea, 8 miliona he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo e 0402 mo e 0201.
Tuʻunu ʻa e Tuʻunga Hono Ngaohi ʻo e Unu
ʻE lava ke ʻomi ʻe he kautaha 1.2 ngaahi PC ʻe miliona he ʻaho maʻá e 3 Ngaahi Laine Ki Hono Fokotuʻutuʻú.
Fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu fakataha mo ia
3 Ngaahi Laine Faiva ki he fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu he ʻū nā(ʻOku ʻi he laine takitaha ʻa e 15 ngaahi fakatahaʻahí mo e 2 kau ʻenisinia ʻoku nau puleʻi e tuʻ)
Fakatahaʻanga lelei
hifo ki he 01005, 0201 lahí
Maʻolunga e feituʻu ʻoku ʻi ai e feituʻu
hifo ki he 4mil(0.1MM) ngaahi meʻangāue ʻoku tuʻ

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻetau PCBAs lalahi ʻi hono fakaʻaongaʻi lahi

Mapuleʻi ʻo e Iví
Mapuleʻi ʻo e Iví
Misini Ki he Ngaahi Meʻa Fakapisinisi
Misini Ki he Ngaahi Meʻa Fakapisinisi
Ngaahi nāunau ki he māmá
Ngaahi nāunau ki he māmá

Meʻangāue Ki Hono Fakafuofuaʻi ʻo
Meʻangāue Ki Hono Fakafuofuaʻi ʻo
Sensors
Sensors
EV fakafonu ʻo e ngaahi founga
EV fakafonu ʻo e ngaahi founga

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hoʻo ngaahi ngaue ki he fakatahaʻanga ʻo e ngaahi meʻa fakapisinisi

Scroll ki ʻolunga