ʻI he luo PCB fakatahaʻanga

ʻOku tau tukupa ke ʻoange ʻa e falalaʻanga taha ʻi he luo PCB e fakatahaʻanga, mei he prototypes ki he ngaahi faiva kakato.

Ko e MOKO ko ha mataotao ʻi he luo PCB fakatahaʻanga

Huluʻi e Vitioó

ʻOku kei hoko pe ʻa e fakatahaʻanga PCB ʻi he luo ko ha founga manakoa ʻaupito ki hono fakatahatahaʻi ʻo e ngaahi konga fakaʻilekitulonika he ʻaho ni, fakahu ha ngaahi konga fakaʻilekitulonika ʻi he ngaahi luo ʻi he PCB pea soldering ʻa e ngaahi konga ki he palakipoe ʻaki ha peau soldering pe nima soldering. ʻI he MOKO fakatekinolosia, kuo tau fakakakato ʻi he luo PCB e ngaahi meʻa ʻe malava ʻe he fakatahaʻanga ʻo ʻai ke tau lava ʻo tokoniʻi lelei ʻa e kau fakatau mei he ngaahi ngaueʻanga kehekehe. ʻOku mau lava ʻo tokangaʻi ʻa e meimei faʻahinga papa kotoa pe kuo paaki, tatau ai pe pe ko ha PCB pe ʻe taha, ko ha PCB fakatafaʻaki ua, pe ko ha PCB ʻoku lahi hono density.

Ko e ha ʻoku tau fili ai ʻi he luo PCB ngaue fakatahaʻanga

Taukei Taʻe-hano-tatau

Taukei Taʻe-hano-tatau

ʻOku tau maʻu kotoa e ʻilo mo e ngaahi founga ʻoku fie maʻu ki he fakatahaʻanga PCB, pea kuo rigorously akoʻi kotoa ʻemau kau ngaue ki he IPC 610 tuʻunga moʻuí.

Taimi liliu vave

Taimi liliu vave

ʻOku tau maʻu 3 Ngaahi laine UNu kuo fakanaunau ʻaki ʻa e ngaahi misini ʻaati mo e kau ngaue potoʻi, ʻa ia ʻoku ne fakaʻata kitautolu ke tau ʻave ha koloa ʻi he taimi vave ʻaupito.

Fakapapauʻi e Tuʻunga Leleí

Fakapapauʻi e Tuʻunga Leleí

ʻOku fakamoʻoniʻi kakato ʻa e MOKO, mo ʻetau ngaahi tohi fakamoʻoni hange ko e ISO9001, ISO13485, IPC610, ROHS, mo UL fakamoʻoniʻi ʻetau tukupa ke stringent mapuleʻi lelei.

Manual & AutomatedThrough Hole PCB Assembly Services

ʻI he MOKO, ʻoku tau fakahoko fakatouʻosi ʻa e tohi lesoni mo e fakakomipiuta ʻi he luo PCB fakatahaʻanga ʻo fakatatau ki he ngaahi fie maʻu ngaue kehekehe. Lea fakalūkufuá, we do hand component insertion and hand soldering for highly complicated assembly projects and use automated through-hole PCBs techniques for small-volume production.

Manual & AutomatedThrough Hole PCB Assembly Services
Ko ʻetau ngaahi meʻa ʻoku malava ʻi he luo PCB fakatahaʻanga

Ko ʻetau ngaahi meʻa ʻoku malava ʻi he luo PCB fakatahaʻanga

ʻOku mau foaki ʻa e ngaahi tokoni ʻi he luo ki ha ngaahi ngaueʻanga kehekehe kau ai ʻa e fakafaitoʻo, meʻangaue fakaʻilekitulonika, instrumentation, mo e ngaue fakakautau, fakamālō kotoa ki he ngaahi meʻa ʻoku tau malava ʻi he fakatahaʻangá:
• Nima soldering • ko e tafe ʻa e peau ʻe ua solder
• Fakahu Nima ʻa e ngaahi konga • Fakaʻaaki ʻa e axial pe radial insertion
• RoHS soldering hono fakaʻaongaʻi ʻo e ngeEesi-taki solder
• Fakaʻaongaʻi ʻo e poini maʻolunga mo maʻulalo solder
• ʻOku langa ʻa e sipinga ki he fakatahaʻanga ʻoku maʻolunga
• Sivi ʻoku lele lelei mo e sivi fakakomipiuta
• Poupouʻi e faʻahinga PCBs kehekehe kau ai e ukamea core PCBs, Tuʻumaʻu PCBs, Fakafefeka-tuʻumaʻu PCBs, FR4 PCBs, etc.

ʻI he luo PCB siviʻi mo e sivi ʻo e fakatahaʻanga ʻi he MOKO

Siviʻi ʻo e ngaahi vahaʻa taimi: ʻOku fakahoko ʻa e faʻahinga sivi ko ʻeni ki he ngaahi laine ngaohiʻanga maʻolunga, pea tokoni ke mau vakaiʻi fakaʻāuliliki e miniti kotoa pē soldering mo e ngaahi konga kehé.

Sivi fakakomipiuta: Fakanounouʻi ʻo e AOI, ʻOku fakahoko ʻa e ngaahi sivi ko ʻeni ke fakapapauʻi ʻoku tauʻataina ʻa e koloa mei soldering, konga, mo bga ngaahi fehalaaki.

Sivi fakakomipiuta X-Lei(AXI): ʻOku fakahoko ʻa e sivi ko ʻeni ke siviʻi ʻoku ʻikai feʻunga hono fakafonu, circuits nounou, ʻoku ne fakafonu, etc. ʻOku tokoni ʻa e sivi fakakomipiuta X-Lei ke fakasiʻisiʻi ʻa e lahi ʻo e ngaahi fehalaaki pea fakaleleiʻi ʻa e tuʻunga lelei ʻo e ngaahi vahaʻa taimi ʻi he luo.

Ngaahi sivi vela: ʻOku ʻilo ʻe he ngaahi sivi ko ʻení ha ngaahi konga’ taʻe lavameʻa pe ala falalaʻanga ʻi he ngaahi ʻatakai moʻoni.

Tokoni ki Hono Sivi ʻo e Ngaahi Fakatātaá: ʻOku fakaʻaongaʻi ʻe heʻetau kau mataotao ha ngaahi naunau sivi kehekehe ʻo e ʻata ke fakahoko ʻaki hano sivi fakaʻauliliki ʻo e soldering mo e feituʻu ʻoku tonu.

Ko Hono Toe Vakaiʻi ʻEtau Kasitomaá

Mateuteu ke kamata hoʻo ngaahi ngaue fakatahaʻanga PCB?

Scroll ki ʻolunga