MOKO Overmolding

ʻOku ʻuhinga ʻa e overmolding ki ha founga ke oʻi ʻaki ha huhu ʻe lava ke fabricate ha ngaahi koloa ʻoku fakatahaʻi lelei mo ha naunau mo ha lanu ʻe ua pe lahi ange. ʻI he angamahení, ʻoku tau ui ʻa e ʻuluaki naunau naʻe fakaʻaongaʻi lolotonga ʻa e ngaue ko e foʻi fakafaʻó, ʻa ia ʻe lava ke hoko ko ha naunau pelesitiki mo ukamea. Pea mo e ngaahi nāunau hoko maí (ngaahi nāunau pelesitiki pe ulapapeni angamahení) ʻoku fakaʻaongaʻi ia ke ʻufiʻufiʻi kakato pe fakakonga ʻa e foʻi kuló.

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he MOKO tekinolosia ha ngaahi naunau kehekehe ki he overmolding hange ko e ʻApikale s, HDPE, Nailoní, TPE, ʻenikoní, mo e ala meʻa pehee, ʻa ia ko hono ʻuhinga te tau lava ʻo ʻoange ki heʻetau kau kasitomaa ha ngaahi fili lahi ange pea fakakakato lelei ange ʻenau ngaahi fie maʻu. Ko ʻetau kau ʻenisinia ko e kau mataotao ia ʻi he feituʻu ʻoku nau oʻi, pea te nau ʻoatu ha ngaahi fokotuʻu fakapalofesinale ki hoʻomou ngaahi ngāué ʻi he sitepu takitaha, mei he palani ki he ngaohiʻanga koloa, fakapapauʻi ʻe lava ke fakahoko lelei.

Ko e ha ʻoku fili ai MOKO tekinolosia ki he overmolding?

Aʻusia Fakaʻofoʻofa

ʻOku lahi hake ʻa e tekinolosia MOKO ʻi he 10 ngaahi taʻu ʻo e taukei ʻi he fuʻu fakafiefia ʻoku fiefia ai e kau kasitomaa he funga ʻo e māmaní. ʻE ngāue vāofi ʻemau kau mataotaó mo kimoutolu ke mahino kiate kimoutolu hoʻomou ngaahi fie maʻú mo ʻoatu ʻa e ngaahi founga ngāue ki hoʻomou ngāué, ʻe lava ke mau tokoni atu mei he kamataʻangá ki he ngataʻangá, pea ʻoatu ʻa e ngaahi koloa fuʻu lahi ʻi he totongi feʻauʻauhi.

Tuʻunga Maʻolunga

ʻOku fakamoʻoniʻi kitautolu ʻaki ʻa e ISO9001:2015, ISO14001, ISO13485, ROHS, BSCI, mo e UL ʻoku hiki atu, ʻa ia ʻoku ne fakapapauʻi mai ʻoku maʻolunga ʻetau koloa ʻoku fuʻu lahi. Makehe mei ai, ʻoku ʻi ai haʻatau founga puleʻi lelei ke fakapapauʻi ʻoku maʻolunga ange ʻa e konga takitaha ʻoku ʻave ki heʻetau kau fakatau.

Lavameʻa Maʻolunga

MOKO fakaʻaongaʻi e meʻangāue fakaʻaati ʻa e siteití ʻa ia ʻoku māʻolunga ʻene ngāué, pea ʻoku tau toutou fakahoko maʻu pe ʻetau founga ngaue ʻi loto ke fakapapauʻi te tau lava ʻo fai ha ngaahi tokoni lahi ʻi he lavameʻa maʻolunga.

Fakaʻaliʻali ʻo e ngaahi koloa ʻoku fuʻu totuʻa

Ngaahi koloa ʻoku fuʻu totuʻa
Ko e koloa ʻe ua
Ngaahi naunau ʻe tolu
Fakaʻaongaʻi ʻo e koloa ʻe fa
Ngaahi koloa ʻoku fuʻu lahi hono nima
Ngaahi naunau ʻe ono

ʻOku Anga Fēfē ʻa e Ngāue Mātuʻaki Fakamālohisitó?

Ke mahino lelei ange kiate koe ʻa e founga ngaohi ʻaki ʻo e overmolding, te ke lava ʻo vakaiʻi ʻa e fakatātā ʻi laló: Ko e ʻiuniti ʻo e huhu 1 ʻuhinga ki he founga hono ngaohi ʻo e substrate, ʻi he kamataʻangá, ʻoku injected ʻa e substrate ki he ʻumea ke faʻu ʻaki ha tuʻunga fefeka, ʻa ia ʻoku tuku ʻi he meʻangāue mātuʻaki mahuʻinga tatau, pea, ʻe injected ʻa e ngaahi naunau haka ke ʻufiʻufiʻi ʻa e konga kuo fakatoka. ʻI he taimi ʻoku mokomoko ai e naunau, te nau lava ʻo fakatahaʻi mo e substrate malohi pea seamlessly. ʻI he angamahení, ko e meʻa pē ʻoku fie maʻú 30-60 sekoni ʻe taha ke fakakakato ʻa e founga hono fakatahaʻí.

