MEʻA ʻOKU MALAVA

Stereolithography ngaue tokoni

Ko e hā ʻOku Fili ai ʻa e MOKO?

Fakamatala Nounou

ʻOmi pe hoʻo faile ʻa e CAD kiate kimautolu, te tau fai ha ngaahi tali vave fekauʻaki mo e totongi mo e manufacturability ʻi loto 24 ngaahi houa.

Mei he sipinga ki he lele ʻa e faiva

Fakamalo ki heʻemau meʻangaue mo e kau ngaue poto he ngaue, ʻoku tau lava ʻo ngaohi ha ngaahi konga 3H mei he prototypes ki ha ngaahi faiva lalahi ʻoku lele vave.

Fakapapauʻi ʻo e tuʻ

Tohi Fakamoʻoni mo e ISO9001, MOKO fabricates 3H ngaahi konga ʻe lava ke aʻu maʻu pe ki he tuʻunga moʻui fakavahaʻapuleʻanga pea fakapapauʻi ki heʻetau kau fakatau

Stereolithography ʻi he tekinolosia MOKO

Stereolithography ʻi he tekinolosia MOKO

Stereolithography ʻa e ngaahi tokoni naʻe ʻomi ʻe MOKO tekinolosia ʻi ha ngaahi feituʻu kehekehe, mei he cad data design ki he faiva mo e post-process, etc. ʻOku tau fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi misini paaki 3H fakaʻaati ke fabricate stereolithography ngaahi konga ʻoku tonu mo nounou hono liliu ʻi he vave taha 1 ʻaho ngāué, pea ko ʻetau kau ʻenisinia taukei ko e kau mataotao ʻi he tekinolosia stereolithography te nau ʻomi ʻa e ngaahi founga lelei taha mo e ngaahi fokotuʻu fakapalofesinale ki hoʻomou ngaahi ngaue paaki 3H, fakapapauʻi ʻe lava ke fakahoko lelei kinautolu.
ʻOku tau taumuʻa ke ʻoange ki heʻetau kau fakatau ʻa e ngaahi tokoni stereolithography lelei taha ki he ngaahi konga huhuʻa, ʻetau ISO9001 ngaahi faʻunga kuo fakamoʻoniʻi mo normative paaki workflow fakapapauʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e koloa, pea ʻoku ʻi ai haʻamau timi tuʻuaki ngāue lelei mo anga fakakaumeʻa ʻoku nau tali vave mo lea vave ki he kau kasitomaa ʻi loto ʻi he 24 ngaahi houa.

Ko ʻetau ngaahi meʻa Stereolithography ola lelei

MOKO ola lelei Stereolithography ngaahi meʻa naʻe hoko taha
MOKO ola lelei Stereolithography ngaahi meʻa ʻe ua
MOKO ola lelei Stereolithography ngaahi meʻa ʻe tolu

Ko e ha ʻa Stereolithography?

Stereolithography, toe ʻiloa foki ko e paaki SLA 3H, ko ha faʻahinga founga additive ia ʻo e ngaohiʻanga koloa, ʻa ia ʻoku fakaʻaongaʻi lahi ke fabricate 3H kau ta sipinga ʻo e fakakaukau, prototypes, mo e ngaahi konga ʻoku fihi ʻi he vave taha ʻi he ʻaho ʻe taha. ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he Stereolithography ʻa e meʻafana leisa mo e photopolymerization ke faitoʻo ʻaki e huhuʻa huhuʻa ki ha ngaahi konga 3H fefeka, ʻa ia ʻoku ʻoatu ʻi he tukupa maʻolunga mo totonu (angamahení, ʻoku siʻi hifo ʻi he 0.05 MM), fakasanisani ʻa e feituʻu tokalelei, mo e mahuʻinga ʻo e nāunaú. ʻI he ngaahi koloa ko ʻeni, Ko e stereolithography ko e founga paaki lelei taha ia 3H ki hono ngaohi ʻo e ngaahi sipinga ʻoku tonu ʻaupito hange ko e huhu ʻo e ʻumea, laku, mo hono laku ʻo e vekiumé, kau tā sīpinga ʻo e fakama, mo e ngaahi konga ʻoku lele leleí. ʻOku manakoa ʻa e tekinolosia Stereolithography ʻi ha ngaahi ngaueʻanga lahi, ʻoku kau ʻi he ngaahi founga angamaheni ʻa e ngaahi fakatahaʻanga faingataʻa, ngaahi nāunau fakafaitoʻó, ngaahi meʻangāué pea mate, mo e ala meʻa pehee.

ʻOku Fēfē ʻEne Ngāué?

ʻUluakí, ʻave ʻa e fakamatala ʻo e CAD ki he misini paki, pea ʻe fakaʻaongaʻi ʻa e ultraviolet leisa te ne lava ʻo fakafefeka ʻa e huhuʻa huhuʻa ke tohoakiʻi ʻaki ʻa e ngaahi fuo ki he fukahi tataʻoʻanga photopolymer ʻo fakatatau ki he palani kimuʻa ʻi he faile ʻa e CAD.

ʻI he angamahení, ʻe tohoakiʻi ʻa e lahi ʻo e ngaahi fale tokoni ʻi he kamataʻanga, pea toki hoko ʻa e konga ko iá. Pea ʻi he taimi ʻe kakato ai ha konga ʻe taha, pea ʻe liliu leva ʻa e fakavaʻe ki lalo pe ki ʻolunga, ʻa ia ʻoku fakafalala pe ki he faʻahinga misini ʻoku fakaʻaongaʻi. ʻOku ʻi ai ha faʻahinga misini stereolithography ʻe ua, ko e taha ʻo e ngaahi paaki ʻa e sipinga ʻoku lahi hake, kae paaki ʻe he taha ʻa e sīpingá ʻo mafakafoʻohifo. Makehe mei ai, ʻe lava ke fakahoko ʻe he maʻuʻanga maama ultraviolet ʻa e fatongia ʻo e leisa pe faiva.

