Ko ʻetau visone & misiona

Visone ʻa MOKO

ʻOku tau feinga ke hoko ko ha kautaha tuʻuloa.

Misiona ʻo MOKO
Misiona& Vission-icon-1
Maʻa e kau fakatau

ʻAve ʻa e ngaahi naunau lelei maʻolunga, fai ha tokoni lelei taha ʻi he kalasi

Misiona& Vission-icon-2
Maʻa e kau ngaue

Fakatupu ha ʻātakai ʻoku maʻumaʻuluta mo fakaʻapaʻapaʻi ʻi he ngāué

Misiona& Vission-icon-3
Maʻa e ngaahi hoa pisinisi

ʻOange ha fakaʻaliʻali lelei mo ʻuhingamalie, reciprocal mo e fengaueʻaki lelei ʻa e fengaueʻaki

Maʻa e tokotaha maʻu ʻinasi

ʻAi ke toe maʻolunga ange ʻenau kolomuʻa ʻi he ʻavalisi ʻo e foki fakasosiale

Ngaahi tefitoʻi meʻa mahuʻinga ʻo e MOKO:

Penifeni:

 1. Fakamavaheʻi e ngaahi malohi mei tuʻa mo, ʻi ha tuʻunga angamaheni ʻo e ʻatamai, maʻu ʻa e fakahinohino ʻoku totonu ke tau ʻalu ki aí.
 2. ʻOku hanga ʻe Benfen ʻo fakatonutonu ʻetau toʻonga moʻui fetokoniʻaki- ʻoua naʻa ʻai ke ʻaonga ki he niʻihi kehé
 3. Tomuʻa vakavakaiʻi kitautolu ʻi he taimi ʻoku hoko ai ha ngaahi palopalemá.

Faitotonú:

 1. Ko e loto fakamatoato ʻa e fie maʻu siʻisiʻi taha.
 2. ʻOku tau ʻave ʻa e meʻa ʻoku tau palomesi, pea ʻoku tau palomesi ʻa e meʻa ʻoku tau fakahaofi neongo kapau ʻe ʻi ai ha ngaahi fakatuʻutamaki.
 3. Faivelenga ʻi hotau ngaahi ngaué mo e fatongiá.

Ngāue Fakatimí:

 1. Taʻe lavameʻa ʻa e timi, ʻoku ʻikai ha lavameʻa fakafoʻituitui ia.
 2. ʻOku ʻikai ke tau puli mo tuʻu maʻu ʻi heʻetau ngaahi filí mo e ngāué. Pea ʻoku tau ,ko ha timi fakatahataha, toʻo ha visone ki he Mutuale ko ʻetau taumuʻa mahuʻinga taha.
 3. Founga ʻo e "ʻuluaki haʻu ʻa e kakai", ʻOku tau fakaʻapaʻapaʻi lahi e ngaahi fakakaukau mo e moʻoni ʻa e tokotaha ngaue kotoa pe. ʻOku tau tui ko hotau fatongia mo e hikisia ʻoku tupulaki fakataha ʻa e kau ngaue mo e kautaha.

Tuʻunga lelei:

 1. Ko e fakalakalaka ʻa ʻetau ngaahi fie maʻu fakaʻaho, tauhi ha tuʻunga moʻui maʻolunga ke ʻufiʻufiʻi e ngaahi fie maʻu ʻa e kau fakatau pea ʻoatu ha fiemalie ʻoku maʻolunga ange ʻi he feʻauʻauhi.
 2. ʻOku maʻu e ʻulungaanga lelei mei he palani. Ko ha ngaue pau ia ʻoku tokanga ki ai e taha kotoa.
 3. Fakaleleiʻi hokohoko e tuʻunga ʻo e koloa, ʻa ia ʻoku ʻikai ko hotau mahuʻinga pe, ka ko hotau ngeia foki.

Kasitoma-fakataumuʻa:

 1. Faʻufaʻu ʻo e ngaahi naunau mo ʻoatu ha ngaahi tokoni mei he fakakaukau ʻa e kasitoma, pea fakaʻehiʻehi mei hono fai ʻo e ngaahi meʻa ʻoku hange ʻoku saiʻia ai ʻa e kau fakatau.
 2. Ako kakato e ngaahi fie maʻu ʻa e kau fakatau, ʻa ia ko e ʻuluaki kamataʻanga ia ʻo e ngaahi ʻekitiviti fakafekauʻaki kotoa pe.
 3. Muimui ki he tefitoʻi moʻoni ʻo e fakataukeiʻi ʻo e kasitoma ʻi he kautaha.

Ola Hono Fakataumuʻa ki he Olá:

 1. Ko e taumuʻa ʻa ʻetau ivi malohi, fakataumuʻa e taumuʻa ke aʻusia e ngaahi ngataʻanga, ʻOku mahuʻingamalie ia ki he kautaha.
 2. Fatongia ʻaki hono fatongia.
 3. Fokotuʻu ha taumuʻa ʻoku mahuʻingamalie ki he kautaha, pea fakakaukau ki he ngaahi tuʻunga mo e ngaahi sitepu ʻoku totonu ke tau maʻu ke aʻusia ai ʻa e taumuʻa.
 4. Tauhi pau ʻa e ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga ke aʻusia ʻa e taumuʻa kuo foaki.
Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga