Fatongia fakasosiale ʻi he moko tekinolosia

Fakakulupu, ʻoku ʻikai fakangatangata hotau ngaahi fatongiá ki hono faʻu ʻo ha tupu pea mo ha moʻua fakalao, mahuʻinga ange, ʻoku fie maʻu ke tau fatongia ʻaki ʻetau consumers, kau ngāué, tukui koló mo e ʻātakaí foki.
Talu mei hono fokotuʻu ʻi he 2006, Kuo tukupa ʻa e moko fakatekinolosia ke hoko ko ha kautaha ʻoku fatongia ʻaki fakasosiale pea ʻoange ki he kau fakatau ha ngaahi naunau lelei. ʻOku mahino kiate kitautolu hono mahuʻinga ʻo e fatongia fakasōsialé, pea ʻoku mau fai ha ngaahi ngāue ke fakapapauʻi ʻoku ngāue ʻemau kulupú ʻaki ʻemau muimui ki he ngaahi fatongia fakasōsiale fakafekauʻakí(CSR). ʻOku tau tokanga taha ki hono ʻomi ha ngaahi lelei lahi ange ki heʻetau kau ngaue, ʻa ia ʻoku ne ʻai ke fiefia mo lelei ange ʻetau kau ngaue. ʻI he tafaʻaki ʻe tokotaha, ʻoku tau tui tatau mo e fakalakalaka tuʻuloa, ko ia ʻoku tau tukupa ai ki he faiva lanumata ke maluʻi lelei ange hotau ʻatakai.

Talangofua&Ngaahi ʻUlungāanga Faitotonú

ʻOku matuʻaki moʻulaloa ʻetau ngaohiʻanga koloa mo ha faʻahinga ʻulungaanga fakapisinisi pe ki he ngaahi tuʻunga maʻolunga ʻo e ʻulungaanga faitotonu mo e angatonu. ʻUluakí, ʻoku ʻikai ke tau taʻofi ha faʻahinga founga ngāue pōpula kae talangofua ki he ngaahi lao fakalotofonua mo fakavahaʻapuleʻangá. ʻOku ʻikai ngāue ha fānau, ʻikai ha ngāue ʻe fakamālohiʻ, tokanga taha ki he uelofea ʻa e tokotaha ngāué, pea fakapapauʻi ʻoku fakaʻeiʻeiki mo fakaʻapaʻapaʻi ʻetau kau ngāué. Makehe mei ai, ʻoku tau fakafepakiʻi ʻa e faʻahinga ʻo e tangata ngaohi kovia pea ui ki he ngaahi kautaha hu koloa mai ʻoku tau ngaue mo ia ke talangofua ki he ngaahi ʻulungaanga faitotonu mo e lao ʻo e ngaahi fakahinohino ki he lao ke fakapapauʻi ʻoku fakahoko ʻa e ngaahi tokoni kotoa pe ʻoku tau fai ʻi he ngaahi founga ngaue totonu, pea te tau ngāue fakataha mo e ngaahi puleʻanga fakalotofonuá mo e ngaahi kaungā ngāué ke langa ha sosaieti lelei ange.

Moʻui Lelei&Maluʻi ʻo e Kau Ngāué

Ako vela mo e malaʻe fakatuʻupakee

Ako vela mo e malaʻe fakatuʻupakee

Ko e Ngāue ki hono Akoʻi ʻo e Malu

Ko e Ngāue ki hono Akoʻi ʻo e Malu

ʻI hoʻo hoko ko ha kulupú mo ha ongoʻi e fatongia fakasōsialé, ʻOku totongi ʻe he MOKO ha tokanga lahi ki hono faʻu ha ʻatakai malu mo moʻui lelei maʻa ʻetau kau ngaue, pea ʻoku tau fie maʻu ha ngaahi founga lahi ke fakapapauʻi ʻenau moʻui leleí mo ʻenau malú ʻo hangē ko ia ʻoku hiki atu ʻi laló:

1.ʻOku tau maʻu ha ako fakapalofesinale ki he moʻui lelei mo e malu maʻa e kau ngaue kotoa kimuʻa pea nau toki kamata ngaue, kau ai ʻa e ngaahi founga totonu ki hono fakalele ʻo e mīsiní, hola mei he afí mo e ʻilo kehe ʻoku hohaʻa ki aí.

2.ʻOku tau ʻoatu ha meʻangāue maluʻi, hange ko e earplugs ʻoku ne taʻofi ʻenau fanongo mei hano maumauʻi kinautolu ʻe he longoaʻa ʻa e ngaahi misini, mo e fakapuli ʻokú ne maluʻi ʻetau kau ngāué mei he nanamu ʻo e ʻauhá.

