Ngaahi konga ukamea Machining/Case

Fakamalo ki heʻemau meʻangaue fakaʻaati mo e ngaahi aʻusia mahutafea ʻi he ngaahi konga ukamea machining, ʻoku tau lava ʻo ngaohi ha ngaahi konga ukamea mei he fanga kiʻi fotunga faingofua ki he ngaahi fuo faingataʻa ʻaki ʻa e fanga kiʻi kataki iiki fekauʻaki mo 1-2 microns.

MOKO tekinolosia specializes ʻi he kumukumu machining, maʻolunga ʻa e lapping mo e fakamamahi, mo e ala meʻa pehee. ʻOku ʻi ai ha ngaahi naunau ukamea kehekehe ʻoku maʻu ʻi he MOKO hange ko e ʻalaminiume, ukamea, alloys, fakapapauʻi te mau lava maʻu pē ʻo feau hoʻomou ngaahi fie maʻú. ʻOku tau ʻave ha koloa ʻoku tonu mo taʻefeliliuaki ʻaki ha kiʻi taimi nounou.

Ko e ha MOKO tekinolosia

Taimi Ki Hono Liliu ʻo e ʻAukaí

MOKO provides machining metal parts service from prototype to low, medium and high volume production run. Equipped with advanced production machines, te tau lava ʻo ngaohi ha ngaahi kongokonga ukamea ʻi ha vave, ki he ngaahi ʻota lalahi, te tau lava ʻo ʻave ki he kau fakatau ʻi he vave taha ʻi ha uike ʻe ua.

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

ʻOku fakamoʻoniʻi ʻa e tekinolosia MOKO ʻaki ʻa e ISO9001:2015, ROHS, BSCI, mo e UL, ʻa ia ko hono ʻuhinga ʻe lava ke aʻusia ʻe heʻetau koloa ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui fakavahaʻ. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻe sivi pau ʻe heʻemau Potungaue pule lelei ʻa e koloa takitaha ʻi he tohi lesoni mo e misini fakatouʻosi, fakapapauʻi ʻoku lelei ʻaupito ʻa e ngaahi konga ukamea ʻoku maʻu ʻe heʻetau kau fakatau.

Ngaahi konga ukamea Machining ʻi he ngaahi lalahi mo e ngaahi fuo kehekehe

Tatau ai pē pe ʻokú ke fie maʻu ha ngaahi kongokonga ukamea ʻi ha ʻinisi pe ʻiate ʻe niʻihi ʻoku lōloa, tatau ai pē pe ʻokú ke fie maʻu ha fanga kiʻi kongokonga ukamea lafalafa pe ngaahi kongokonga ʻoku ʻoatu fakaʻofoʻofa, He ʻikai teitei tuku hifo koe ʻe MOKO. ʻOku ʻi ai ha kau mataotao ʻoku taukei ʻi hono faʻufaʻu mo ngaohi e ngaahi konga ukamea, te nau ngāue fakataha mo koe ʻi hono kotoa ʻo e ngāué ke ʻoatu ʻa e ngaahi konga ukamea lelei tahá ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi founga fakaleleiʻí.

Turnkey Services

MOKO Technology can provide turnkey metal machining services to our clients that include but are not limited to surface finishing, electroplating, ko e fakamamahi, laser carving. Fekauʻaki mo e 14 ngaahi taʻu lahi ʻo e taukei ʻi he kumukumu ukamea, ʻOku ʻi MOKO ha ngaahi kautaha hu koloa falalaʻanga ʻi he ngaueʻanga, ʻa ia ʻoku ne tokoniʻi kitautolu ke tau tokoniʻi lelei ange ʻetau kau fakatau.

ʻOku Tau Ngāue ki he Ngaahi Nāunau Ukamea

Meʻa Ukamea

Meʻa Ukamea

Ngaahi Kongokonga Ukamea

Ngaahi Konga Ukamea

Ngaahi Konga Palasá

Ngaahi Konga Palasá

Ngaahi Ukamea Kehekehe ʻOku Fakaʻaongaʻi ʻi hono Ngaohi ʻo e Koloa

Ukamea kuo fakalahi

ʻOku ʻikai fefeka ʻa e ngaahi penolo ukamea ʻoku fakaʻaongaʻi ki he ngaahi misini mo e hono naunau ka grated, ʻoku fakalahi ʻa e faʻahinga ukamea ko ʻeni ke maʻu ai ha tuʻunga maʻolunga. ʻE tuʻusi ʻa e ngaahi laʻipepa ukamea ʻi ha sipinga ʻoku ʻi ai ha ngaahi luo taiamoni ʻe lava ke fakaleleiʻi fakataha ʻe he toenga ukamea nailoni. Fakataha mo hono faʻu ʻo e laʻipepa ukamea takitaha, ʻe lava ke fakalahi ʻa e ukamea ki he ngaahi fua ʻoku fie maʻu.

Sectional metali

ʻOku ngaohi ʻa e ukamea Sectional mei he ukamea pea ko ha faʻahinga naunau ukamea ia ʻoku angamaheni ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻi he ngaahi ngaue langa mo fakaʻenisinia. Kuo ʻosi fokotuʻutuʻu ʻe he kemikale mo e ngaahi koloa fakatuʻasino ʻo e faʻahinga kehekehe ʻo e sectional ukamea ha ngaahi tuʻunga moʻui kuo ʻosi fokotuʻutuʻu, ʻoku kau ʻi he faʻahinga sectional ukamea angamaheni ʻa e I-beam, Z- fōtunga, konga ki he faʻunga pukupuku, pa, mo e vaʻa ukameá.

Ukamea Lafalafa

Flat metal is a type of metal material widely used in construction and industrial assemblies. ʻE lava ke manufactured ia ʻi ha ngaahi thicknesses kehekehe, ka ʻi he angamahení, they are fabricated in a thin size that ranges from one millimeter to centimeters.

Uaea Ki hono Fakatahatahaʻí

ʻOku faʻu ʻaki e uaea mālohí ha ngaahi tuʻoni afo ukamea ʻoku haʻi fakataha ʻo hoko ko ha ngaahi afo matolu ange, pea ʻe lava ke hoko hono ngaahi naunau ʻota ko ha ukamea kehekehe. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e uaea ko ʻení ke fakatahaʻi fakataha ha ongo konga ukamea lolotonga hono fakatahaʻí, ʻa ia ʻe vaia ʻo hoko ko e fakatahaʻanga fakataha mo e toʻu tangata ʻo e ʻea vela naʻe fakatupu ʻi he ngaue.

Fili ʻa e MOKO ki ha Ngaahi Tokoni Lelei Ange Maʻu pe

The machining metal parts process is complex that requires expertise to handle it, ko ia ʻoku mahuʻinga ai ke fili ʻa e kautaha totonu. Kuo foaki ʻe MOKO ha tokoni ukamea machining maʻa e kau fakatau ʻi ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe ʻi he funga ʻo e mamani, we are not only your metal machining manufacturer but also your reliable business partner. ʻOku tau ngaue vaofi mo e kau fakatau, pea fakamuʻomuʻa maʻu pe ʻa e kasitomaa. Ke ʻilo ha ngaahi fakaikiiki lahi ange fekauʻaki mo ʻetau ngaue machining ukamea, kātaki ʻo fetuʻutaki mai he taimí ni!

Scroll ki ʻolunga