Telecom PB. fakatahaʻanga

Fakaʻaongaʻi ʻetau taukei mo e ngaahi founga feliliuaki ke ʻomi ha aʻusia Telecom vave mo lelei ange ki he mamani fakataha!

Ko e ha ʻoku ne ʻai ke kehe ʻetau Telecom PCB fakatahaʻanga

Aʻusia Fakaʻofoʻofa

Ki he kuohilí 16 ngaahi taʻu, Kuo tukutaha e tokanga ʻa MOKO ʻi he maketi telecom, ʻoange ha ngaahi founga lelei PCBAs mo feliliuaki PCB ki he kau fakatau fakamamani lahi. Ko e aʻusia ko ʻeni ʻoku ne ʻomi kiate kitautolu ʻa e loto falala ke ʻomi ʻa e telecom lelei taha PCB pea mo feau maʻu pe hoʻo ngaahi fie maʻu.

Ngaahi founga Lifecycle kakato

Mei he faʻufaʻu ʻo e PCB, mo e ngaahi naunau procurement ki hono ngaohi mo tokangaʻi ʻo e seini pea mo e ngaue tokoni ʻi he maketi, ʻoku mau laukau ʻaki ha ngaahi founga lifecycle kakato. ʻOku ʻikai fie maʻu ia ke fetongi mei he ngaahi kautaha hu koloa kehekehe ʻi ha ngaahi founga kehekehe, te tau lava ʻo matuʻuaki kotoa kinautolu ke ke lava ʻo tokanga taha ki hoʻo tefitoʻi pisinisi.

Taimi nounou ki he maketi

ʻOku tau streamline ʻa e founga ngaohiʻanga koloa pea fakaʻaongaʻi ʻa e ngaahi meʻangaue fakaʻaati ʻo e Siteiti ke fakaleleiʻi ʻaki ʻa e lavameʻa mo e tuʻunga lelei ʻo ʻetau telecom PCBAs. Mei he prototypes, mo e fanga kiʻi kulupu iiki ki he fakatahaʻanga leʻolahi, mo e meʻa kotoa pē ʻi he vahaʻa ʻo e, ʻoku tau lava ʻo ʻoatu PCBAs ʻaki ha ngaahi taimi liliu vave.

Lelei ʻAupito e Tokoni ʻa e Kasitomaa

ʻE lava ʻe hoʻo ngaue mo kimautolu ʻo fakapapauʻi atu ʻi heʻetau maʻu ha timi tokoni mateaki laka ʻenisinia, ngaohiʻanga koloa mo e fakatau atu, ko hai te ne tokonaki 24/7 tokoni ki he kasitomaá ke fakapapauʻi ʻoku fakaleleiʻi fakafiemālie hoʻo ngaahi fehuʻí kotoa.

Telecom PCB fakatahaʻanga ʻi he MOKO

ʻaikoni fokotuʻutuʻu ʻo e PCB

Ting ʻetau taukei mo e ngaahi meʻa fakaʻenisinia maʻongoʻonga, te tau lava ʻo tokoni ki heʻetau kau kasitomaá ke nau fokotuʻutuʻu ha ngaahi PCBs kehekehe. ʻE ngaue vaofi ʻemau kau ʻenisinia mo kimoutolu ke mahino lelei kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fie maʻu ki hoʻomou ngaue pea ʻoatu ʻa e founga lelei taha ke fakaleleiʻi ʻaki.

Ngaahi Kongokonga ʻo e Kau Sió

Te tau lava ʻo fakatau mai ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau mei hoʻomou ngaahi kautaha hu koloa mai pe ko ʻemau ngaahi kautaha hu koloa mai. ʻOku ʻi ai haʻatau netiueka lelei ʻoku fakatau mai ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke maʻu ha ngaahi konga mo ha ngaahi naunau ʻoku ʻota ʻi ha totongi maʻulalo ange lolotonga hono tauhi ha tuʻunga lelei maʻolunga.

ʻAikoni ki hono ngaohi ʻo e PCB

ʻOku customizes ʻe heʻemau timi ʻenisinia fakapalofesinale ʻa e palani ʻo e sipinga ʻo e PCB ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ki he ngaue, ʻa ia ʻoku ne fakasiʻisiʻi ʻaupito ʻa e malava ke hoko ha ngaahi fehalaaki ʻi he konga kimui ʻo e siteisi. Ensure PCBA quality and speed up turnaround time with our PCB prototyping services.

ʻaikoni fakatahaʻanga pcb

ʻOku feliliuaki ʻe MOKO ʻa e ngaahi meʻa ʻoku malava ʻe he fakatahaʻanga PCB, te tau lava ʻo fakakakato ʻa e fakatahaʻanga PCB ʻaki ha lavameʻa maʻolunga. ʻOku mau fai ha ngaahi fakatahaʻanga kehekehe kau ai ʻa e:

• Fakatahaʻanga SMT
• Fakatahaʻanga ʻi loto-luo
• Fakatahaʻanga BGA PCB
• Sipinga ʻo e fakatahaʻanga PCB

Siviʻi ʻo e fakatahaʻanga PCB

Kimuʻa pea ʻomi, te mau fakaʻaongaʻi ha ngaahi sivi hokohoko ke vakaiʻi ʻaki e tuʻunga lelei mo e ngaue ʻa PCBA, ʻoku kau ʻi he ngaahi founga siviʻí ʻa hono siviʻi ʻo e ngaahi meʻa ʻoku fai ʻi he vahaʻa taimi 100% siviʻi ʻoku lele leleí. ʻOku mau fakahoko ha sivi ki he sió, sivi fakakomipiuta, mo e sivi fakakomipiuta X-lei.

Telecom PCB ngaahi meʻa ʻe malava ʻe he fakatahaʻanga

Faʻahinga ʻo e PCB
Tuʻumaʻu, Feliliuaki, mo Tuʻumaʻu-Faofao PCBs. MCPCBs, Taila maka PCBs, mo Rogers PCBs.
Lau ʻo e Kuta
Te tau lava ʻo fakatahataha mai 1 ke 40 kuta. (Pe fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ʻa e client)
Fakasanisani ki he Laa
Plated koula, Taki pe taki taʻetotongi, OSP, etc.
Ngaahi Meʻa ke Fili ai ʻi he Fakatahaʻang
Te ke lava ʻo kole ki he Faiako Fakaʻapí, SMT, hybrid pe fakatouʻosi. Tānaki Atu Ki Ai, te ke lava ʻo ʻalu mo e feituʻu ʻoku tuʻo taha mo fakatafaʻaki ua.
Repair & Rework
Ko ha ngaue faingataʻa ʻaupito hono fakaleleiʻi mo ngaue. Te ke kei lava pe ʻo fetuʻutaki ki heʻemau timi ki ha founga lelei ange.
Meʻa ʻe Malava ke Fakatahatahaʻi ʻo e SMT
ʻOku tau malava ke fakatupu 10 miliona ʻoku nau toli he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo 5 Ngaahi laine SMT. Pea, 8 miliona he ʻaho ʻi he tuʻunga ʻo e 0402 mo e 0201.
Tuʻunu ʻa e Tuʻunga Hono Ngaohi ʻo e Unu
ʻE lava ke ʻomi ʻe he kautaha 1.2 ngaahi PC ʻe miliona he ʻaho maʻá e 3 Ngaahi Laine Ki Hono Fokotuʻutuʻú.
Fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu fakataha mo ia
3 Ngaahi Laine Faiva ki he fakatahaʻanga ʻoku ʻoatu he ʻū nā(ʻOku ʻi he laine takitaha ʻa e 15 ngaahi fakatahaʻahí mo e 2 kau ʻenisinia ʻoku nau puleʻi e tuʻ)
Fakatahaʻanga lelei
hifo ki he 01005, 0201 lahí
Maʻolunga e feituʻu ʻoku ʻi ai e feituʻu
hifo ki he 4mil(0.1MM) ngaahi meʻangāue ʻoku tuʻ

ʻOku fakaʻaongaʻi ʻetau PCBAs lalahi ʻi hono fakaʻaongaʻi lahi

Fakamafola vitiō mo e ongó
Fakamafola vitiō mo e ongó
Fokotuʻutuʻu keipolo
Fokotuʻutuʻu keipolo
Muimuiʻi mo e telemetry
Muimuiʻi mo e telemetry

RF broadband
RF broadband
Polokalama PBX
Polokalama PBX
Tekinolosia Maluʻi ʻo e Fakamatalá
Tekinolosia Maluʻi ʻo e Fakamatalá

Fengaueʻaki mo e MOKO ke ʻomi hoʻo koloa telecom ki he maketi ʻaki ha taimi liliu vave

Scroll ki ʻolunga