MOKO naunau ki he fakatahaʻanga ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO tekinolosia ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki hono tataki ʻo e ngaahi kautaha fakatahaʻanga fakafaitoʻo ʻi he taimi ʻoku hoko mai ai ki hono fakatahatahaʻi mo ngaohi ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo. Telia naʻa ke fekumi ki ha founga fakaʻauliliki ʻo e ngaohiʻanga koloa ʻoku ne fakatupulaki hoʻo taukei tefito, ʻoua ʻe toe sio ki ai, ʻOku maʻu ʻe moko ʻa e meʻa kotoa.
ʻOku mau fai ha ngaahi tokoni lahi ki heʻemau kau fakatau mei hono faʻufaʻu mo ngaohi ʻo e koloa ki he ngaahi fakatahaʻanga. Ko ʻemau taukei ʻi hono ngaohi ʻo e meʻangāue fakafaitoʻó, fakatahaʻanga meʻangāue ki he loki maʻá, PCBAs, pea fakapapauʻi ʻe he fakatahaʻanga kakato ʻi he polokalama te tau lava maʻu pe ʻo feau hoʻo ngaahi fie maʻu fefeka ʻaki hono langa ha ngaahi founga fakaleleiʻi ʻoku ʻaonga ki he fakamole.
ʻI he MOKO, ʻOku tau taumuʻa ke fakaleleiʻi ʻa e ala falalaʻanga mo e tuʻunga lelei ʻo e koloa lolotonga ia ʻoku fakasiʻisiʻi ʻa e fakamole mo e taimi fakamaketi.

Ko e ha ʻoku hoko ai ʻa e MOKO ko hoʻo kautaha meʻangaue fakafaitoʻo falalaʻanga

Fakafalala ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo

Fakafalala ki hono ngaohi ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo

Te tau lava ʻo fakatahatahaʻi ʻo aʻu ki he ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo faingataʻa taha ʻo fakaʻaongaʻi ha founga faingataʻa ʻo e ʻenisinia fefeka. ʻOku totonu ke manufactured ʻetau ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo ʻi he lavameʻa feʻunga.

Muimuiʻi mo e Fakahokohoko ʻo e ʻOta

Muimuiʻi e ʻota mo e
Fakahokohoko

ʻOku tau maʻu ha founga lelei mo fakatotoloʻi ʻoku faingofua ai hono muimuiʻi ha faʻahinga meʻangaue fakafaitoʻo ki ha seini pau. ʻOkú ne ʻomi foki ha faingamālie lahi ʻi he taimi ʻoku toe foki mai ai ʻo manatuʻi ʻoku fie maʻú.

Siviʻi ʻo e Siviʻi Fakafaitoʻó

Siviʻi ʻo e Siviʻi Fakafaitoʻó

ʻOku langa ʻetau fakafuofuaʻi ʻo e koloa mo e ngaahi laine fakafuofuaʻi ʻi ha founga te ne fakapapauʻi ʻoku lelei ʻaupito ʻa e meʻangaue fakafaitoʻo kotoa pe ʻoku mavahe mei hoʻo kautaha. ʻOku fakapapauʻi ʻe he meʻa ni ko e tokoni ki he fakatahaʻanga fakafaitoʻo ʻoku tau ʻomi ʻoku lelei ʻaupito pea ʻoku nau talangofua kotoa ki he ngaahi tuʻunga moʻui fakamamani lahi ʻo e ngaue.

Tokangaʻi ʻo e seini maʻuʻ

Tokangaʻi ʻo e seini maʻuʻ

ʻOku tau fakapapauʻi maʻu pē ʻoku poto ʻetau ngaahi nāunaú pea ʻoku nau vahevahe ʻetau moʻuí mo hotau tufakanga leleí. ʻI he taimi ʻoku ke fakaʻata ai ke mau tokangaʻi hoʻo seini maʻuʻanga koloa, ʻOku ke vakaiʻi lelei ʻa e ngaahi faʻu foʻou ki he moʻuilelei ʻoku fakatefito ʻi hoʻo pisinisi tefito.

