MOKOTechnology laʻipepa ukamea kosi

Taimi nounou ki hono liliu

Kapau ʻoku mahaʻihaʻi hoʻo fakahokohoko hoʻo ngaue, ʻoku ke ʻi he feituʻu totonu. MOKO offers fast sheet metal cutting services, fakapapauʻi te mau lava maʻu pē ʻo maʻu hoʻo taimi-tēpilé.

Ngaahi konga ukamea ʻoku faʻufaʻu ʻaki e ʻulungāanga fakafonuá

ʻOku fakaʻata kitautolu ʻe he laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea ʻi he MOKO tekinolosia ke tau faʻu ha faʻahinga konga ukamea ʻoku kamata mei he fanga kiʻi meʻa faingofua ki he ngaahi meʻa faingataʻa.

Ngaahi Tokoni Kehekehe

Makehe mei he ngaahi kongokonga ukamea, ʻoku mau fai ha ngaahi tokoni hangē ko e hokoʻanga ʻo e fale kakató, efu coating, mo e fakatahaʻahí, making sure we can meet your different requirements well.

Sheet Metal Cutting Services at MOKO Technology

Kosi ukamea, tuʻu maʻu ʻi hono hingoá, ko ha founga ia te ne kosi ha konga ʻo e ngaahi nāunaú ke feau ʻaki e fie maʻu ki he ngaahi nāunau fakaʻosí, ʻa ia ʻoku lau ko ha founga ngaohi ʻaki subtractive. Pea ʻoku fakaʻaongaʻi lahi ia ki hono ngaohi ʻaki e ngaahi tohi maʻolunga koeʻuhi ko ʻene lavameʻa ʻi he faiva maʻolunga.
ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ha laʻipepa ukamea ngaohi ʻaki ʻe taha kau ai ʻa e sipinga, kosi, faʻu mo e ala meʻa pehee. Thanks to the advanced sheet metal fabrication equipment such as mechanical presses and cleaning systems, ʻOku MOKO maʻu ha loto falala ke tokonaki ʻetau kau kasitomaa ʻaki ha laʻipepa ukamea kuo kosi ʻo ʻikai blanking burrs pe ngaahi fehalaaki kehe. ʻOku tau aʻusia ha ngaahi meʻa mahuʻinga ʻi he laʻipepa kosi ukamea pea ko ʻetau kau ʻenisinia ko e kau mataotao ia ʻi he feituʻu ko ʻeni, te tau lava ʻo matuʻuaki ha ngaahi naunau kehekehe ʻo aʻu ki ha pauni ʻe lauiafe kau ai ʻa e ʻalaminiume, kāponi sitila, ukamea, manganese, alloys ʻoku fakavaʻe ʻaki e seniti ʻe nima, etc.

Sheet Metal Cutting Cases at MOKO Technology

MOKO Sheet Metal Cutting Techniques

ʻOku ʻomi ʻe MOKO tekinolosia ha ngaahi founga kosi ukamea kehekehe, pea ko e angamahení ko e lea, ʻoku ʻi ai 2 faʻahinga tefitoʻi faʻahinga ʻo e tekinolosia ki hono kosi: kosi ʻaki e ngaahi malohi ʻo e kosi, mo tutuʻu taʻe ʻi ai ha mālohi kosi. Tau vakaiʻi ha fakaikiiki lahi ange ʻo e faʻahinga takitaha ʻi lalo:

Kosi mo e ngaahi malohi ʻo e tumuʻaki

Ko hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngaahi malohi kosi ʻi he lolotonga ʻo e kosi ukamea ko ha founga ia ʻoku angamaheni ʻaki hono fakaʻaongaʻi, ʻa ia ʻoku toe ʻiloa ko e "founga kosiʻ. ʻI he taimi ʻoku lahi feʻunga ai ʻa e malohi ʻo e kosi, ʻe fakamavaheʻi ʻa e naunau mei he laʻipepa ukamea pea faifai pea tau lava ʻo maʻu ʻa e ukamea ʻaki ʻa e lahi mo e fotunga ʻoku fie maʻu. ʻOku anga fēfē leva ʻene ngāué? ʻI he angamahení, ʻoku ʻi ai 2 ngaahi meʻangāue ʻe tuʻu ʻi ʻolunga pea ʻi lalo ʻi he ukamea, pea ʻe hanga leva ʻe he meʻangaue ʻi ʻolunga ʻo fakaava vave ʻa e peleti ukamea ʻoku tuʻu ʻi ʻolunga ʻi he meʻangaue ʻi lalo ke ngaohi ʻaki ʻa e fracture ʻo e laʻipepa ukamea. ʻOku fakafalala ʻa e ola ʻo e kosi ʻi ha ngaahi moʻoniʻi meʻa lahi, kau ai ʻa e māsila ʻo e ngaahi meʻangāué, ʻa e naunau mo e matolu ʻo e peleti ukamea.

