Laboratory& Equipment

ʻOku tokanga lahi ʻa e MOKO ki hono langa ha fale ngaohiʻanga poto ʻaki hono fakaʻaongaʻi e ngaahi tekinolosia mo e meʻangaue fakalakalaka. ʻOku tau maʻu ha ngaahi meʻangaue fakaʻilekitulonika fakaonopooni kehekehe, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke tau matuʻuaki maʻulalo, ʻoku lele ʻa e ngaahi tohi lotoloto mo e ngaahi faiva lalahi ʻo ʻikai toe faingataʻa. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻoku tau fakamoleki lahi ʻi hono faʻu ha fale fakakemi te ne lava ʻo fakahoko ʻa e sivi ʻo e prototypes mo e ngaahi naunau fakaʻosi ʻaki ʻa e tonu mo e lavameʻa lahi, fakapapauʻi ʻoku lelei ʻaupito ʻa e koloa ʻoku ʻave ki heʻetau kau fakatau.

Ko ʻEtau Fale Fakakemi

Loki Maʻa

Ko e maʻa mo e maau ko e tefitoʻi fie maʻu taha ia ʻo e fale fakakemi. Ke fakapapauʻi ʻoku tauhi ke maʻa ʻetau fale fakakemi, kuo mau faʻufaʻu ha ngaahi founga ngāue. Kuo pau ke muimui ki ai ha taha pē ʻoku hū mai ʻo hū ki tuʻa mei he feituʻu ʻoku maʻá, kau ai hono tui e vala maʻá, disinfecting mo e ala meʻa pehee.

Meʻangāue totonu mo e Meʻangāué

Koeʻuhi ke fakapapauʻi ʻoku tonu ʻa e ngaahi ola Experimental, kuo mau ohi mai e ngaahi meʻangāue fakaʻātí mo e ngaahi meʻangāue totonu pē.

Microbial fakangatangata e loki

Loki ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha me

Meʻangāue ki hono Fakatahatahaʻ

Mīsini SMT

ʻOku mau fakaʻaongaʻi ʻa e misini SMT fakamuimuitaha ki he fakatahaʻanga PCB, ʻa ia ʻoku tokoni ke fakasiʻisiʻi ʻa e fakamole mo fakaleleiʻi ʻa e lavameʻa ʻo e founga ngaue ʻoku fukahi tahi.

Nāunau Ki Hono Puleʻi Lelei ʻo e Lele

Sivi fakakomipiuta (AOI) Mīsini

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he MOKO ʻa e sivi fakakomipiuta maʻolunga (AOI) ngaahi mīsiní ke fakapapauʻi ʻa e konga kotoa pē ʻo e ngāué mo e ngaahi hokotanga huí. ʻOku fuʻu mahuʻinga ʻaupito ʻa e ngaahi misini AOI ki he ngaahi sivi fakaʻilekitulonika te ne lava ʻo siviʻi e ngaahi fehalaaki ʻi he konga kimuʻa ʻo e faiva, ko ia, te tau lava ʻo fai ha tali vave ke fakaleleiʻi kinautolu pea fakaʻehiʻehi mei ha ngaahi mole fakaʻekonōmika lalahi.

Misini sivi X-Lei

ʻI hono fakaʻaongaʻi e misini sivi X-Lei, te tau lava ʻo ʻiloʻi ha fanga kiʻi fehalaaki iiki ʻi he PCB ʻo aʻu pe ki he ngaahi meʻa ʻoku fufuuʻi koeʻuhi ko hono fakaʻuhingaʻi maʻolunga ʻo e ʻea. ʻOku ne fakaʻata kitautolu ke tau sivi ʻa e ngaahi hokotanga hui solder ʻi lalo ʻi he BGA mo e LGA/QFN ki he connectivity. Makehe mei ai, ʻE lava ke fakapapauʻi ʻe he ngaahi misini X-Lei solder ʻa e fakataʻeʻaongaʻi totonu ke fakapapauʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e PCB.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga