MOKO laʻipepa ukamea ngaohi ʻaki

Taimi nounou ki hono liliu

Kapau ʻoku mahaʻihaʻi hoʻo fakahokohoko hoʻo ngaue, ʻoku ke ʻi he feituʻu totonu. ʻOku foaki ʻe he MOKO ʻa e laʻipepa ʻaukai ngaohi ʻaki Services, fakapapauʻi te mau lava maʻu pē ʻo maʻu hoʻo taimi-tēpilé.

Ngaahi konga ukamea ʻoku faʻufaʻu ʻaki e ʻulungāanga fakafonuá

ʻOku fakaʻata kitautolu ʻe he laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea ʻi he MOKO tekinolosia ke tau faʻu ha faʻahinga konga ukamea ʻoku kamata mei he fanga kiʻi meʻa faingofua ki he ngaahi meʻa faingataʻa.

Ngaahi Tokoni Kehekehe

Makehe mei he ngaahi kongokonga ukamea, ʻoku mau fai ha ngaahi tokoni hangē ko e hokoʻanga ʻo e fale kakató, efu coating, mo e fakatahaʻahí, koeʻuhi ke mau lava ʻo feau lelei hoʻomou ngaahi fie maʻu kehekehe.

Ko e Ha ʻa e Laʻipepa Ukamea ngaohi ʻaki?

Ko e Ha ʻa e Laʻipepa Ukamea ngaohi ʻaki

Ko e laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea ko ha founga subtractive ia ʻoku ne faʻu ha ngaahi laʻipepa ukamea ki he fotunga ʻoku fie maʻu ʻaki hono fakaʻaongaʻi ha ngaahi founga ngaohiʻanga koloa kehekehe. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻa e ukamea ʻi he laʻi pepa ke ngaohi ʻaki ha ngaahi meʻa ʻo e ngaahi meʻa kehekehe, mei ha lauʻi pepa ukamea manifi ʻaupito (toe ʻiloa foki ko e foils pe lauʻiʻakau) ke ʻai ha ukamea ʻoku matolu ange ia ʻi he 6mm (toe ʻiloa foki ko e ʻū lauʻi peletí). ʻOku ui ʻa e matolu ʻo e ukamea ʻoku ui ko e fakafuofuaʻi, ʻa ia ʻoku faʻa ʻi he vahaʻa ʻo e 30-8 gauge.

ʻOku ʻoatu ia ʻi he tonu mo e tolonga lahi, so sheet metal is usually used for applications like enclosures and brackets. There are many materials workable for sheet metal processing, hangē ko e ʻalaminiumé, ukamea, kopa, mo e ala meʻa pehee.

Ko ʻEtau Laʻipepa Ukamea ngaohi ʻaki Gallery

Kosi ukamea

Kosi ukamea

Sitapa ukamea

Sitapa ukamea

Laʻipepa ukamea Tipping

Laʻipepa Ukamea Tipi

Ko ʻEtau Laʻipepa Ukamea Ngaohi ʻAki e Ngāué

Ko ʻEtau Laʻipepa Ukamea Ngaohi ʻAki e Ngāué

ʻOku ʻomi ʻe he MOKO ha laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea ʻe taha ʻoku ne ʻufiʻufi ʻa e kosi leisa, hokoʻanga, efu coating, fakaʻosiʻosí mo e fakatahaʻahí. ʻOku tokoniʻi ʻe heʻetau ngaahi ngaue ʻa e kau fakatau ke fakahaofi ʻa e fakamole mo e taimi, pea ʻoku mau ngāue vāofi mo e kau kasitomaá ke ʻoange ʻa e founga lelei taha maʻanautolú. ʻOku ʻi ai ha kau mataotao mo ha kau ngaue kuo ʻosi akoʻi lelei te nau lava ʻo liliu hoʻo ngaahi fakakaukau ki ha ngaahi naunau kuo ʻosi. ʻOku faʻu ʻe heʻetau kau ʻenisinia ha kau ta sipinga 3H ʻo fakafou ʻi he CAD ke fakapapauʻi ʻoku feasibility ʻa e palani, pea ʻoku ʻiloʻi ʻe he kau ngāué ʻa e founga totonu mo lelei hono fakaʻaongaʻi ʻo e mīsiní. ʻOku mau vakaiʻi fakalelei ʻa e sitepu kotoa pe ke fakapapauʻi ʻe lava ʻe he ngaahi koloa fakaʻosi ʻo ʻai ke fiefia ʻetau kau kasitomaa. Kae mahuʻinga ange, ʻoku tohi fakamoʻoniʻi kitautolu ʻaki ʻa e ISO9001:2015, ʻa ia ko hono ʻuhinga ʻe lava ke aʻu ʻetau ukamea ki he standar fakavahaʻapuleʻanga.

