Sipinga ʻo e faʻifaʻitakiʻanga P

ʻOku ke fakakaukau ke fokotuʻu ha ngaue fakatahaʻanga ʻa e PB? Ko ha faingamalie fakafiefia ʻeni ke mamata ai ki he matala hoʻo ngaue mei he fakakaukau ke ʻosi e koloa. Ka te ke ʻilo fefe pe ʻe ngaue hoʻo palani ʻi he taimi ʻe kakato mo mateuteu ai ke fakaʻaongaʻi?
Ko e feituʻu ʻeni ʻe lava ke hoko ai ʻetau faʻifaʻitakiʻanga ko ha founga lelei. Ko hoʻo maluʻi ia mei ha ngaahi ola taʻeʻamanekina ʻoku ʻikai fiemaʻua. ʻOku ʻoatu ʻe he hala ko ʻeni ha founga faingofua mo vave ke maʻu ai ha laʻita ʻo e founga ngaue kotoa mo ʻiloʻi e ngaahi tafaʻaki ʻo e palopalema. ʻI he ʻuhinga ko ʻení, ʻOku hoko maʻu pe ʻa e sipinga ʻo e PB ko e sitepu ʻoku mau fokotuʻu atu kiate koe kimuʻa pea ke toki ʻalu ʻo lele kakato.

Ko e ha ʻa e sipinga ʻo e ngaue tokoni ʻe lava ke tau fai

ʻE hanga ʻe he tekinolosia ʻo e MOKO ʻo ʻai ke haohaoa hoʻo sipinga ʻo e ngaahi fie maʻu ʻa p. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ʻa e Voliume PCBs pe multilayer PCBs, te mau lava ʻo ʻoatu ha ngaahi PCBs kehekehe ʻi he totongi maʻongoʻonga mo totongi maʻamaʻa.

Mei heʻetau ngaue lelei, kuo haʻu ʻetau kau fakatau ʻo ʻamanaki atu ki he ngaahi meʻa ni:

 • Tonu mo totonu – our prototypes excel in accuracy, ʻa ia ʻoku fetaulaki mo e ngaahi fakahinohino pau ʻa e kasitoma. ʻOku tupu ʻeni he ʻoku tau maʻu ha lelei mo ha fakaikiiki fakamatoato.
 • Vave turnarounds – ʻOku mahino kiate kitautolu ʻa e mahuʻinga ʻo e kau fakatau’ taimi. Ko ia ʻoku mau feinga ke fabricate hoʻomou prototypes ʻi ha vave lelei. Ko hono ola, ʻe lava ʻe heʻetau sipinga ʻaukai ʻo kosi hoʻo ngaahi taimi tatali mei he ngaahi uike ki ha ngaahi miniti siʻi pe.
 • Fabulously totongi maʻulalo – ʻOku tau maʻu ha ngaahi founga haohaoa ʻe tokoni ke tauhi hoʻo totongi maʻamaʻa mo totongi maʻamaʻa. Ko ia, te mau fakakakato hoʻo ngaue ʻi ha patiseti fakakaumeʻa.
 • Fehalaaki ʻa e fakatonutonú – ʻOku mahuʻinga ʻa ʻetau sipinga ʻo e pb. ki hono toʻo e ngaahi fehalaaki, ko ia, fakaʻehiʻehi mei he ngaahi tonounou lalahi ʻi ha funga siteisi. ʻE lava ʻe hono toʻo ʻo e ngaahi fehalaaki ko ʻeni ʻi he kamataʻanga ʻo fakahaofi koe ʻi he taimi mo e fakamole lahi
 • Ngaahi lea vave ʻi he ʻInitaneti – Te ke lava ʻo faʻo ʻi ha kole ki hoʻo pb. faʻifaʻitakiʻanga. Ko e meʻa pe te ke fie maʻu ko hono fakahu ha sipinga ʻo e PB pea maʻu e ola.
 • Sipinga ʻo ha sivi kimuʻa pea toki lele kakato – ʻOku mau fakangofua koe ke ke siviʻi ʻa e ngaahi papa proto pea fakapapauʻi pe ʻoku nau ngaue ʻo fakatatau mo e fie maʻu.

Faʻahinga ʻo e faʻifaʻitakiʻanga PB. fakatahaʻ

ʻOku mau ʻoatu kiate kimoutolu ha sipinga kehekehe ʻo e ngaahi tokoni ki he fakatahaʻanga. Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu ʻa e tuʻunga angamaheni b. faʻahinga pe ko e ngaahi meʻa faingataʻa ange, kuo mau ʻosi kofukofuʻi.