Kosi taʻe ʻi ai ha ngaahi malohi fulufuluʻi

Makehe mei he ngaahi malohi kosi, ʻoku lahi mo ha ngaahi mālohi kehe ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ki hono tuʻusi e ngaahi foungá, hangē ko e ivi thermal, mālohi ʻo e faingata, abrasion, ect. ʻI he MOKO fakatekinolosia, ʻoku ʻi ai 3 ngaahi founga kosi ukamea angamahení ʻoku ʻikai ngāue ʻaki ha mālohi kosi ka ko ha ngaahi mālohi kehe, tuku ke aleaʻi tahataha kinautolu:

Water Jet Cutting

The water jet cutting technique cuts metal sheets by applying high pressure( fekauʻaki mo e 60,000 PSI ) mo e tafe vave ʻa e vaí(ʻi 2000ft/s), pea ʻoku ʻi he vaí ha ngaahi founga fefeka ke tuʻusi lelei ange ai e ʻū lauʻi pepa ukamea. ʻOku ʻoatu ʻa e laʻipepa ukamea naʻe kosi ʻe he founga ko ʻeni ʻaki ʻa e fakasanisani hamolemole, ʻikai ha burrs. Makehe mei ai, te ne lava ʻo fakasiʻisiʻi ʻa e faingamālie ke liliu koeʻuhí ko e vela ʻo e ʻeá ʻi he taimi ʻoku tāʻi ai ʻa e vaí ʻi he ngāué kotoa.

Laser Cutting

Ko e kosi leisa ko ha founga ia ʻoku ne fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi malamalaʻi ngaahi leisa maʻolunga ke toʻo ʻa e ngaahi naunau kehe. ʻE taha pe ʻa e ngaahi malamalaʻi ngaahi ko ʻeni ʻi he laʻipepa ukamea, pea ʻe tokoni leva ʻa e vela ʻo e ʻea ke vaporize pea faifai pea kosi ʻa e naunau. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e founga kosi ko ʻeni ki ha ngaahi naunau kehekehe, ʻoku lelei, ola leleí mo e fakamolé.

Plasma Cutting

ʻOku workable pe ʻa e founga plasma hono kosi ki electrically conductive ngaahi naunau. Lolotonga e founga kosi, ʻe fakatupu ʻe he meʻa tofi plasma ha ngaahi malamalaʻi ngaahi ʻo ha kasa kuo fakasiʻisiʻi ke angi ʻa e ngaahi naunau ʻoku ʻikai fiemaʻua. ʻE fakamafanaʻi ʻa e naunau kae ʻoua kuo haka, ʻa ia te ne fakatupu ha ngaahi tapa tokakovi, ngaahi burrs, mo ha ngaahi fehalaaki kehe. Ko ia plasma ʻoku feʻunga ʻa e kosi ki he ngaahi ngaue ko ia ʻoku fakaʻaongaʻi ki ai ʻa e laʻipepa ukamea matolu, ʻa ia ʻoku siʻisiʻi ʻene ngaahi fie maʻu ki he fakaʻosiʻosi ʻo e fukahi tahi.

The Comparison of Different Sheet Metal Cutting Techniques

Water jet cutting, laser cutting, and plasma cutting are all sheet metal cutting techniques without shear forces, ʻoku nau takitaha maʻu ʻenau e kau palofesinale mo e e kovi. Ke mahino lelei ange kiate koe, ʻoku mau hiki ha ngaahi fakaikiiki lahi ange ʻi he saati ʻi laló:

Faʻahinga kosi

Ngaahi Lelei

Ngaahi Kovi

Water Jet Cutting

1.Ngaahi nāunau kehekehe ʻoku maʻú
2.Tuʻunga māʻolunga ʻoku to
3.Fakasanisani lelei
4.ʻIkai ha HAZ

1.Totongi maʻolunga
2.Lahi ange kerf laulahi

Laser Cutting

1.Ngaahi nāunau kehekehe ʻoku lava ke maʻú
2.Ngaue lelei ange(ngāue ki hono ngaohi ʻo e ngaahi fakaʻilongá)
3.Siʻisiʻi ange burrs fanga kiʻi liliu siʻisiʻi

1.Mo HAZ
2.Totongi maʻolunga

Plasma Cutting

1.Totongi maʻamaʻa ange
2.Feʻunga mo e naunau matolu

1.Ngaahi fakasanisani tokakovi pea kosiʻi e ngaahi tapa
2.Fakangatangata ʻo e nāunaú
3.Mo HAZ

Kapau ʻoku ʻikai ke ke fakapapauʻi pe ko e ha ʻa e faʻahinga founga kosi ko e fili lelei taha ia ki hoʻo ngaue, ʻoua ʻe momou ke fetuʻutaki mo kitautolu, ʻe fai atu ʻe heʻemau kau mataotaó ha tokoni kiate kimoutolu ʻi he kotoa ʻo e.

Mateuteu ki ha Kupuʻi Lea Taʻetotongi?

Fie ʻilo ki he founga ʻe lava ke vaheʻi ai koe ʻe heʻetau laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea mei ho ngaahi feʻauʻauhi? Sai, take a minute to contact us, ʻe fakaha atu ʻe heʻemau timi fakapalofesinale mo anga fakakaumeʻa ʻa e tali.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga