Fakatahaʻanga SMT

ʻI he MOKO fakatekinolosia, ʻoku tau maʻu ha ngaahi tekinolosia kehekehe ʻoku ne fakatupu ha founga ke feau ʻaki e ngaahi fie maʻu ʻa e SMT fakatahaʻanga ʻa ʻetau kau kasitomaa.

Ko e ha ʻoku tau ngaue ai mo kitautolu ki he fakatahaʻanga SMT?

Mapuleʻi Lelei ʻo e Stringent

ʻOku muimui pau ʻetau founga fakatahaʻanga SMT ki he ngaahi tuʻunga moʻui maʻolunga mo talangofua ki ISO9001, IPC, mo e UL. ʻOku mau fakaʻaongaʻi ha ngaahi founga sivi mo sivi lahi ke fakapapauʻi ʻaki e tuʻunga maʻolunga ʻo e PCBA takitaha, kau ai ʻa e AOI, siviʻi ʻo e x-lei, siviʻi ʻoku lele leleí, etc.

Taimi Liliu ʻO E ʻAUKAÍ

Ting ʻetau meʻangaue ʻi he Siteiti-ʻo e-ʻati, ʻoku mau ʻave PCBAs ʻi loto ʻi hoʻo fakangatangata. Our SMT assembly lines offer high productivity and very high flexibility that allows us to effectively engage in all of our customer requests.

Totongi feʻauʻauhi

ʻOku hanga ʻe he ngaohiʻanga koloa ʻi he fale ʻo ʻai ke tau lava ʻo mapuleʻi ʻa e tuʻunga lelei mo e fakamole foki. Makehe mei ai, ʻoku tau maʻu ha ngaahi kautaha hu koloa falalaʻanga ʻoku nau foaki ha ngaahi naunau ʻoku feʻunga ʻi he totongi maʻulalo ange. Ko ia, te tau lava ʻo ʻoange ki he kau fakatau ha totongi feʻauʻauhi lahi ange lolotonga ʻetau tauhi ʻa e tuʻunga lelei.

Lelei ʻAupito e Tokoni ʻa e Kasitomaa

ʻOku ʻikai ngata pe ʻi heʻemau ʻoatu PCB ngaahi tokoni fakatahaʻanga, kae mahuʻinga angé, ko ho hoa falalaʻanga kimautolu te ne lava ʻo fakahoko ha ngaahi ngāue ki he pasikala moʻuí kakato. ʻOku ʻomi ʻe heʻemau timi tokoni fakapalofesinale 24/7 ngāue tokoni ʻi he ʻInitanetí ke fakapapauʻi ʻoku fakaleleiʻi fakafiemālie hoʻo ngaahi fehuʻí kotoa.

Ko ʻetau PCB SMT fakatahaʻanga

Laine fakatahaʻanga kuo fakanaunauʻi lelei SMT

5 SMT lines-10 million toli he ʻaho (0402, 0201 pea mo 8 miliona he ʻaho) Reflow Soldering e peau fakahangatonu Soldering System plug-in ngaahi misini BGA toe ngaue

Ngaahi Kofukofu Kehekehe ʻOku Ala Maʻú

• BGA • QFN
• SOIC   • PLCC
• QFP • uBGA
• ʻASI

Ngaahi Tokoni Ki Hono Siviʻi Kehekehé

Sivi fakakomipiuta
Siviʻi ʻo e X-Lei
Siviʻi ʻo e Ngaahi Meʻa ʻOku Lolotonga Fai ʻi
Siviʻi ʻo e Lele Leleí

SMT founga fakatahaʻanga ʻi he MOKO

ʻOku mau foaki ʻa e ngaahi tokoni fakatahaʻanga kotoa pe SMT

PB. manufacturing

Kuo laka hake ʻi he taʻu ʻe hongofulu ʻa e ngaahi meʻa ne u aʻusiá, ko ʻetau kau ʻenisinia ko ha kau mataotao ʻi he ngaohiʻanga koloa ʻoku nau ngaue fakataha mo e kau ngaue fakatekinikale ke fakapapauʻi ʻa e tuʻunga lelei taha ʻo ʻemau ngaahi papa folau. Ko e ha mo ha toe meʻa, ʻoku tau fakalele ʻa e ngaahi sieke UEFM ke fakapapauʻi ʻe lava ke aʻusia ʻe heʻetau ngaahi papa kotoa kuo paki ʻa e tuʻunga lelei mo tolonga ʻo e ngaahi fie maʻu.

Vahevahe ʻo e Ngaahi Kongokonga ʻo e Ngāu

ʻOku tau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi misini SMT fakakomipiuta ke fakapapauʻi te tau lava maʻu pe ʻo fokotuʻu ha ngaahi konga ʻi he ngaahi tuʻunga totonu ʻaki ha kiʻi taimi nounou ki hono liliu. ʻE lava ke feau lelei ʻe heʻetau fakatahaʻangá ʻa e ngaahi meʻa kotoa ʻokú ke fie maʻú.

SMT PCB Stencil

ʻOku tau taukei ʻi he PCB stencils pea ʻoku tau taukei ke tokoniʻi ʻa e kau fakatau ke nau fili ʻa e stencil totonu ʻoku feʻunga mo hoʻo PCBs lahi taha. ʻAki hono fakaʻaongaʻi ʻo e stencil lelei taha, there is less chance of errors in the process and performance can be improved as well.

SMT fakatahaʻanga Prototyping

ʻOku customizes ʻe heʻemau timi ʻenisinia fakapalofesinale ʻa e palani ʻo e sipinga ʻo e PCB ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ki he ngaue, ʻa ia ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻaupito ʻa e malava ke hoko ha ngaahi fehalaaki ʻi he konga kimui ʻo e siteisi. Fakapapauʻi PCBA tuʻunga lelei mo vave hono liliu e taimi mo ʻetau fakatahaʻanga SMT prototyping.

SMT PB. fakatahaʻanga

ʻI heʻetau ngaahi laine fakatahaʻanga SMT, te tau lava ʻo faʻu miniaturized ha ngaahi fakatahaʻanga mo ha ngaahi fakatahaʻanga faingataʻa ʻoku fie maʻu ki ai ha ratios mo ha density maʻolunga. ʻOku tau tokanga taha ki hono fakatahatahaʻi ʻo ha ngaahi SMT PCBs kehekehe pea te tau lava ʻo matuʻuaki ha ngaahi konga kehekehe ʻaki ʻetau ngaahi laine fakatahaʻanga SMT hange ko e ngaahi konga ʻo e pinati fakafiefiemalie, ngaahi kofukofu mālohí, mo e ala meʻa pehee.

SMT ngaahi meʻa ʻi he MOKO

Fakatahaʻanga ʻa e GSM Board SMT

Ko e tafaʻaki ki ʻolunga ʻo e poate GSM
Fakatahaʻanga ʻo e Moʻungá

Fakatahaʻanga HDI SMT PCB

HDI SMT PCBA

Poate Fakalakalaka SMT IoT

Poate Fakalakalaka SMT IoT

Poate fakatahaʻanga ʻa sensor resistance SMT

TH Sensor SMT
Poate ʻa e PCB

Ko Hono Toe Vakaiʻi ʻEtau Kasitomaá

Fakamatala lahi ange fekauʻaki mo hoʻo ngaahi ngaue fakatahaʻanga SMT PCB

Scroll ki ʻolunga