Founga Ngāue Mātuʻaki Fakamālohisitó

Ko e Ngaahi Lelei ʻo e Fakamātuʻá

Kuo fakaʻaongaʻi ʻa e overmolding ki ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe kau ai ʻa e ngaahi meʻalele, ngaahi ngāueʻanga fakafaitoʻo mo fakaʻuhilá, pea ʻe faingofua pē haʻatau maʻu ha ngaahi koloa ʻoku ngaohi ʻaki ha founga ʻoku fuʻu tōtuʻa, ko e toothbrush ko ha sipinga angamaheni ia, ʻa ia ʻoku fakaʻaongaʻi ʻe kitautolu ʻi he ʻaho kotoa pē. ʻOku fuʻu manakoa he taimí ni, ʻo hange ko ʻene maʻu ha ngaahi lelei lahi. Tau aleaʻi ʻa e 5 ngaahi tefitoʻi leleí:

Fakamole Maʻulalo Ange

Fakafehoanaki ki he founga ngaohiʻanga koloa angamaheni, ʻoku fie maʻu ke siʻisiʻi ange ʻa e fakamalohiʻi ʻo e ngaue ʻi he taimi ʻoku fakahoko fakahangatonu ai ʻa e founga ʻi he ngaahi sitepu lahi, pea ʻoku ʻikai fie maʻu ha ngāue fakatahaʻanga ia pe ha toe faʻungá, ʻa ia te ne lava ʻo fakaleleiʻi lahi ʻa e lavameʻa ʻo e faiva. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻe siʻisiʻi ange ʻa e maumau ʻi he lolotonga ʻo e faiva, ʻi hono fakaʻaongaʻi lelei ʻo e naunau lolotonga e huhu, ʻikai fie maʻu ke kosi ʻo lahi ange ʻi he ngaahi nāunaú, ko ia, ʻe fakasiʻisiʻi ʻa e totongi fakakātoá.

Ngāue Lelei Angé

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he overmolding ʻa e ngaahi naunau kehekehe, pea ʻi he taimi ʻoku fakatahaʻi aí, ʻe toe lelei ange hono fakahoko ʻo e ngaahi koloa fakaʻosi. Ngaahi naunau ʻoku faʻa fakaʻaongaʻi hange ko e ulapapeni, ʻoku lahi e ngaue ʻa e kau ʻi he ʻohovale absorption mo e tetetete, ʻa ia te ne lava ʻo taʻofi ʻa e koloa mei he ʻaonga fakatuʻasino, pea fakaloloa ʻenau lifespans.

Toe lahi ange ʻa e kole laupapa

ʻOku hanga ʻe he overmolding ʻo ʻai ke toe feʻauʻauhi ange ʻa e koloa, ʻokú ne poupouʻi ke fakaʻaongaʻi ha ngaahi nāunau kehekehe ʻi ha ngaahi lanu kehekehe. Ko hono toʻo ʻo e TPE ko ha faʻifaʻitakiʻanga, ʻoku lahi e ngaahi lanu mo e fakasanisani ʻoku lava ke maʻu ki he nāunau ko ʻení. ʻE lava maʻu pe ke tohoakiʻi ʻe he fotunga fakaʻofoʻofa ʻo ha koloa ʻa e tokanga ʻa e kakai.

Faʻufaʻu ke lava ʻo feliliuaki

ʻOku lahi ha ngaahi nāunau ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ki he ngaahi ngāue ʻoku fuʻu lahi hono fakaʻaongaʻí, ʻa ia te ne lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e feliliuaki lolotonga e vahaʻataimi teuteu. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, te ne lava ʻo fabricate ha ngaahi koloa ʻi ha ngaahi fotunga kehekehe ʻi ha konga pe ʻe taha kau ai ha ngaahi fuo faingataʻa.

Lelei Ange a e Meʻa ke Aʻusia ʻi he

ʻOku ʻaonga ʻa e overmolding ke fakaleleiʻi ʻa e aʻusia ʻa e tokotaha fakaʻaongaʻi ʻo e koloa. Fakakaukau ange ki he taimi ʻoku ke fakaʻaongaʻi ai ha hamala ke fakaleleiʻi ʻaki ha faʻo, ʻe lelei ange nai kiate koe kapau ʻe feʻunga mo ha ulapapeni?

Te ne lava ʻo tokoniʻi koe ke ke pukepuke mālohi mo lelei ange ia, ʻikai fie maʻu ke ke hohaʻa naʻa uesia ho nimá ʻe he konga ukameá, ʻa ia ʻoku ʻufiʻufi ʻaki ʻa e ulapapeni ʻo haohaoa ʻi he tekinolosia overmolding.

Fifili pe ko e overmolding ko e fili lelei taha ia ki hoʻo ngaue?

Neongo ʻoku lahi e ngaahi lelei ʻo e founga overmolding, ʻoku totonu ke tau ʻiloʻi ʻoku ʻikai feʻunga ʻa e ngaahi ngāue fakamālohisitó kotoa pē ki he tekinolosia ko ʻení. ʻOku fie maʻu ke tau fakakaukau ki he ngaahi fehuʻi ʻi laló:

  1. Ko e ola fakaʻosi ia ʻoku faʻu ʻaki ʻa e thermoplastics, pea/pe ulapapeni?
  2. ʻOku lahi nai e ngaahi lanu, ngaahi nāunau pe kuta ʻoku fie maʻu ki he koloá?
  3. ʻOku fie maʻu ke ke fokotuʻutuʻu ʻa e koloá ʻi he taimi ʻe ʻosi aí?

Fie maʻu ke kamata e ngaue ki hono oʻi ʻo e huhu he ʻaho ni?

ʻOku tau fai ha ngaahi tokoni ki hono oʻi ʻo e ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga, tokoni ki hono ngaohi ʻo e leʻolahi maʻamaʻá, tufa ʻaukaí, pea tali vave ʻi loto 24 ngaahi houa.

Scroll ki ʻolunga