 • Papa FR4 tautaha
 • Fr4 papa fakatafaʻaki ua
 • Kui fakatekinolosia maʻolunga pea tanu ʻi he ngaahi papa
 • Multilayer papa
 • Kopa matolu
 • SMT
 • Tuʻo lahi
 • HDI
 • Tuʻumaʻu
 • Tuʻumaʻu-fakafefeka
 • Fakafefeka

ʻOku toe caters foki ʻetau sipinga ʻo e fakatahaʻanga ki hono fakaʻaongaʻi ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe hange ko:

 • Aerospace mo e satelaite – ʻOku kau heni ʻa e ngaahi founga ke fakaleleiʻi ʻaki e puha ʻuhil, rader hono fola, mafana ʻo e ʻea mo e ala meʻa pehe
 • Ngaahi meʻalele ki he meʻ – ʻOku tau langa ʻa e PB prototypes ke poupouʻi ha ngaahi meʻalele lahi, hange ko e taʻofi e loka ʻo e kau ʻAnitai, ngaahi fotunga maluʻi mo ha ngaahi meʻa lahi ange
 • Ngaahi meʻangaue fakaʻapi – ʻOku tau tokoni ke ʻai e ngaahi ʻapi ke fakafiefia mo fakafiefia ʻaki e ngaahi founga ʻoku ne poupouʻi e ngaahi meʻa hange ko e kau tameʻalea kofi, matapa openers ki he fanga manu mo e ngaahi misini vaʻinga mo e ala meʻa pehe
  Makehe mei he ngaahi, ngaahi tafaʻaki kehe ʻoku tau poupouʻi ʻoku kau ai ʻa e GPS ʻeni, Telecom faʻa ngaue, Ngaahi meʻangaue maluʻi, Ngaue fakafaitoʻo, mo e ngaahi kautaha wireless, ʻi he niʻihi kehé.

Ko hotau ngaahi tuʻunga ʻulungaanga mahuʻinga tanaki atu e ngaahi tokoni ki he faʻifaʻi

ʻOku mau tuʻu mateuteu ke ʻoatu ʻemau ngaue ʻi ha faʻahinga taimi pe. Pea, te ke lava ʻo fai ha ngaahi kole lahi ange meiate kitautolu ʻi hoʻo faʻifaʻitakiʻanga ʻo ʻikai ha toe fakamole. ʻOku kau heni hono tanaki atu ʻo ha ngaahi luo lahi ange ʻoku totonu ke ke fie maʻu kinautolu.

Neongo ko e faʻifaʻitakiʻanga ʻo e ngaue fakatahaʻanga ko ha kiʻi polokalama siʻisiʻi pe ia ʻo e faiva kakato, ʻOku ʻikai ke tau skimp ʻi hono tuʻunga lelei. Ko ia ʻoku mau fakapapauʻi atu ai kiate kimoutolu ʻa e ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga tatau ʻi hoʻomou p prototypes ʻoku mau fakaʻaongaʻi ki he ngaahi faiva kakato.

Ko e ivi ʻo e faʻifaʻitakiʻanga PB. fakatahaʻanga

ʻOku tau maʻu ha kau ngaue feʻunga ʻaupito ʻoku nau hoko ko ha kau mataotao ʻi he sipinga ʻo e fakatahaʻanga ʻa pb. ʻOku tau fakaʻaongaʻi foki ʻa e kosi ʻo e tekinolosia mo e meʻangaue fakalakalaka. Ko ia, ʻaki haʻamau fengaueʻaki mo kimautolu, ʻOku ke fili mei he lelei taha ʻo e kau mataotao taki ʻo Siaina ʻi he malaʻe.

Ko e ngaahi fakangatangata ʻo e MOKO fakatekinolosia PDB prototypes ʻoku:

 • Kuta: 1 ke 12
 • Ngaahi Nāunaú: Foila, Falanise-1, Falanise-2, ʻOlunga TG, FR4 halogen, Falanise-4, CEM-1, CEM-3
 • ʻOsi matolu: 0.2 MM ki he 4.0 MM
 • Tafaʻaki ʻe taha ʻo e palakipoe: 500 MM ʻe 500 MM
 • Siʻisiʻi taha drilled lahi ʻo e luo: 0.25 MM
 • Miniti ʻe. Laulahi ʻo e laine: 0.10 MM
 • Feituʻu ʻoku ʻataa 0.10 MM
 • Kopa matolu: 0.5 ke 3.0 oz
 • Luo ʻo e kataki: PTH: + pe – 0.076, NTPH + pe – 0.05
 • Solder fakapuliki ʻo e lanu: lanu pulu/kulokula/hinehina/white/green

Fili kitautolu ko hoʻo faʻifaʻitakiʻanga PB. kautaha fakatahaʻanga

He ʻikai lava ke ke fai ha meʻa hala ʻaki haʻo fili kitautolu ko hoʻo kautaha fakatekinolosia ʻoku ne tokangaʻi. Kuo fili maʻu pe ʻe he kau fakatau ʻa e TEKINOLOSIA MOKO, ʻo ne ikunaʻi ai kitautolu ʻi ha feituʻu laukau ʻi he tumutumu ʻo Siaina 5 ʻi he fakatahaʻanga ʻa PB. Ke maʻu ha fealeleaʻaki lahi ange fekauʻaki mo hoʻo ngaue, talanoa mai he ʻaho ni ʻaki haʻo fetuʻutaki mai kiate kitautolu

Scroll ki ʻolunga