PB fokotuʻutuʻu ʻo e fokotuʻutuʻu ngaue tokoni &

ʻOku ʻi ai haʻamau R & D timi ʻoku laka hake he 70 kau ʻenisiniá, leveraging laka hake ʻi he 10 years of experience in PCB design and software design. ʻOku tataki ʻe he sipinga optimized e fakamole ʻetau kau ʻenisinia taukei ʻi he taimi ʻoku ke fakatupulaki ai hoʻo koloa ʻo fakatatau mo hoʻo ngaahi ʻamanaki: mei he laʻipepa fakapapauʻi ʻo fakafou ʻi he ngaahi fakangofua pea validations ʻo aʻu ki he faiva hokohoko. ʻOku tau ʻomi e ngaahi naunau ʻo e kalasi ki he ngaahi maketi fakamamani lahi pea fakasiʻisiʻi e fakatuʻutamaki ki hotau ngaahi hoa. Tuʻunga lelei, tauhi maʻu iá, totongí, pea ʻoku muʻu maʻu pe ʻa e ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki ʻetau ngaahi founga.

Ko e ha te tau lava ʻo fai ki hoʻo ngaahi ngaue ʻi hoʻo PB

Fakafuofuaʻi ʻo e ngaue

ʻE vakaiʻi mo fakafuofuaʻi lahi ʻe heʻemau timi ʻenisinia ʻa e ngaue takitaha maʻau, ke maʻu ha fili ke feau e ngaahi fie maʻu ʻoku lele lelei, hange ko hono fili ʻo e ngaahi konga ke fakapapauʻi ʻoku feʻunga ʻa e ngaahi konga, fakasiʻisiʻi e fakamole, mo e sipinga ki he manufacturability. ʻOku tau fie maʻu pe ha fakamatala fakalukufua ki hoʻo fakakaukau, tatau ai pe pe upgrading hoʻo koloa lolotonga, pe fakatupulaki ha koloa foʻou.

Fakafuofuaʻi ʻo e ngaue
Koloa ukamea & Firmware fakatupulaki
Hardware & Firmware fakatupulaki

ʻOku ʻi ai haʻamau R fakapalofesinale&T timi ki hono fakatupulaki ʻo e papa kuo paki (PB) mo e firmware. Ko e fuofua founga ia ke fakafehokotaki ai e meʻangaue fakapotopoto. Kuo taʻu lahi ʻetau taukei ʻi ioT koloa mo e sipinga firmware.

Faʻufaʻu ʻo e

Makatuʻunga ʻi hoʻo ngaahi fie maʻu, ʻe aleaʻi ʻe heʻetau kau ʻenisinia ʻa e ngaahi fale fakaʻilekitulonika ki hoʻo koloa ʻi he fakataha ngaue, pea fili ʻa e ngaahi fale meʻangaue fakaʻilekitulonika lelei taha. Leveraging ʻa e fakamuimui taha ʻi he tekinolosia ʻo e d, te tau lava ʻo fakaleleiʻi ʻa e ngaahi fakatahaʻanga ke lahi ange hoʻo palani fakamisini ki he polokalama, manufacturability. ʻOku mau ʻoatu e ngaahi device lelei taha maʻau.

Faʻufaʻu ʻo e
Faʻufaʻu ʻo e polokalama fakakomipiut
Faʻufaʻu ʻo e polokalama fakakomipiut

ʻI he ngaahi 13 ngaahi taʻu ʻo e taukei, MOKO R&T timi(70 kau ʻenisiniá) ʻai ke tau lava ʻo fai ha ngaahi tokoni ki he fakalakalaka kakato ʻo e polokalama – foaki API mo SDK maʻa ʻetau kau fakatau, tokoniʻi koe ke ke fakafehokotaki hoʻo server ʻao.