3.ʻOku ʻi ai haʻamau taimi-tepile ngaue lelei mo e fokotuʻutuʻu ʻo e sifi, ʻo hange ko ia ʻoku tau ʻiloʻi kotoa ʻoku siʻisiʻi e ivi ʻo e kakai pea ʻoku fie maʻu ke nau maʻu ha malolo feʻunga ke fakapapauʻi te nau lava ʻo ngaue ʻi ha tuʻunga lelei pea fakaʻehiʻehi mei ha faʻahinga fakatuʻutamaki pe. ʻOku ʻi ai ha ngaahi meʻa lahi ange ʻi he 300 kau ngāue ʻi he MOKO, ko ia, ʻe lava ke tau ʻoatu ha koloa ʻi ha kiʻi taimi nounou ʻo hono liliu mo fakapapauʻi ʻa e malu mo e moʻui lelei ʻa ʻetau kau ngaue.

4.ʻOku tau foaki ha meʻatokoni fakatupu ivi maʻa ʻetau kau ngaue pea ʻoku tau fokotuʻutuʻu ha ngaahi ʻekitiviti hange ko e lue lalo pe kaka moʻunga ke fakapapauʻi ʻoku moʻui lelei fakaesino mo fakaʻatamai ʻetau kau ngaue.

Maluʻi ʻo e ʻAtakai

ʻOku tokanga lahi ʻa e MOKO tekinolosia ki he maluʻi ʻo e ʻatakai lolotonga ʻene fakalele ʻene pisinisi, ʻa ia ʻoku tokoni ke fakasiʻisiʻi e ola kovi ʻo e ʻātakaí mo fakatolonga e ngaahi maʻuʻanga tokoni fakanatulá. ʻOku tau fakapapauʻi ʻoku fenapasi ʻetau ngaahi ʻekitiviti kotoa pe mo e lao ʻo e ʻatakai pea ʻoku tau feinga ke fakahoko ʻa e faiva lanumata:

1.ʻOku mau fakaleleiʻi maʻu pe ʻemau founga ngaue mo e ngaahi misini ke fakasiʻisiʻi ʻa e maumau. Pea ʻoku tau fakakalakalasi maumau ʻo fakatatau pe ʻoku recyclable. Ki recyclable maumau, te tau ngaue ki ai pea toe fakaʻaongaʻi ia ke poupouʻi hono toe fakaʻaongaʻi.

2.ʻOku tau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi naunau lelei mo recyclable ʻoku ʻikai kovi ki he ʻatakai mo e moʻui lelei ʻa e kakai, pea ʻoku tau puleʻi hono fakaʻaongaʻi ʻo e pelesitiki ʻi he lelei taha te tau lava.

3.ʻOku tau mapuleʻi pau ʻa e kohu fakatuʻutamaki kau ai ʻa e kasa, ʻuli mo e vahe ʻo e mama. he ʻikai ke tau fakahoko ia kae ʻoua kuo tokangaʻi lelei ia pea aʻu ki he tuʻunga hono fakahoko ʻo e vahe. Ko ia, te tau lava ʻo fakasiʻisiʻi lahi ʻa e ʻuli ʻo e ʻātakaí.

4.ʻOku fakataumuʻa ʻa e MOKO ke ʻoange ki heʻetau kau kasitomaa ha ngaahi naunau lelei, ko ia ʻoku tau e ʻetau koloa mo e lahi ange ʻenau ngaahi siakale ʻo e moʻui ke fakapapauʻi ʻe lava ke fakaʻaongaʻi kinautolu ʻi ha taimi loloa, ʻa ia ʻoku tokoni ke fakasiʻisiʻi ʻa e maumau ʻoku fakatupu ʻe he toutou fetongi.

5.Faʻu ha ngaahi naunau recyclable lahi ange. ʻI he ngaahi taʻu kimui ni, kuo faʻufaʻu ʻe heʻetau kau ʻenisinia ha ngaahi naunau hokohoko ʻoku tokoni ke fakahaofi e ivi mo fakasiʻisiʻi e fakaʻauha ʻo e ivi. Kuo tau maʻu ha ngaahi maama ʻe lava ke tamateʻi ʻi he taimi ʻoku ʻikai ke ʻi he loki ai ha taha ke fakaʻehiʻehi mei he maumau, pea ʻoku mau ʻoatu ʻa e PCB ki he ngaahi fetuʻu ʻoku puleʻi pe ngaahi meʻangaue ʻoku puleʻi ʻe he matangi.

6.ʻOku tau ngaue mo e ngaahi kautaha hu koloa ʻoku nau fakapipiki foki ʻa e mahuʻinga lahi ki he maluʻi ʻo e ʻatakai ke fakapapauʻi ʻoku kaunga ʻa e ngaahi naunau ʻoku ʻomi ʻe kinautolu ki he maluʻi ʻo e ʻatakai.

Faitoʻo ʻo e Vahe

Faitoʻo ʻo e Vahe

Smart controller PCB sipinga

Smart controller PCB sipinga

Taki ʻe he Poto ʻa e Mama

Taki ʻe he Poto ʻa e Mama

Scroll ki ʻolunga