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

ʻOku lelei ʻaupito ʻa e ngaahi polokalama ʻi he MOKO kau ai; UL fakamoʻoniʻi, BSCI, ISO 9001, ISO 13485, mo e ISO 14001. Ko ʻetau ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo kotoa pe kuo ʻosi lesisita.

Naunau ʻoku vave ʻene lele

Vave ʻEne Ngāué
ʻOku fekauʻaki

ʻOku silaʻi pe kofukofuʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo kotoa pe kuo fakatahatahaʻi ki he ngaahi naunau ʻoku fie maʻu mei tuʻa ʻe heʻetau ngaahi laine naunau. ʻOku kaunga ʻeni ki heʻetau ngaahi naunau fakafaitoʻo kotoa pe kuo fakatahatahaʻi ʻo kau ai ʻa e ngaahi founga ʻoku ʻikai ke ʻi ai ha paa.

Ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo tokoni ʻa e MOKO

ʻOku hanga ʻe heʻetau taukei ʻi hono tokangaʻi e ngaahi meʻangāue fakafaitoʻó ʻo ʻai ke tau lava ʻo liliu lelei e ngaahi konga kotoa pē mo fakatahatahaʻi e ngaahi nāunaú ki ha ngaahi tuʻunga fakatahaʻanga kehekehe, founga hono fakaʻaongaʻi, pe ngaahi founga mapuleʻi lelei.

Ngaahi Meʻangāue Fakafaitoʻo Fakatā

Ngaahi Meʻangāue Fakafaitoʻo Fakatā

MOKO ngaahi faʻufaʻu mo faʻu ha ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo fakatautaha hange ko e mita suka toto, ngaahi meʻa māfaná, mo e trackers ki he moʻui lelei ʻa ia ʻe tokoni ki he kakai ke nau vakaiʻi honau tuʻunga moʻui lelei ʻi ha taimi totonu.

Ngaahi meʻangaue ki hono vakaiʻi ʻo e faʻa kataki ʻe he fakatahaʻanga ʻo e ngaahi meʻ

Ngaahi Meʻangāue ki Hono Vakaiʻi ʻo e Faʻ

Kuo lahi ha ngaahi meʻa kuo tau aʻusia ʻi hono ʻoatu ha ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e ngaahi meʻangāue ʻoku vakaiʻí hangē ko e ngaahi monitoa ʻo e tautaʻá mo e ngaahi monitoa ʻoku mahuʻinga ke fakamoʻoni aí. ʻOku tokoni ʻa e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo pehee ki he kau toketaa ke nau vakaiʻi lelei ange ʻa e tuʻunga fakatuʻasino ʻo e mahaki mo fai ha ngaahi faitoʻo ʻoku fekauʻaki mo ia.

Diagnostic imaging devices ʻe he fakatahaʻanga ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo

Diagnostic Imaging Devices

Ki diagnostic ngaahi meʻangaue ki he imaging hange ko fakaʻata imaging systems mo e misini X-Lei, ʻoku tau fai ha ngaahi tokoni ʻoku fakakau mei he ngaohiʻanga pelesitiki, PCB ngaohi ʻaki ki he fakatahaʻanga MO e ngaahi sivi ʻoku lele lelei.

Nāunau Fakafaitoʻo ki he Fale Fakakemí

Nāunau Fakafaitoʻo ki he Fale Fakakemí

ʻOku tau lava ʻo faʻufaʻu mo ngaohi e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo ki he fale fakakemi hange ko e toto analyzers mo immunoassay analyzers, ʻa ia ʻoku ʻi ai ha ngaahi fie maʻu maʻolunga ʻaupito ki he ala falalaʻanga mo e tonu.