Siviʻi & Debugging

Te tau fakahoko ʻa e seini scan lolotonga ʻa e konga ki hono fokotuʻutuʻu ʻo e fokotuʻutuʻu ke toe lahi ange ʻa e sivi. ʻOku mau toe faʻu foki mo ha polokalama sivi, BIST mo siviʻi hono naunau ki hono siviʻi mo debugging e sipinga kuo fakatahatahaʻi, ko ia ke fakapapauʻi ʻoku fakahoko ha sipinga kuo ʻosi siviʻi kakato mo mateuteu ke maʻu ha malohi ke fakafuofuaʻi ʻoku lele lelei.

Sipinga taʻetotongi

Sipinga taʻetotongi

ʻOku ʻoange ʻe he MOKO ki heʻene kau kasitomaa ha kiʻi prototypes kuo siviʻi ʻi ha tuʻunga vave.

Tohi Fakamoʻoni Ako

ʻOku tau ʻomai ha tohi fakamoʻoni fakapalofesinale/sivi maʻa e kau fakatau. ʻOku tau ngaue vaofi mo SGS mo UL fale fakakemi ke ʻomi ʻa e UL ʻaukai, ETL, CE.BYU., FCC, RoHS pe tohi fakamoʻoni kehe ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu pau ʻa e kau fakatau, ke feʻiloaki mo ho taimi.

Tohi Fakamoʻoni Ako
ʻI he ngaohiʻanga ʻo e fale

ʻI he ngaohiʻanga ʻo e fale

Ko e MOKO ko ha ISO9001, Naʻe lesisita ʻa e UL mo e IPC ki he aleapau ngaue tokoni kakato (CM), Kuo tau ʻosi 13 aʻusia ha ngaahi taʻu ʻi Siaina ʻi hono fakatupulaki e ngaahi founga ngaohi ʻo e ngaohiʻanga koloa, tukupa ki he ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga taha ʻo e lelei taha ʻi he tuʻunga lelei mo e ngaohiʻanga koloa. Fekauʻaki mo ʻetau ngaahi ngaue NPI, ʻOku mau ʻoange ki heʻene kau fakatau ha ʻatakai ʻoku fuʻu lahi ke hiki mei he faʻifaʻitakiʻanga ki he faiva ʻi ha taimi kuo fakasiʻisiʻi ʻaupito.

MALUʻI IP

ʻOku tau fakatupulaki, ʻenisinia pea faʻu kakato hoʻo koloa ʻi he fale, ʻi he MOKO Shenzhen mo Uaili Hani R&T ngaahi ʻofisi mo e ngaohiʻanga Shenzhen mo e fale ngaohiʻanga fakatahaʻanga. ʻI hoʻo hoko ko hoʻo tauhi fale IP, ʻE muimui pau ʻa e MOKO mo ʻetau kau ngaue ki he aleapau ʻoku ʻikai fakahaʻanga mo e kau fakatau.

Fekauʻaki mo e ngaahi aleapau ʻoku ʻikai fakahaʻanga naʻe fai mo ʻetau kau fakatau pea mo e ngaahi feʻaveʻaki fekauʻaki mo e founga hono feʻaveʻaki, ʻOku tau fakapapauʻi ʻa e fakakaukau lelei fakakatoa

Latest PCB Design Cases

Ki Muʻa
Hoko Atu

PB ngaahi meʻa ke fokotuʻutuʻu

4-papa tablet
6-papa ʻoku fakaʻaliʻali ai e screen
Router palakipoe mo e fakaʻilonga ʻo e ngaue ki he ʻenitena
Ngaue ki he malohi ʻo e ngaue ʻa PB. board
Intel kakaʻanga PB. Board
6-IoT PB. Board
Fokotuʻutuʻu ʻo e ngaue ki he malohi b
6-Fokotuʻutuʻu ʻo e IoT PB

Ko e meʻa ʻoku lea ʻaki ʻe heʻetau kau fakatau

Ki Muʻa
Hoko Atu
Scroll ki ʻolunga