Toe fai pē ʻa e ngaahi founga ʻoku lau ki ai ʻi ʻolunga ʻi he ʻotu ʻe taha kae ʻoua kuo ʻosi ʻa e konga 3H fakaʻosí. Pea, ʻe toʻo ʻa e konga kuo ʻosi mei he misini paaki, pea ʻe toʻo ʻa e ngaahi ʻu huhuʻa ʻoku fuʻu hulu. Ko e sitepu fakaʻosí ke toʻo ʻa e faʻunga tokoní, pea ke fakamalohia lelei ange ʻa e ngaahi konga ʻaki hono fakaʻaongaʻi ʻa e siakale ʻo e ILI v. Kapau ʻoku fie maʻu ʻe he ngaue ha fakapatonu fakaʻosi, pea ʻe fakahoko leva ʻe he konga ha ngaahi founga kehe hange ko e coating mo e vali fana.

Ko e ngaahi lelei ʻo Stereolithography mei he MOKO

Tonu Maʻolunga

ʻE lava ʻe he tokoni Stereolithography ʻoku ʻomi ʻe he MOKO ʻo faʻu ha ngaahi konga totonu mo fakaʻofoʻofa 3H maʻa e kau fakatau. Ko hono lahi ʻoku mei ha ngaahi millimeters ʻe niʻihi ki he mita ʻe taha, pea ʻoku fakapapauʻi mai ʻe tatau ai pe pe ko e ha hono lahi, ʻe lava ke fakapapauʻi ʻa e tuʻunga maʻolunga mo e fakaleleiʻi maʻolunga ʻo e koloa. Pea ʻoku ʻikai ha palopalema ia ʻi he ngaahi kongokonga ʻoku holomui pe tefitoʻi tuʻuʻanga.

Tuʻunga Lelei Ange

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe he MOKO tekinolosia ʻa e ngaahi misini paaki SLA mo fakaleleiʻi maʻu pe ʻa e tekinolosia stereolithography, fakapapauʻi ʻoku fabricated ʻetau ngaahi konga stereolithography ʻaki ʻa e ngaahi fakasanisani lelei mo mall fakaʻuhingaʻi. ʻOku tauʻataina ʻetau kau fakatau mei he palopalema lelei ʻi heʻetau maʻu ha founga puleʻi lelei. ʻOku tau lava ʻo ʻave ʻa e ngaahi konga 3H ʻo vave tatau pe mo e ʻaho ngaue ʻe taha.

Ngaahi Nāunau Kehekehe ke Fili Mei Aí

ʻOku ʻomi ʻe he Stereolithography ngaue tokoni ʻi he MOKO ha ngaahi naunau kehekehe ki hoʻo fili, ʻe fakapapauʻi ʻe hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngāué ʻa e nāunau ʻoku totonu ke fakaʻaongaʻí, pea ʻoku mau tokoniʻi lelei ʻemau kau kasitomaá mei ha ngaahi ngāueʻanga kehekehe. Kapau ʻoku ʻikai ke ke fakapapauʻi pe ko e faʻahinga nāunau fēfē ʻoku lelei taha ki hoʻo ngāué, te ke lava ʻo talanoa ki heʻetau kau ʻenisinia ʻoku nau maʻu ha taukei fakaʻofoʻofa ʻi he tafaʻaki ko ʻení.

Fakahinohino ki he faʻufaʻu maʻa e Stereolithography

1. Neongo ʻoku lahi e ngaahi lelei ʻo e tekinolosia stereolithography, ʻikai feʻunga kotoa ʻa e 3H ngaahi ngāue ki hono pākí. Ko ia ʻoku totonu ke ke taukei lelei ki he ngaahi tekinolosia kehe pe kau palofesinale kimuʻa pea ke toki fai e tuʻutuʻuni.
2. ʻOku totonu ke fakataumuʻa ʻa e matolu ʻo e holisi ke ʻoua naʻa manifi ange ʻi he 1mm, pe ʻe maumauʻi ʻa e ngaahi konga 3H.
3. ʻOku ʻikai feʻunga ʻa e Stereolithography mo e ngaahi konga ʻoku ʻi ai ha fanga kiʻi ava iiki, ʻoku totonu ke fokotuʻutuʻu ʻa e size ʻo e ava ʻaki ʻa e lahi ʻo e 0.8 MM.
4. Ki he konga lōloa mo manifi, ʻoku totonu ke fakaʻaongaʻi ha ngaahi poupou lahi ke holoki ʻaki e malava ke fakakeheʻi.
5. ʻOku poupouʻi ʻe he Stereolithography ʻa hono faʻu ʻo e fotunga pe sipinga ʻi he ngaahi konga 3H, but we should pay attention that the embossed patterns need to be designed with the size of at least 0.3 MM maʻolunga mo e 0.4 MM falahi.

Kamata Hoʻo 3H Ngaue ki hono Paaki ʻaki ha Mataotao

Tatau ai pe pe ʻoku ke fie maʻu turnkey ngaahi founga fakaleleiʻi pe liliu 3H ngaahi ngaue, ʻoku mau ʻi heni ke tokoni atu. Ongoʻi tauʻatāina ke ui kitautolu ʻi he 86-75523573370 ke aleaʻi hoʻo ngāué he ʻahó ni!

Scroll ki ʻolunga