Ngaahi Tokoni naʻa mau fai ki Heʻemau Kau Fakatau

Ko e MOKO ko ha kautaha meʻangaue fakafaitoʻo ʻoku ne ʻomi ha ngaahi tokoni ʻoku ne ʻufiʻufi kotoa e siakale ʻo e moʻui. ʻOku kau ʻi heʻetau ngaahi ngāué ʻ:

Faʻufaʻu & ʻEnisinia:

Talateu ʻo e koloa foʻou (NPI)

Ngaohiʻanga koloa

Siviʻi ʻo e Lele Leleí

Ngaahi Tokoni ki he Seini Maʻuʻanga Moʻu

Tokoni ʻi he ʻOsi ʻa e Maketi

Faʻufaʻu & ʻEnisinia
Ngaahi Tohi Fakamoʻoni Ne Mau Maʻú

Ngaahi Tohi Fakamoʻoni Ne Mau Maʻú:

ISO13485

ISO9001

ISO14001

ROHS

BSCI mo UL

Founga ʻoku mau ngaue ai ke ʻomi ʻa e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo ki he maketi

Sitepu 1: Toe vakaiʻi ʻo e ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo

Fetuʻutaki feʻunga mo e kau kasitomaá ke mahino lelei ange ʻenau ngaahi fie maʻú, ʻi he tafaʻaki ʻe taha, te mau toe vakaiʻi ʻa e feasibility ʻo e ngaue, fakapapauʻi ʻe lava ʻe he ngaahi nāunau fakafaitoʻo naʻa mau ngaohí ʻo feau lelei e ngaahi fie maʻú.

Sitepu 2: Fakalakalaka ʻo e founga ngaue

ʻE ngāue fakataha hotau kaungā ngāue mei he ngaahi potungāue kehekehé ke fakatupulaki kotoa e ngaahi founga ngāue ʻoku fie maʻu ke fakahoko ʻaki e ngaahi meʻangāue fakafaitoʻó.

Sitepu 3: Ngaahi konga fakafaitoʻo ngaohiʻanga koloa

ʻOku kau ʻi he sitepu ko ʻení hono tukuange ʻo e ngaahi kongokonga ki he faliki ʻo e ngaohiʻanga koloá. Ke fakapapauʻi ʻa e conformance, kuo pau ke vakaiʻi lelei ʻa e funga siteisi kotoa pe. Ko ia, ʻOku makatuʻunga e lavameʻa ʻa e ngaue ʻi he malava ko ia ʻe he kautaha ke tokangaʻi hono fakatahatahaʻi ʻo e koloa mo hono ngaahi konga vahenga.

Sitepu 4: Sivi fakaʻosi mo e fakapapauʻi

Ke fakapapauʻi ʻe lava ʻe he ngaahi meʻangāue fakafaitoʻo foʻou ne toki fokotuʻú ʻo feau ʻa e ngaahi fie maʻu ki he tuʻunga lelei mo e ngāue ʻoku lele leleí, ʻe fakahoko ʻe he timi ʻenisinia MOKO mo e kasitoma fakatouʻosi ʻa e ngaahi sivi.

Sitepu 5: Ngaahi Lēsoni Ne Akó

ʻOku toe vakaiʻi ʻe heʻemau kulupu ʻenisinia ʻa e ngaahi lesoni kotoa ne ako hili hono fakaʻosi lelei ʻo e sipinga. ʻOku lava heni ke tau feau e ngaahi ʻamanaki ʻa e kau fakatau ʻaki hono ʻai ke feʻunga ʻa e koloa ke fakaʻaongaʻi ʻi he taimi ʻoku toe fakaleleiʻi mo fakatonutonu ai.

Sitepu 6: Tukuange ki he production

Lolotonga e ngaue ko ʻeni, kau supavaisa mei he ongo vahevahe ʻo e fakatahaʻanga mo e NPI fakatouʻosi ke fakapapauʻi ʻoku seamless ʻa e founga liliu ʻo e ngaue.

Ngaue mo MOKO tekinolosia ke ʻomi ha ngaahi meʻangaue fakafaitoʻo mahuʻinga ki he maketi

Scroll ki ʻolunga