ʻE lava ʻe he MOKO fakatekinolosia ʻo ʻomi ha ngaahi konga ukamea mei he prototypes ki he ngaahi meʻa ʻoku ngaohi ʻaki e tohi maʻolunga mo e meʻa kotoa pe ʻi he vahaʻa ʻo e. ʻOku fakaʻata kitautolu ʻe heʻetau polokalama ʻi he fale ke tau fai ha totongi feʻauʻauhi lahi ange ʻoku ne tokoniʻi ʻetau kau fakatau ke fakaleleiʻi ʻenau maketi competitiveness foki.

Ngaahi Lelei ʻo e Laʻipepa Ukamea

Tolonga: Sheet metal has features of high strength and durability that can withstand pressure, fakaʻofoʻofa, ʻea velá, tui mo haeʻi.

Malleability: ʻE lava ke punou ʻa e ukamea ʻi ha ngaahi fotunga kehekehe lolotonga ia ʻoku ne pukepuke hono ivi mo e faʻunga angatonu. Fakamalo ki hono malleability, ʻe faingofua pē haʻatau liliu ia ki ha fōtunga foʻou ʻaki ha kiʻi founga faingofua, pea ʻoku ʻikai fie maʻu ke fakaava ha ʻumea foʻou ʻoku fuʻu mamafa. Ko ia ʻoku feʻunga lelei ʻa e ngaohi ʻaki ukamea mo e anga fakafonua, faingataʻa, and highly specialized applications.

Tauhi Maʻu: Ko e ukamea laʻi pepa ko e taha ia ʻo e ngaahi naunau tuʻuloa taha. As we all know that metal is a natural resource and can be recycled to fabricate other parts. Ko ia, laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea ʻoku fuʻu anga fakakaumeʻa environmentally.

Ola Lelei ʻo e Fakamolé: Fakafehoanaki mo e ngaahi konga kuo kapusi pe oʻi, sheet metal has been applied by more and more companies for its lower costs and material waste. The lifespan is an important consideration when choosing materials. ʻE lava ke fakaʻaongaʻi ʻa e ukamea lauʻipepa ʻi ha taimi loloa, ʻikai fie maʻu ke toutou fai hano fetongi koeʻuhí ko hono mālohí mo hono tuʻunga tolongá, so it is a more cost-effective option.

Versatility: There are many sheet metal finishing options available such as bead blasting, fakaʻuhingaʻi, efu coating, electroplating, etc. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ngaahi nāunau ʻe lava ke fakaʻaongaʻi ki aí ʻoku mahuʻinga, te tau lava ʻo fili ha nāunau mei ha ukamea ʻoku ʻikai fakalanu, kāponi sitila, foilá, kopa, palasa mo e ngaahi ala meʻa pehee.

Mateuteu ke Maʻu ha Kupuʻi Lea Taʻetotongi?

Fie ʻilo ki he founga ʻe lava ke vaheʻi ai koe ʻe heʻetau laʻipepa ngaohi ʻaki ukamea mei ho ngaahi feʻauʻauhi? Sai, take a minute to contact us, ʻe fakaha atu ʻe heʻemau timi fakapalofesinale mo anga fakakaumeʻa ʻa e tali.

Scroll ki ʻolunga
Scroll ki ʻolunga